ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธนกร ช้างน้อย
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธนกร ช้างน้อย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชุมชนเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในโปรแกรมการควบคุมน้ำหนักโรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
3 การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ : กรณีศึกษา บริษัทกาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
4 กระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษา บ้านสบยาบ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
5 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยโปรแกรมลีลาศแอโรบิก ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
6 การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้สูงอายุบ้านปงเหนือ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
7 การอบรมพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว โดยการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
8 การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครอง ในการดูแลอนามัยส่วนบุคคล ของเด็กออทิสติก โรงเรียนกาวิละอนุกูล อำเภอเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
9 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ของนักกีฬาเยาวชนประเภทปะทะ จังหวัดเชียงใหม่
10 กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ชุมชนบ้านเวียงสวรรค์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
11 วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ของสมาชิกชุมชน การพึ่งตนเองบ้านสวนสายลมจอย ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่