ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการทุนการศึกษาขั้นสูงเชิงกลยุทธ์ (CHE-PhD-THA-SUP) ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการทุนการศึกษาขั้นสูงเชิงกลยุทธ์ (CHE-PhD-THA-SUP) ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
3 โครงการทุนการศึกษาขั้นสูงเชิงกลยุทธ์ (CHE-PhD-THA-SUP) ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
4 โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ประจำปี 2549
ปี พ.ศ. 2552
5 Ph. D. Sandwich scholarship
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล
7 ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา: ทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศร่วมกับต่างประเทศ
8 โครงการทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์ ประจำปี 2551
9 ทุนการศึกษาปริญญาเอกในประเทศ โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากร
10 Polymeric nanostructured materials
11 Polypropylene and silk
ปี พ.ศ. 2550
12 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวในระหว่างการเก็บรักษาและการเร่ง/ชะลออายุข้าว
13 โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์
14 โครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษานำร่องของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
15 การจัดการความรู้วิเคราะห์แบบเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตร
16 โครงการจัดทำระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านโทรศัพท์
ปี พ.ศ. 2547
17 โครงการศึกษาและวิจัยการแปรสภาพขยะอิเล็กทรอนิกส์ (แผงวงจรไฟฟ้า)
ปี พ.ศ. 2546
18 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นครบวงจรในเขตอีสานใต้
19 ชุดโครงการพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์ครบวงจรในเขตอีสานใต้
20 ชุดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา
21 การใช้ประโยชน์จากแร่ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อปรับปรุงดินสำหรับการเพาะปลูก
22 การศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเห็ดฟางชนิดที่เพาะในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2545
23 โครงการการพัฒนาและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเหมาะสม
24 โครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
ปี พ.ศ. 2542
25 การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
26 การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์