ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจัดการแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวชายแดนไทย-มาเลเซีย
ปี พ.ศ. 2559
2 นโยบายภาครัฐกับการจัดการแรงงานไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3 การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนใต้
4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้
5 ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
6 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรในเขต ส.ป.ก. ของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2558
7 พหุลักษณ์ทางศิลปกรรมของวัดไทยในแหลมมลายู
ปี พ.ศ. 2557
8 สถานะและการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2554
9 พหุลักษณ์ทางศิลปกรรมของวัดไทยในแหลมมลายู
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาองค์กรของอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
11 การจัดการอุตสาหกรรมชนบทด้วยการส่งต่อการผลิต ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย