ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิเคราะห์การรวมตัวกันจากการจัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายกล้องววีดีโอแบบไร้สายสำหรับติดตามการกัดเซาะชายฝั่่งบริเวณหาดราชมงคล จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเส้นใยเห็ดเสม็ดบนอาหารสังเคราะห์ และฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดเสม็ด
ปี พ.ศ. 2557
4 ศักยภาพการเพ่ิมผลผลิตปูม้าช่วงปล่อยและหลังปล่อยบริเวณหญ้าทะเลเพื่อชุมชนประมง
ปี พ.ศ. 2555
5 ศักยภาพการเพิ่มผลผลิตปูม้าบริเวณหญ้าทะเลเพื่อชุมชนประมง
ปี พ.ศ. 2549
6 โปรแกรมวิเคราะห์พรรณปลาไทย
7 การจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2548
8 การจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
9 การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง
10 การจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำแบบยั่งยืนในเขตพื้นที่ทะเลอันดามัน
11 การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตลูกกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2547
12 การจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2546
13 การจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2545
14 การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยในจังหวัดตรัง
15 การจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำแบบยั่งยืนในเขตพื้นที่ทะเลอันดามัน
16 โปรแกรมวิเคราะห์พรรณปลาไทย
17 การจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำแบบยั่งยืนในเขตพื้นที่ทะเลอันดามัน
18 การจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำแบบยั่งยืนในเขตพื้นที่ทะเลอันดามัน
ปี พ.ศ. 2544
19 การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตลูกกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2543
20 การใช้ยาและสารเคมีในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปี 2542
ปี พ.ศ. 2537
21 การจัดการประมงบริเวณปะการังเทียมในจังหวัดระนอง