ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงชัย พรรณสวัสดิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธงชัย พรรณสว้สดิ์
- ธงชัย แปงอุด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 3
3 ปริญญา นุตาลัย 3
4 สุรินทร์ เศรษฐมานิต 2
5 ชาตรี ช่วยประสิทธิ์ 2
6 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 2
7 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
8 เจตน์ อินสองใจ 1
9 สุวรรณี อัศวกุลชัย 1
10 ณัฐิธินี ใจปิง 1
11 ทรงภรณ์ ภิระบรรณ์ 1
12 สุชาดา ใจปิง 1
13 สมชาติ อัศวธิตานนท์ 1
14 วรรณา แปงอุด 1
15 ชลธิชา แปงอุด 1
16 สุพร วิมลวัตรเวที 1
17 สมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ 1
18 กิตติ โสภณภักดิ์ 1
19 กานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล 1
20 อัมพร อินสองใจ 1
21 ลักษณา โกมลเมธี 1
22 สมศักดิ์ สุรชัยพิทักษ์ 1
23 สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 1
24 สุรเชษฎ์ พลวณิช 1
25 กรรณิการ์ ใจปิง 1
26 ชฎารัตน์ อนันต์ 1
27 พลภัทร อรัณยกานนท์ 1
28 วชิรา สันพนวัฒน์ 1
29 กุลธิดา อารีย์สว่างกิจ 1
30 อำพล เตโชวาณิชย์ 1
31 บุษกร อมรวิทย์ 1
32 อร รุ่งเรืองวัฒน์ 1
33 ธนินทร์ ปัญญาภิญโญผล 1
34 พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ 1
35 กาญนิถา ครองธรรมชาติ 1
36 สวัสดิ์ รัตนกมลชัย 1
37 ประเสริฐ ใจปิง 1
38 บัวลอย ใจปิง 1
39 กานดา แปงอุด 1
40 วินัย สมบูรณ์ 1
41 เหลื่อม แปงอุด 1
42 นภดล ใจปิง 1
43 พงษ์ระพิณฑ์ ยุวพันธุ์ 1
44 ศศิธร เจริญวิเศษศิลป์ 1
45 วิสูตร เด่นอริยะกูล 1
46 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 1
47 อุสาหะ ตันอู่สิน 1
48 เยาวนุช สุจริตธรรม 1
49 อภิชัย นิลเจียรสกุล 1
50 อาชวัน อิ่มเอิบธรรม 1
51 ภิญโญ ธรรมศิริ 1
52 วจน์สิร ประยูรพรหม 1
53 สุขุม ดีประหลาด 1
54 โกมล เอี่ยมเสมอ 1
55 ปริยดา เหล่ารุจิจินดา 1
56 นภาพร ทองคำมาก 1
57 เอกพจน์ เหลืองเอกทิน 1
58 จริยา ทองจันทึก 1
59 วรวิทย์ เหลืองดิลก 1
60 รัตนา เสียงประเสริฐกิจ 1
61 ประนอม ชำนาญ 1
62 นวลละออ เนียมสอิ้ง 1
63 พรชัย ลีลานุภาพ 1
64 ปริญญา ณ นคร 1
65 ปธาน บรรจงปรุ 1
66 นิธิวัฒ จำรูญรัตน์ 1
67 จินต์ อโณทัย 1
68 อติชาติ ปานเจริญ 1
69 ทวีวัธน์ เตชะกำธรกิจ 1
70 นฤชา ฤชุพันธุ์ 1
71 สุเมธ ชวเดช 1
72 ชัยวัฒน์ เครือชะเอม 1
73 ชัยยา เจิมจุติธรรม 1
74 ธาดา ฉัตรธานี 1
75 สุเมธ ชวเดช 1
76 Johan Verink 1
77 อารยา สุรินทร์ 1
78 ชัชวาล จันทร์ดุ้ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2548 1
6 2546 2
7 2544 2
8 2543 3
9 2542 3
10 2541 5
11 2540 5
12 2539 3
13 2536 8
14 2535 5
15 2534 1
16 2531 6
17 2530 1
18 2529 2
19 2528 1
20 2527 2
21 2526 1
22 2525 1
23 2524 1
24 2523 1
25 2522 1
26 2521 1
27 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดการทรัพยากรน้ำในลำน้ำมีดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านน้ำมีด ตำบลเบือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ สกว. ให้ทุนสนับสนุนในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2545
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ สกว.ให้ทุนสนับสนุน
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการศึกษาแผนที่เดินทาง (Roda Map) สำหรับงานวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของไทย
ปี พ.ศ. 2548
5 การผลิตพีเอชเอจากน้ำเสียความเข้มข้นสูง
ปี พ.ศ. 2546
6 โครงการศึกษาและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชัควบคุมมลพิษจากกิจกรรมการเกษตร (กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด)
7 การพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของ ผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่า
ปี พ.ศ. 2544
8 โครงการศึกษาและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชัควบคุมมลพิษจากกิจกรรมการเกษตร (กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด)
9 การพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของ ผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่า
ปี พ.ศ. 2543
10 ผลของอัตราส่วนเวลากักแอนแอโรบิก/แอโรบิกที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์แป้งมันสำปะหลัง โดยกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ชนิดเอสบีอาร์แบบแอนแอโรบิก/แอโรบิก
11 ถังกรองชีวภาพแบบไหลลงที่ใช้เปลือกหอยเป็นตัวกลางกรอง
12 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2542
13 ผลของการเติมออร์โธฟอสเฟตที่ขั้นตอนแอโรบิกต่อการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพโดยกระบวนการเอสบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิก
14 การตอบสนองของกระบวนการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพแบบเอสบีอาร์ต่อการเติมออร์โธฟอสเฟตบางส่วนที่ขั้นตอนแอโรบิก
15 ระยะเวลาการเติมอากาศที่เหมาะสมที่จัดการสลัดจ์ส่วนเกินได้ดีที่สุด ในกระบวนการแอนแอโรบิก/แอโรบิก
ปี พ.ศ. 2541
16 ประสิทธิภาพการกำจัดสีของสีรีแอกทีฟชนิดอะโซโดยระบบเอสบีอาร์แบบแอโรบิกและแอนแอโรบิก-แอโรบิกภายใต้ภาวะการปฏิบัติการที่ต่างกัน
17 ประสิทธิภาพของกระบวนการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพที่อุหภูมิต่างกัน
18 ประสิทธิภาพในการกำจัดสีของสีย้อมรีแอกทีฟชนิดอาโซโดยกระบวนการเอสบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิกซึ่งมีและไม่มีสารอาหารที่ส่งเสริมกระบวนการอีบีพีอาร์
19 ผลของการปั่นกวนต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นของกระบวนการสร้างเพลเล็ตแบบไหลขึ้นขนาดต้นแบบ
20 ผลของโครงสร้างทางเคมีของสีย้อมรีแอกทีฟต่อการลดสี โดยกระบวนการเอสบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิก
ปี พ.ศ. 2540
21 โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์
22 ประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นของกระบวนการสร้างเพ็ลเล็ตแบบไหลขึ้น ในระบบขนาดต้นแบบ
23 ผลของความเค็มที่มีต่อการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ของกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบฟอรีดอกซ์ 3 ขั้นตอน
24 ดุลมวลของของแข็งในกระบวนการสร้างเพลเล็ตแบบไหลขึ้นโดยใช้น้ำดิบของ กปน. เป็นน้ำป้อน และสารส้มเป็นโคแอกกูแลนด์
25 การเพิ่มประสิทธิภาพของลานตากสลัดจ์ โดยการแยกน้ำส่วนบนออกก่อน
ปี พ.ศ. 2539
26 ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติของการกำจัดความขุ่น โดยกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนแบบไหลขึ้น สำหรับน้ำดิบความขุ่นต่ำ
27 ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์เม็ด สำหรับการกำจัดสีจากน้ำเสียโรงงานย้อมผ้า
28 ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติของการป้อนกลับเพลเล็ต เพื่อลดปริมาณความต้องการสารเคมีในกระบวนการสร้างเพลเล็ตแบบไหลขึ้น
ปี พ.ศ. 2536
29 การประมาณราคาเบื้องต้นของระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
30 ภาวะเหมาะสมสำหรับการละลายตะกอนผลึกโครเมียมเพื่อใช้ใหม่ในการฟอกโครม
31 การตกตะกอนผลึกโครเมียมจากน้ำเสียฟอกหนังโดยการบำบัดด้วยด่าง
32 ผลของโพลีเมอร์ต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่น ในกระบวนการเม็ดตะกอนแบบไหลขึ้น
33 ค่า K ของน้ำเสียบางประเภทในประเทศไทยที่บำบัดโดยสระเติมอากาศ
34 ศักยภาพของมลพิษจากอุตสาหกรรมฟอกหนังในประเทศไทย
35 การนำกลับโครเมียมจากน้ำเสียฟอกหนังด้วยโรงทดลองนำร่อง
36 การกำจัดสีของน้ำเสียจากน้ำย้อมผ้าโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี ด้วยสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2535
37 ภาระประลัยทางชลศาสตร์ในเชิงปฏิบัติของน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ ต่อถังปฏิกรณ์แบบแอนแอโรบิกฟิกซ์เบค และ อาร์ เอ ยู เอส
38 การก่อเม็ดตะกอนโดยสารส้ม
39 ผลของความสูงชั้นเม็ดตะกอนต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่น
40 การบำบัดน้ำเสียจากภัตตาคารด้วยระบบอาร์บีซี
41 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเครื่องกรองไร้อากาศ : ผลของอัตราการไหลต่อประสิทธิภาพการบำบัด
ปี พ.ศ. 2534
42 การนำกลับอะลูมินัมในรูปสารโคแอกแลนท์จากสลัดจ์อะลูมินัม
ปี พ.ศ. 2531
43 ภาระมลพิษทางน้ำจากอาคารพณิชยกรรมบางประเภทและโรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร
44 ภาระมลพิษทางน้ำจากย่านพักอาศัยและอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร
45 ภาระมลพิษทางน้ำจากโรงแรม สถานบันเทิง และโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
46 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โดย กระบวนการไร้ออกซิเจนอิสระแบบสองขั้นตอน
47 การกำจัดแอมโมเนียและฟอสเฟตพร้อมกันโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี
48 คุณภาพของน้ำทิ้งจากถังเกรอะและกรองไร้อากาศสำเร็จรูป ชนิดประกอบในที่
ปี พ.ศ. 2530
49 เครื่องต้นแบบระบบการเติมอากาศแบบการไหลในราง
ปี พ.ศ. 2529
50 ลักษณะน้ำเสียและค่าสมมูลประชากรของอาคารอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
51 การประเมินผลความเสียหายจากน้ำท่วมขังฝั่งธนบุรี พ.ศ. 2526
ปี พ.ศ. 2528
52 ผลของการหมุนเวียนน้ำทิ้งที่มีต่อเครื่องกรองแอนแอโรบิค
ปี พ.ศ. 2527
53 การศึกษาลักษณะดินเพื่อการใช้ระบบการซึมในการกำจัดน้ำเสีย
54 การสำรวจสารลดสีที่มีศักยภาพสำหรับน้ำเสียจากโรงย้อม
ปี พ.ศ. 2526
55 การกำจัดสารอินทรีย์และสีพร้อมกันโดยใช้ระบบพีเอซี-แอคติเวตเทดสลัดจ์
ปี พ.ศ. 2525
56 การกำจัดสีของน้ำเสียจากการย้อมฝ้าย โดยใช้แมกนีเซียมคาร์บอเนตไฮเดรตเบสิค
ปี พ.ศ. 2524
57 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสุราโดยขบวนการอาร์ บี ซี ที่มีการหมุนเวียนน้ำทิ้ง
ปี พ.ศ. 2523
58 เครื่องกรองน้ำแบบไหลขึ้นชนิดเร็ว
ปี พ.ศ. 2522
59 การนำกรดโครมิคจากน้ำทิ้งที่มาจากการชุบโครเมี่ยมกลับมาใช้อีก ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนอิออน
ปี พ.ศ. 2521
60 ผลของความเข้มข้นของผงขัดทำความสะอาดต่อระบบกำจัดน้ำเสีย วิธีชีววิทยาแบบแอร์โรบิค
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
61 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ สกว. ให้ทุนสนับสนุนในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2545