ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 2
3 2546 1
4 2545 2
5 2544 2
6 2526 1
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การประยุกต์ใช้งานของอิเล็กโตรเซรามิกส์
ปี พ.ศ. 2549
2 ระบบการวัดสำหรับสมบัติเชิงฟิสิกส์ของวัสดุ
3 สมบัติให้ความร้อน เอ็นทีซี พีทีซีและการเก็บประจุไฟฟ้าของอิเล็กทรอนิกส์เซรามิกส์และการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2546
4 สมบัติให้ความร้อน เอ็นทีซี พีทีซี และการเก็บประจุไฟฟ้าของอิเล็กทรอนิกส์เซรามิกส์และการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาเซรามิกส์สำหรับแท่งแม่เหล็กถาวร แกนหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์กรองแรงดันความถี่สูงผ่าน อุปกรณ์ไพโรอุปกรณ์ป้องกัน แรงดันเกิน หัววัดอุณหภูมิ และตัวทำค
6 การศึกษาเซรามิกส์ สำหรับแท่งแม่เหล็กถาวร แกนหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์กรองแรงดันไฟฟ้าความถี่สูงผ่าน อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กตริกอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินหัววัดอุณหภูมิ และตัวทำความร้อน
ปี พ.ศ. 2544
7 การตัดแปลงไมเคิลสันอินเทอร์เฟอร์โรมิเตอร์ เพื่อวัดค่าคงที่ทางไฟฟ้ากล ของเซรามิกส์เลดเซอร์โคเนตไตตาเนต
8 การตัดแปลงไมเคิลสันอินเทอร์เฟอร์โรมิเตอร์ เพื่อวัดค่าคงที่ทางไฟฟ้ากล ของเซรามิกส์เลดเซอร์โคเนตไตตาเนต
ปี พ.ศ. 2526
9 ค่าคงที่ของโครงผลึกและช่องว่างแถบพลังงานของโลหะผสมกึ่งตัวนำ AgGaTe2(1-z)Se2z