ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 4
3 2551 5
4 2550 2
5 2549 2
6 2547 5
7 2546 4
8 2545 6
9 2544 3
10 2543 1
11 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การระบุโครงสร้างของสารและความบกพร่องโดยการคำนวณแบบเฟิร์สปรินซิเปิล
ปี พ.ศ. 2552
2 การวิจัยและการพัฒนายาต้านเชื้อแบคทีเรียสูตรใหม่สำหรับการรักษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
3 ระบบทดสอบไมโมแบบปรับตัวในเวลาจริง
4 การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2549
5 การพัฒนาแบบจำลองดินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2551
6 ระบบกระจายเสียงบนเครือข่ายท้องถิ่น
7 ระบบเตือนการลักลอบตัดสายไฟฟ้า
8 การพัฒนาอุปกรณ์ส่งมัลติมีเดียบนเครือข่ายท้องถิ่นด้วยเทคนิคการปรับอัตราส่งข้อมูลตามแบนวิดท์ของช่องสัญญาณ
9 การทดสอบผลิตภัณฑ์การค้าของส่วนผสมสารสกัดหยาบจากพริกและสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสุกรขุน
10 ระบบควบคุมลำดับการทำงานเครื่องสลัดแป้งมันโดยใช้ PLC
ปี พ.ศ. 2550
11 การจำลองแบบโมเลกุลเพื่อศึกษาสมบัติเชิงพื้นผิวของพอลิเมอร์รูปแปรง
12 โครงการศึกษาคุณสมบัติของเอมไซม์เบต้ากลูโคซิเดส จากยีน sfr2 ในข้าว
ปี พ.ศ. 2549
13 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสในพืช
14 การดูดซับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของหินดินดานเพื่อนำไปใช้เป็นตัวกลางในระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเอ็นไซม์ไคติเนสที่สกัดจากเชื้อ Vibrio carchariae แต่แสดงออกใน E.coli
16 ศักยภาพในการนำวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมและวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน
17 โครงการแบบจำลองปล่องลมแดดขนาดเล็กโดยใช้อากาศเป็นของไหลทำงาน
18 การทดสอบฤิทธิ์จากสารสกัดจากสมุนไพรไทย " Flavonoids" บางชนิดต่อ Bacteria ที่ดื้อยาในกลุ่ม B-Lactam Antibiotics"
19 โครงการผลของการกระจายตัวของขนาดอนุภาคของยางและปริมาณของแข็งต่อความหนืดของน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2546
20 Paleogeography of permian plants from thailand: implication for plate tectonics and paleoclimate throught comparisons with marine faunal data
21 โครงการผลของแคทไออนที่มีต่อ LaFe0.8 Co0.2-x และ LSGM สำหรับใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิง
22 การศึกษาผลของยาอีที่มีต่อเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนออกซิโตซินและฮอร์โมนวาโสเพรสซิน
23 การจำลองแบบโมเลกุลเพื่อศึกษาสมบัติเชิงพื้นผิวของพอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2545
24 การเชื่อมโยงโปรตีนกล้ามเนื้อปลาทรายแดงด้วยพันธะโควาเลนท์โดยทรานสกูลทามิเนส
25 การโคลนนิ่งตัวอ่อนโดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากใบหู เป็นเซลล์ต้นแบบ : เปรียบเทียบอัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อนสดและตัวอ่อนแช่แข็ง
26 โครงการประเมินศักยภาพทางกลศาสตร์ของเกลือหิน เพื่อทิ้งกากนิวเคลียร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 โครงการดัดแปลงทดสอบแบบจุดกดเพื่อคำนวณหาความต้านทานแรงดึงของหิน
28 โครงการปีงบประมาณ 2544 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
29 โครงการสูตรน้ำยาเรซินในกระบวนการผลิตกระดานโต้คลื่นและกระดานโต้ลม
ปี พ.ศ. 2544
30 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง ไก่กระทง และไก่ไข่เพศผู้
31 คุณสมบัติเชื้อเพลิงและผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้น้ำมันปาล์มดิบ
32 โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซในหินคาร์บอเนตโดยการกระตุ้นหลุมเจาะ
ปี พ.ศ. 2543
33 แนวทางการพัฒนาวิทยุชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2542
34 รอข้อมูลจากสถานวิจัย