ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิเคราะห์การรวมตัวกันจากการจัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายกล้องววีดีโอแบบไร้สายสำหรับติดตามการกัดเซาะชายฝั่่งบริเวณหาดราชมงคล จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเส้นใยเห็ดเสม็ดบนอาหารสังเคราะห์ และฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดเสม็ด
ปี พ.ศ. 2557
4 ศักยภาพการเพ่ิมผลผลิตปูม้าช่วงปล่อยและหลังปล่อยบริเวณหญ้าทะเลเพื่อชุมชนประมง
ปี พ.ศ. 2548
5 การจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2547
6 การจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2545
7 การจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำแบบยั่งยืนในเขตพื้นที่ทะเลอันดามัน
8 การจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำแบบยั่งยืนในเขตพื้นที่ทะเลอันดามัน
ปี พ.ศ. 2543
9 การใช้ยาและสารเคมีในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปี 2542
ปี พ.ศ. 2537
10 การจัดการประมงบริเวณปะการังเทียมในจังหวัดระนอง