ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงทอง จันทรางศุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธงทอง จันทรางสุ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2
3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา 1
4 มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย 1
5 อัมพร พงษ์กังสนานันท์ 1
6 สุทธศรี วงษ์สมาน 1
7 สุทธาสินี วัชรบูล 1
8 กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1
9 ศศิรัศมิ์ วีระไวทยะ 1
10 สิริพร บุญญานันต์ 1
11 วรัยพร แสงนภาบวร 1
12 ยิ่งเทพ จันทรังษี 1
13 เพ็ญจันทร์ โชติบาล 1
14 กมล สุปรียสุนทร 1
15 พัชรินทร์ ในพรมราช 1
16 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
17 กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ 1
18 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1
19 ชัชวาล อัชฌากุล 1
20 พรรณศรี พัฒนเกียรติ 1
21 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
22 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
23 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
24 วิษณุ เครืองาม 1
25 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
26 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
27 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
28 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
29 วานิช ชุติวงศ์ 1
30 ชายชาญ ชูวงศ์ 1
31 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 1
32 สุธีร์ ศุภนิตย์ 1
33 กฤตติกา ยุวนะเตมีย์ 1
34 มานิตย์ จุมปา 1
35 ฉันชาย โรจนสโรช 1
36 คณพล จันทน์หอม 1
37 ธนวิทย์ ขำศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 2
3 2549 1
4 2545 1
5 2544 1
6 2543 2
7 2542 1
8 2541 1
9 2538 1
10 2536 1
11 2534 1
12 2533 1
13 2529 1
14 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม หัวข้อ "ครู" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2553
3 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีผลกระทบต่อเราอย่างไร
4 แนวพระราชดำาริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์
ปี พ.ศ. 2549
5 สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา : ศึกษาประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงพุทธศักราช 2478
ปี พ.ศ. 2545
6 วิเคราะห์กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 : ศึกษากระบวนการร่างกฎหมายและประเด็นความรับผิดในทางอาญา
ปี พ.ศ. 2544
7 พระราชอำนาจทางการคลังของพระมหากษัตริย์ก่อนพุทธศักราช 2543
ปี พ.ศ. 2543
8 การศึกษาทฤษฎีกฎหมายอาญาใหม่ในร่างพระราชกำหนดลักษณประทุษฐร้ายแก่ร่างกายแลชีวิตรมนุษย์ รัตนโกสินทร ศก 118
9 การถอดถอนข้าราชการประจำจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ปี พ.ศ. 2542
10 อุตสาหกรรมสื่อวิทยุโทรทัศน์ สภาวะการแข่งขันและมาตรการควบคุม
ปี พ.ศ. 2541
11 พัฒนาการแห่งการจัดองค์กรของอำนาจตุลาการไทย ตั้งแต่พุทธศักราช 2417 ถึง พุทธศักราช 2475
ปี พ.ศ. 2538
12 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสร้าง การโฆษณา และการเก็บรักษา วัตถุมงคลในพุทธศาสนา
ปี พ.ศ. 2536
13 ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของฐาน ความผิดตั้งแต่สมัยกฎหมายตราสามดวงจนถึงสมัยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127
ปี พ.ศ. 2534
14 ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
ปี พ.ศ. 2533
15 พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ ของพระมหากษัตริย์ไทย
ปี พ.ศ. 2529
16 พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฏหมายรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2525
17 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย