ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงชัย เตโชวิศาล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในพืชสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการ กาแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในพืชสมุนไพรไทย
3 การประมาณระยะเวลาการเสียชีวิตของศพจากการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของเซลล์เม็ดเลือดขาว
4 ระดับฟรุกโตซามีนในซีรัมของศพหลังการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง
5 ความแปรผันของไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ ตำแหน่ง 8271 - 8873 ในการถ่ายทอดพันธุกรรมฝ่ายแม่
6 การเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ ตำแหน่ง 8271 - 8873 ของไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ ของชายไทยและชายพม่า
7 การวิเคราะห์ความเป็นพี่-น้อง จากลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ 15 ตำแหน่ง ของส่วน Short - Tandem - Repeats ในการพิสูจน์บุคคลและประยุกต์ใช้ในทางนิติเวชศาสตร์
8 การประมาณอายุของคราบเลือดจากการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
9 การกำหนดเพศโดยการวิเคราะห์จำแนกเพื่อประเมินหาค่าความน่าเชื่อถือในการวัดกระดูกฝ่ามือในประชากรไทย
10 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปุ่มกระดูกกกหู (มาสตอยด์ โปรเซส) เพื่อใช้ในการระบุเพศ
11 การคาดคะเนส่วนสูงจากความยาวกระดูกหน้าแข้งและกระดูกปลายแขนด้านในของประชากรไทย
12 การแยกและคัดกรองเชื้อเอ็นโดไฟติกแอคติโนมัยซีสที่สามารถสร้างสารต้านการเจริญของเขื้อจุลินทรีย์ทดสอบและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2552
13 4-Arylcoumarins จาก Streptomyces aureofaciens CMUAc130 และการต้านการอักเสบ
14 การกำหนดเพศโดยการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินค่าความน่าเชื่อถือในการวัดกระดูกสะบ้าในประเทศไทย
15 การประมาณอายุของคราบเลือด
ปี พ.ศ. 2551
16 โครงการ 4-Arylcoumarins จาก Streptomyces aureofaciens CMUAc 130 และการต้านการอักเสบ
17 การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของไมโครแซเท็ลไลท์ DYS390 DYS391 และ DYS393 ในคนไทย
18 การประมาณระยะเวลาหลังการตายจากตัวอ่อนของแมลงที่มีการตรวจพบจากศพ
19 ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของนักโทษชายที่เสียชีวิตสำหรับงานด้านนิติเวชศาสตร์
20 การประมาณเวลาการเสียชีวิตของศพจากระดับโซเดียม โพแทสเซียมและคลอไรด์ในเลือด
21 ความถี่อัลลีลบน STR 15 ตำแหน่งของประชากรจีนที่ทำงานในประเทศไทย
22 ความถี่ของอัลลีลและการวิเคราะห์ทางสถิติของ STR 15 ตำแหน่งในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2538
23 การศึกษาบทบาทของการติดเชื้อจุลชีพกลุ่ม TORCH ต่อการ ติดเชื้อไวรัส HIV จากมารดาสู่ทารก