ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงชัย เฉลิมชัยกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 4
2 2549 3
3 2548 5
4 2547 3
5 2546 2
6 2545 1
7 2544 7
8 2543 5
9 2541 1
10 2540 1
11 2539 2
12 2538 2
13 2534 1
14 2532 1
15 2526 2
16 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ความชุกของเชื้อเอ็นเตอร์โรค็อคซัยที่ดื้อต่อยาแวนโคมัยซินในหอยแครง อาหารสัตว์ และเนื้อสัตว์ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงปัญหาเชื้อโรคอาหารเป็นพิษและการดื้อยาต้านจุลชีพ
3 การคัดเลือกเชื้อ Enterococcus faecium ที่แยกได้จากไก่พื้นเมืองที่มีศักยภาพใช้เป็นโปรไบโอติกโดยการทดสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
4 ความชุกของเชื้อเอ็นเตอร์โรค็อคซัยที่ดื้อต่อยาแวนโคมัยซินในหอยแครง อาหารสัตว์ และเนื้อสัตว์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
5 ความชุกของเชื้อเอ็นเตอร์โรค็อคซัยที่ดื้อต่อยาแวนโคมัยซินในหอยแครง อาหารสัตว์ และเนื้อสัตว์ในประเทศไทย
6 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อเยื่อ จากไก่และสุกร
7 ผลของยาต้านจุลชีพอะวิล่ามัยซินพาโวมัยซิน และอีรีโทนมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2548
8 ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นเทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
9 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาต้านจุลชีพตกค้างในน้ำนมและเนื้อสัตว์
10 ผลของสารเร่งการเจริญเติบโตต่อความไวรัสของเชื้ออี.โคไลในอุจจาระสุกรอนุบาลต่อยาต้านจุลชีพ
11 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ
12 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2547
13 การใช้คลอเฮกซิดีนเพื่อลดแผ่นคราบจุลินทรีย์บนฟันที่เกิดจากเชื้อแอคติโนมัยเซส วิสโคซัล ในสุนัข
14 ความชุกของเชื้อเอ็นเตอโรคอคซัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน ในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
15 ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน พาโวมัยซิน และอีรีโทนมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโต ต่อเชื้อเอ็นทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2546
16 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
17 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2545
18 การเฝ้าระวังการดื้อยาของซาลโมเนลล่าในสุกร
ปี พ.ศ. 2544
19 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
20 การเฝ้าระวังการดื้อยาของซาลโมเนลล่าในสุกร : รายงานการวิจัย
21 การเฝ้าระวังการดื้อยาของซาลโมเนลล่าในสุกร
22 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ
23 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมโค
24 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติลัยโซซัยม์ และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9"
25 การเฝ้าระวังการดื้อยาของซาลโมเนลล่าในสุกร
ปี พ.ศ. 2543
26 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติ ลัยโซซัยม์และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9" : รายงานผลการวิจัย
27 การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะคกค้างในน้ำนมโค
28 ความสำคัญของสารยับยั้งแบคทีเรียในธรรมชาติลัยโซซัยม์ และแล็คโตเฟอร์รินต่อชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะ "เคเอส-9"
29 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อเยื่อ จากไก่และสุกร
30 ระบบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ในผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2541
31 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม
ปี พ.ศ. 2540
32 ประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ Delvotest - PR และ Microbial Inhibition Disk Method ในการตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
33 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัย
34 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม
ปี พ.ศ. 2538
35 ประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ Delvotest-PR และ Microbial inhibition disk method ในการตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมในประเทศไทย : รายงานผลงานวิจัย
36 ประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ Delvotest - PR และ Microbial Inhibition Disk Method ในการตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
37 Sarcocystis ในประเทศไทย I อุบัติการของ Sarcocystis ในโคและกระบือ
ปี พ.ศ. 2532
38 การสำรวจหาเชื้อ Enteropathogenic Bacteria และ Microbial Indicator ในแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงกรุงเทพมหานคร)
ปี พ.ศ. 2526
39 แบคทีเรีย พยาธิและสารตกค้างในเนื้อสัตว์ที่ทำให้เกิดโรคในคน : รายงานผลการวิจัย
40 การสำรวจหาเชื้อ Enteropathogenic Bacteria และ Microbial Indicator ในแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงกรุงเทพมหานคร)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 Sarcocystis ในประเทศไทย I อุบัติการของ Sarcocystis ในโคและกระบือ