ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงชัย พรรณสว้สดิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธงชัย พรรณสวัสดิ์
- ธงชัย แปงอุด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 3
3 ปริญญา นุตาลัย 3
4 สุรินทร์ เศรษฐมานิต 2
5 ชาตรี ช่วยประสิทธิ์ 2
6 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 2
7 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
8 ทวีวัธน์ เตชะกำธรกิจ 1
9 Johan Verink 1
10 ปริญญา ณ นคร 1
11 นฤชา ฤชุพันธุ์ 1
12 พงษ์ระพิณฑ์ ยุวพันธุ์ 1
13 อารยา สุรินทร์ 1
14 ปธาน บรรจงปรุ 1
15 นวลละออ เนียมสอิ้ง 1
16 พรชัย ลีลานุภาพ 1
17 ชัยวัฒน์ เครือชะเอม 1
18 ประนอม ชำนาญ 1
19 รัตนา เสียงประเสริฐกิจ 1
20 อภิชัย นิลเจียรสกุล 1
21 ชัยยา เจิมจุติธรรม 1
22 นิธิวัฒ จำรูญรัตน์ 1
23 ธาดา ฉัตรธานี 1
24 สุเมธ ชวเดช 1
25 สุเมธ ชวเดช 1
26 กาญนิถา ครองธรรมชาติ 1
27 สมชาติ อัศวธิตานนท์ 1
28 สุรเชษฎ์ พลวณิช 1
29 สมศักดิ์ สุรชัยพิทักษ์ 1
30 สุวรรณี อัศวกุลชัย 1
31 ทรงภรณ์ ภิระบรรณ์ 1
32 ชลธิชา แปงอุด 1
33 ณัฐิธินี ใจปิง 1
34 เจตน์ อินสองใจ 1
35 สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 1
36 ลักษณา โกมลเมธี 1
37 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
38 ชัชวาล จันทร์ดุ้ง 1
39 จินต์ อโณทัย 1
40 กานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล 1
41 กิตติ โสภณภักดิ์ 1
42 สุพร วิมลวัตรเวที 1
43 สมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ 1
44 อติชาติ ปานเจริญ 1
45 ศศิธร เจริญวิเศษศิลป์ 1
46 วินัย สมบูรณ์ 1
47 เหลื่อม แปงอุด 1
48 กานดา แปงอุด 1
49 พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ 1
50 ธนินทร์ ปัญญาภิญโญผล 1
51 ชฎารัตน์ อนันต์ 1
52 พลภัทร อรัณยกานนท์ 1
53 วชิรา สันพนวัฒน์ 1
54 บัวลอย ใจปิง 1
55 กรรณิการ์ ใจปิง 1
56 อัมพร อินสองใจ 1
57 สุชาดา ใจปิง 1
58 วรรณา แปงอุด 1
59 อภิชาติ แปงอุด 1
60 นภดล ใจปิง 1
61 สวัสดิ์ รัตนกมลชัย 1
62 ประเสริฐ ใจปิง 1
63 กุลธิดา อารีย์สว่างกิจ 1
64 อำพล เตโชวาณิชย์ 1
65 ภิญโญ ธรรมศิริ 1
66 วจน์สิร ประยูรพรหม 1
67 จริยา ทองจันทึก 1
68 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 1
69 วิสูตร เด่นอริยะกูล 1
70 เยาวนุช สุจริตธรรม 1
71 อุสาหะ ตันอู่สิน 1
72 วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ 1
73 วรวิทย์ เหลืองดิลก 1
74 ปริยดา เหล่ารุจิจินดา 1
75 บุษกร อมรวิทย์ 1
76 อร รุ่งเรืองวัฒน์ 1
77 โกมล เอี่ยมเสมอ 1
78 สุขุม ดีประหลาด 1
79 เอกพจน์ เหลืองเอกทิน 1
80 นภาพร ทองคำมาก 1
81 อาชวัน อิ่มเอิบธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2548 1
5 2543 3
6 2542 3
7 2541 5
8 2540 5
9 2539 3
10 2536 8
11 2535 5
12 2534 1
13 2531 6
14 2530 1
15 2529 2
16 2528 1
17 2527 2
18 2526 1
19 2525 1
20 2524 1
21 2523 1
22 2522 1
23 2521 1
24 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดการทรัพยากรน้ำในลำน้ำมีดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านน้ำมีด ตำบลเบือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ สกว.ให้ทุนสนับสนุน
ปี พ.ศ. 2552
3 โครงการศึกษาแผนที่เดินทาง (Roda Map) สำหรับงานวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของไทย
ปี พ.ศ. 2548
4 การผลิตพีเอชเอจากน้ำเสียความเข้มข้นสูง
ปี พ.ศ. 2543
5 ผลของอัตราส่วนเวลากักแอนแอโรบิก/แอโรบิกที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์แป้งมันสำปะหลัง โดยกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ชนิดเอสบีอาร์แบบแอนแอโรบิก/แอโรบิก
6 ถังกรองชีวภาพแบบไหลลงที่ใช้เปลือกหอยเป็นตัวกลางกรอง
7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2542
8 ผลของการเติมออร์โธฟอสเฟตที่ขั้นตอนแอโรบิกต่อการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพโดยกระบวนการเอสบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิก
9 การตอบสนองของกระบวนการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพแบบเอสบีอาร์ต่อการเติมออร์โธฟอสเฟตบางส่วนที่ขั้นตอนแอโรบิก
10 ระยะเวลาการเติมอากาศที่เหมาะสมที่จัดการสลัดจ์ส่วนเกินได้ดีที่สุด ในกระบวนการแอนแอโรบิก/แอโรบิก
ปี พ.ศ. 2541
11 ประสิทธิภาพการกำจัดสีของสีรีแอกทีฟชนิดอะโซโดยระบบเอสบีอาร์แบบแอโรบิกและแอนแอโรบิก-แอโรบิกภายใต้ภาวะการปฏิบัติการที่ต่างกัน
12 ประสิทธิภาพของกระบวนการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพที่อุหภูมิต่างกัน
13 ประสิทธิภาพในการกำจัดสีของสีย้อมรีแอกทีฟชนิดอาโซโดยกระบวนการเอสบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิกซึ่งมีและไม่มีสารอาหารที่ส่งเสริมกระบวนการอีบีพีอาร์
14 ผลของการปั่นกวนต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นของกระบวนการสร้างเพลเล็ตแบบไหลขึ้นขนาดต้นแบบ
15 ผลของโครงสร้างทางเคมีของสีย้อมรีแอกทีฟต่อการลดสี โดยกระบวนการเอสบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิก
ปี พ.ศ. 2540
16 โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์
17 ประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นของกระบวนการสร้างเพ็ลเล็ตแบบไหลขึ้น ในระบบขนาดต้นแบบ
18 ผลของความเค็มที่มีต่อการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ของกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบฟอรีดอกซ์ 3 ขั้นตอน
19 ดุลมวลของของแข็งในกระบวนการสร้างเพลเล็ตแบบไหลขึ้นโดยใช้น้ำดิบของ กปน. เป็นน้ำป้อน และสารส้มเป็นโคแอกกูแลนด์
20 การเพิ่มประสิทธิภาพของลานตากสลัดจ์ โดยการแยกน้ำส่วนบนออกก่อน
ปี พ.ศ. 2539
21 ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติของการกำจัดความขุ่น โดยกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนแบบไหลขึ้น สำหรับน้ำดิบความขุ่นต่ำ
22 ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์เม็ด สำหรับการกำจัดสีจากน้ำเสียโรงงานย้อมผ้า
23 ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติของการป้อนกลับเพลเล็ต เพื่อลดปริมาณความต้องการสารเคมีในกระบวนการสร้างเพลเล็ตแบบไหลขึ้น
ปี พ.ศ. 2536
24 การประมาณราคาเบื้องต้นของระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
25 ภาวะเหมาะสมสำหรับการละลายตะกอนผลึกโครเมียมเพื่อใช้ใหม่ในการฟอกโครม
26 การตกตะกอนผลึกโครเมียมจากน้ำเสียฟอกหนังโดยการบำบัดด้วยด่าง
27 ผลของโพลีเมอร์ต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่น ในกระบวนการเม็ดตะกอนแบบไหลขึ้น
28 ค่า K ของน้ำเสียบางประเภทในประเทศไทยที่บำบัดโดยสระเติมอากาศ
29 ศักยภาพของมลพิษจากอุตสาหกรรมฟอกหนังในประเทศไทย
30 การนำกลับโครเมียมจากน้ำเสียฟอกหนังด้วยโรงทดลองนำร่อง
31 การกำจัดสีของน้ำเสียจากน้ำย้อมผ้าโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี ด้วยสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2535
32 ภาระประลัยทางชลศาสตร์ในเชิงปฏิบัติของน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ ต่อถังปฏิกรณ์แบบแอนแอโรบิกฟิกซ์เบค และ อาร์ เอ ยู เอส
33 การก่อเม็ดตะกอนโดยสารส้ม
34 ผลของความสูงชั้นเม็ดตะกอนต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่น
35 การบำบัดน้ำเสียจากภัตตาคารด้วยระบบอาร์บีซี
36 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเครื่องกรองไร้อากาศ : ผลของอัตราการไหลต่อประสิทธิภาพการบำบัด
ปี พ.ศ. 2534
37 การนำกลับอะลูมินัมในรูปสารโคแอกแลนท์จากสลัดจ์อะลูมินัม
ปี พ.ศ. 2531
38 ภาระมลพิษทางน้ำจากอาคารพณิชยกรรมบางประเภทและโรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร
39 ภาระมลพิษทางน้ำจากย่านพักอาศัยและอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร
40 ภาระมลพิษทางน้ำจากโรงแรม สถานบันเทิง และโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
41 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โดย กระบวนการไร้ออกซิเจนอิสระแบบสองขั้นตอน
42 การกำจัดแอมโมเนียและฟอสเฟตพร้อมกันโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี
43 คุณภาพของน้ำทิ้งจากถังเกรอะและกรองไร้อากาศสำเร็จรูป ชนิดประกอบในที่
ปี พ.ศ. 2530
44 เครื่องต้นแบบระบบการเติมอากาศแบบการไหลในราง
ปี พ.ศ. 2529
45 ลักษณะน้ำเสียและค่าสมมูลประชากรของอาคารอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
46 การประเมินผลความเสียหายจากน้ำท่วมขังฝั่งธนบุรี พ.ศ. 2526
ปี พ.ศ. 2528
47 ผลของการหมุนเวียนน้ำทิ้งที่มีต่อเครื่องกรองแอนแอโรบิค
ปี พ.ศ. 2527
48 การศึกษาลักษณะดินเพื่อการใช้ระบบการซึมในการกำจัดน้ำเสีย
49 การสำรวจสารลดสีที่มีศักยภาพสำหรับน้ำเสียจากโรงย้อม
ปี พ.ศ. 2526
50 การกำจัดสารอินทรีย์และสีพร้อมกันโดยใช้ระบบพีเอซี-แอคติเวตเทดสลัดจ์
ปี พ.ศ. 2525
51 การกำจัดสีของน้ำเสียจากการย้อมฝ้าย โดยใช้แมกนีเซียมคาร์บอเนตไฮเดรตเบสิค
ปี พ.ศ. 2524
52 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสุราโดยขบวนการอาร์ บี ซี ที่มีการหมุนเวียนน้ำทิ้ง
ปี พ.ศ. 2523
53 เครื่องกรองน้ำแบบไหลขึ้นชนิดเร็ว
ปี พ.ศ. 2522
54 การนำกรดโครมิคจากน้ำทิ้งที่มาจากการชุบโครเมี่ยมกลับมาใช้อีก ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนอิออน
ปี พ.ศ. 2521
55 ผลของความเข้มข้นของผงขัดทำความสะอาดต่อระบบกำจัดน้ำเสีย วิธีชีววิทยาแบบแอร์โรบิค