ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงทอง จันทรางศุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธงทอง จันทรางสุ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2
3 วรัยพร แสงนภาบวร 1
4 กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ 1
5 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1
6 ศศิรัศมิ์ วีระไวทยะ 1
7 มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย 1
8 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา 1
9 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 1
10 อัมพร พงษ์กังสนานันท์ 1
11 พัชรินทร์ ในพรมราช 1
12 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
13 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
14 วิษณุ เครืองาม 1
15 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
16 กมล สุปรียสุนทร 1
17 ยิ่งเทพ จันทรังษี 1
18 เพ็ญจันทร์ โชติบาล 1
19 สุทธศรี วงษ์สมาน 1
20 สุทธาสินี วัชรบูล 1
21 วานิช ชุติวงศ์ 1
22 ฉันชาย โรจนสโรช 1
23 คณพล จันทน์หอม 1
24 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
25 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
26 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
27 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
28 มานิตย์ จุมปา 1
29 กฤตติกา ยุวนะเตมีย์ 1
30 ธนวิทย์ ขำศรี 1
31 ชัชวาล อัชฌากุล 1
32 กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1
33 พรรณศรี พัฒนเกียรติ 1
34 สุธีร์ ศุภนิตย์ 1
35 ชายชาญ ชูวงศ์ 1
36 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 1
37 สิริพร บุญญานันต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2549 1
4 2545 1
5 2544 1
6 2543 2
7 2542 1
8 2541 1
9 2538 1
10 2536 1
11 2534 1
12 2533 1
13 2529 1
14 2525 1
15 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม หัวข้อ "ครู" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2553
3 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีผลกระทบต่อเราอย่างไร
ปี พ.ศ. 2549
4 สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา : ศึกษาประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงพุทธศักราช 2478
ปี พ.ศ. 2545
5 วิเคราะห์กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 : ศึกษากระบวนการร่างกฎหมายและประเด็นความรับผิดในทางอาญา
ปี พ.ศ. 2544
6 พระราชอำนาจทางการคลังของพระมหากษัตริย์ก่อนพุทธศักราช 2543
ปี พ.ศ. 2543
7 การศึกษาทฤษฎีกฎหมายอาญาใหม่ในร่างพระราชกำหนดลักษณประทุษฐร้ายแก่ร่างกายแลชีวิตรมนุษย์ รัตนโกสินทร ศก 118
8 การถอดถอนข้าราชการประจำจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ปี พ.ศ. 2542
9 อุตสาหกรรมสื่อวิทยุโทรทัศน์ สภาวะการแข่งขันและมาตรการควบคุม
ปี พ.ศ. 2541
10 พัฒนาการแห่งการจัดองค์กรของอำนาจตุลาการไทย ตั้งแต่พุทธศักราช 2417 ถึง พุทธศักราช 2475
ปี พ.ศ. 2538
11 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสร้าง การโฆษณา และการเก็บรักษา วัตถุมงคลในพุทธศาสนา
ปี พ.ศ. 2536
12 ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของฐาน ความผิดตั้งแต่สมัยกฎหมายตราสามดวงจนถึงสมัยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127
ปี พ.ศ. 2534
13 ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
ปี พ.ศ. 2533
14 พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ ของพระมหากษัตริย์ไทย
ปี พ.ศ. 2529
15 พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฏหมายรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2525
16 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย