ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทุนจากเงินสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย/ศูนย์วิจัย
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ 3
2 กนต์ธร ชำนิประศาสน์ 3
3 สุเวทย์ นิงสานนท์ 2
4 วิภา สุจินต์ 2
5 สุรีลักษณ์ รอดทอง 2
6 รังสรรค์ พาลพ่าย 2
7 อนันต์ ทองระอา 2
8 ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ 2
9 สมพันธุ์ ชาญศิลป์ 2
10 กิตติเทพ เฟื่องขจร 2
11 วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ 2
12 สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 2
13 ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 2
14 จตุพร วิทยาคุณ 2
15 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 1
16 วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน 1
17 อภิชาติ บุญทาวัน 1
18 ปราโมทย์ แพงคำ 1
19 ฉัตรเพชร ยศพล 1
20 โชคชัย วนภู 1
21 มณฑารพ ยมาภัย 1
22 สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ 1
23 สุดชล วุ้นประเสริฐ 1
24 ทวิช จิตรสมบูรณ์ 1
25 ธรา อั่งสกุล 1
26 วีรพงษ์ พลนิกรกิจ 1
27 สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ 1
28 กองพล อารีรักษ์ 1
29 อุษณีย์ กิตกำธร 1
30 Yupeng Yan 1
31 รังสรรค์ ทองทา 1
32 นิตยา เกิดประสพ 1
33 ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ 1
34 กองพัน อารีรักษ์ 1
35 ศาสน์ สุขประเสริฐ 1
36 สราวุฒิ สุจิตจร 1
37 กิตติศักดิ์ เกิดประสพ 1
38 วีรชัย อาจหาญ 1
39 ประโยชน์ คำสวัสดิ์ 1
40 เบ็ญจมาศ จิตรสมบูรณ์ 1
41 พีระพงษ์ อุฑารสกุล 1
42 อาทิตย์ ศรีแก้ว 1
43 ประพันธ์ แม่นยำ 1
44 ชิโนรัตน์ กอบเดช 1
45 จิระพล ศรีเสริฐผล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2555 9
3 2554 8
4 2553 13
5 2552 14
6 2551 5
7 2550 5
8 2549 5
9 2547 3
10 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 กลุ่มวิจัยชีวเคมี-เคมีไฟฟ้า
2 กลุ่มวิจัยเคมีเชิงคำนวณขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2555
3 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
4 หน่วยวิจัย กลศาสตร์ธรณี
5 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโทรคมนาคม
6 กลุ่มวิจัยเคมีวัสดุ
7 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา
8 ศูนย์วิจัย Synchrotron Radiation and Renewal Energy
9 ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ทฤษฎี
10 หน่วยวิจัยวิศวกรรมข้อมูล
11 กลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องจักรกลและการควบคุม
ปี พ.ศ. 2554
12 หน่วยวิจัยพัฒนาเฉพาะด้านเทคโนโลยีการผลิตองุ่นและการจัดการโรคองุ่นสำหรับพื้นที่ปลูกองุ่นในประเทศไทย
13 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพบนผิวเฟจ
14 ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีโปรตีน
15 กลุ่มวิจัยและพัฒนาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
16 ศูนย์วิจัยพลังงานลม แดด ชีวมวล และการอนุรักษ์พลังงาน
17 ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญพิเศษด้านไฟฟ้าพลังงาน วัสดุนำสมัย และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
18 ศูนย์วิจัย Advance Nanomaterials
19 ศูนย์วิจัยเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการผลิตอาหารและพลาสติกชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2553
20 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
21 ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม
22 หน่วยวิจัยเพิ่มศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
23 หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี
24 หน่วยวิจัยพลังงานทางเลือกและพลังงานยั่งยืน
25 หน่วยวิจัยวัสดุฉลาดและระบบอัจฉริยะ
26 หน่วยวิจัยเคมีวัสดุ
27 กลุ่มวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดบำบัดและการปลูกถ่ายเซลล์
28 หน่วยวิจัยเพื่อเทคโนโลยีการก่อสร้าง
29 ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
30 หน่วยวิจัยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
31 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโทรคมนาคม
32 ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงนวัตกรรมด้านสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2552
33 หน่วยวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวล
34 หน่วยวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
35 กลุ่มวิจัยการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในระดับใหญ่
36 กลุ่มวิจัยการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยชีวภาพ และยับยั้งเชื้อก่อโรค และการควบคุมคุณภาพ
37 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการผลิตฮาร์ดิสก์
38 กลุ่มวิจัยมะเร็งและโรคติดเชื้อ
39 หน่วยวิจัยการประมวลผลสัญญาณและสัญญาณภาพ
40 หน่วยวิจัยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการใช้งานจริง
41 หน่วยวิจัยมลพิษและการจัดการทรัพยากร
42 กลุ่มวิจัยการจัดการธาตุอาหารพืช และการควบคุมคุณภาพ
43 หน่วยวิจัยนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
44 กลุ่มวิจัยยีนบำบัดและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
45 หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านโลหะวิทยาสำหรับการขึ้นรูปโลหะ
46 หน่วยวิจัยระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2551
47 หน่วยวิจัยชีวเคมี-เคมีไฟฟ้า
48 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการปลูกถ่ายเซลล์เนื้อเยื่อและการบำบัดโรคระดับยีนส์
49 หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนา และบริการวิชาการด้านวิศวกรรมข้อมูลและการค้นหาความรู้
50 หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนา และบริการวิชาการโปรแกรมที่เปิดเผยซอร์สโค้ด
51 หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนา และบริการวิชาการด้านวิศวกรรมวัสดุ
ปี พ.ศ. 2550
52 โครงการอนุรักษ์แมวลายหินอ่อนและเลียงผาโดยการทำโคลนนิ่งข้ามสปีชีส์
53 หน่วยวิจัยคุณภาพกำลังไฟฟ้า
54 ห้องปฏิบัติการวิจัยเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์
55 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยด้านเคมีเชิงคำนวณเพื่อตอบสนอง KPI สำหรับ "การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย" ของ มทส.
56 Power and Energy Research Unit
ปี พ.ศ. 2549
57 หน่วยวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านองุ่นและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
58 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด
59 หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนา และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
60 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการผลิตฮาร์ดดิสก์
61 หน่วยวิจัยและที่ปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุรนารี
ปี พ.ศ. 2547
62 หน่วยวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และอาหาร
63 หน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านโปรตีนอาหาร
64 หน่วยวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา
ปี พ.ศ. 2537
65 การปรับแต่งปัจจัยน้ำหนักอินพุทในตัวเอง