ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- ทุนจาก สำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
- ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงาน
-   ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิตติเทพ เฟื่องขจร 21
2 ปราโมทย์ แพงคำ 14
3 รังสรรค์ พาลพ่าย 13
4 วีรชัย อาจหาญ 13
5 มณฑารพ ยมาภัย 13
6 มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ 13
7 วิศิษฐิพร สุขสมบัติ 13
8 สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 13
9 โชคชัย วนภู 13
10 ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ 12
11 ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 12
12 ณัฐวุฒิ ธานี 11
13 สุนันทา ทองทา 11
14 พงศ์เทพ สุวรรณวารี 11
15 สุรีลักษณ์ รอดทอง 11
16 มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ 10
17 สมร พรชื่นชูวงศ์ 10
18 ศจีรา คุปพิทยานันท์ 10
19 รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ 10
20 กุลวดี รังษีวัฒนานนท์ 10
21 ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ 9
22 เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ 9
23 ศาสน์ สุขประเสริฐ 9
24 สราวุฒิ สุจิตจร 9
25 ปิยะวรรณ กาสลัก 8
26 รังสรรค์ วงศ์สรรค์ 8
27 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 8
28 ศิวัฒ ไทยอุดม 8
29 เบ็ญจมาศ จิตรสมบูรณ์ 8
30 วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน 8
31 อภิชาติ บุญทาวัน 8
32 กษมา จารุกำจร 8
33 อาทิตย์ ศรีแก้ว 8
34 จตุพร วิทยาคุณ 8
35 พงษ์ชาญ ณ ลำปาง 8
36 นิธินาถ ศุภกาญจน์ 8
37 James R.Ketudat-Cairns 8
38 สุรินทร บุญอนันธนสาร 8
39 สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ 8
40 สุดชล วุ้นประเสริฐ 8
41 สุทิศา เข็มผะกา 7
42 วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ 7
43 วิภา สุจินต์ 7
44 ภคนิจ คุปพิทยานันท์ 7
45 อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ 7
46 นันทกร บุญเกิด 6
47 ปรัชญา เทพณรงค์ 6
48 ทวิช จิตรสมบูรณ์ 6
49 Adrian Flood 6
50 Joewono Widjaja 6
51 นิตยา เกิดประสพ 6
52 เกรียงไกร ไตรสาร 6
53 Yupeng Yan 6
54 อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 6
55 กรกช อินทราพิเชฐ 6
56 ชาญชัย ทองโสภา 6
57 วิภาวี หัตถกรรม 5
58 ชุติมา พรหมมาก 5
59 อารักษ์ ธีรอำพน 5
60 นเรศ เชื้อสุวรรณ 5
61 ประโยชน์ คำสวัสดิ์ 5
62 กนกอร อินทราพิเชฐ 5
63 ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร 5
64 ปราณี ชุมสำโรง 5
65 วิทธวัช โมฬี 5
66 ชิโนรัตน์ กอบเดช 5
67 ประพันธ์ แม่นยำ 5
68 นวลน้อย จูฑะพงษ์ 5
69 วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ 5
70 สิทธิชัย แสงอาทิตย์ 5
71 Paul Joseph. Grote 5
72 ธีรวัฒน์ สินศิริ 5
73 กาญจน์กรอง สุอังคะ 4
74 กองพัน อารีรักษ์ 4
75 ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย 4
76 จันทิมา ดีประเสริฐกุล 4
77 วิสิษฐ์ แววสูงเนิน 4
78 นพร อึ้งอาภรณ์ 4
79 ไพโรจน์ สัตยธรรม 4
80 อัฆพรรค์ วรรณโกมล 4
81 จงพันธ์ จงลักษมณี 4
82 ชาญวิทย์ แก้วกสิ 3
83 มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย 3
84 สุธรรม ศรีหล่มสัก 3
85 ฐิติพร มะชิโกวา 3
86 สามารถ บุญอาจ 3
87 ยุพาพร ไชยสีหา 3
88 Meleshko Sergey Vasil 3
89 กิตติศักดิ์ เกิดประสพ 3
90 บุญเรือง มะรังศรี 3
91 ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ 3
92 ระพี โกศัลวิตร 3
93 ประพัฒน์ เป็นตามวา 3
94 พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา 3
95 ระพี อูทเคอ 3
96 เรณู ขำเลิศ 3
97 ปรียาพร โกษา 3
98 สุนทร กาญจนทวี 3
99 บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์ 3
100 Kenneth J. Haller 3
101 สุขเกษม กังวานตระกูล 2
102 สุขเกษม วัชรมัยสกุล 2
103 มัลลิกา สังข์สนิท 2
104 Eckart Robert Schulz 2
105 สุนิติยา เถื่อนนาดี 2
106 พีระพงษ์ อุฑารสกุล 2
107 ปิยาภรณ์ กระฉอดนอก 2
108 อุทัย มีคำ 2
109 Nikolay Moshkin 2
110 ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ 2
111 จิระพล ศรีเสริฐผล 2
112 พาณี วรรณนิธิกุล 2
113 สุเวทย์ นิงสานนท์ 2
114 รัตนวรรณ เกียรติโกมล 2
115 ธีระสุต สุขกำเนิด 2
116 วารี วิดจายา 2
117 สุกัญญา เตชะไตรภพ 2
118 Michal F. Smith 2
119 ดวงกมล แม้นศิริ 2
120 พัชรินทร์ ราโช 2
121 บุรทิน ขำภิรัฐ 2
122 ปวีร์ ศิริรักษ์ 2
123 เสาวณีย์ รัตนพานี 2
124 ทรงกต ทศานนท์ 2
125 นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล 2
126 สันติ แม้นศิริ 2
127 สัญชัย ประยูรโภคราช 2
128 พรวสา วงศ์ปัญญา 2
129 ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร 2
130 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
131 ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ 2
132 มงคล จิรวัชรเดช 2
133 หนูเดือน เมืองแสน 2
134 รังสรรค์ ทองทา 1
135 สมพันธุ์ ชาญศิลป์ 1
136 เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์ 1
137 อรชุน ไชยเสนะ 1
138 คณิต ไข่มุกด์ 1
139 ณัฐภรณ์ เจริญธรรม 1
140 วีระยุทธ์ ลอประยูร 1
141 ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ 1
142 กิตติ อัตถกิจมงคล 1
143 รจนา โอภาสศิริ 1
144 สาโรช รุจิรวรรธ์ 1
145 นิศาชล จำนงศรี 1
146 กนต์ธร ชำนิประศาสน์ 1
147 พิชญา ตระการรุ่งโรจน์ 1
148 เจษฎา ตัณฑนุช 1
149 ชุติมา ตลับนิล 1
150 ชุติมา ทรัพย์อิ่มเอิบ 1
151 สนอง สุขแสวง 1
152 พยุงศักดิ์ จุลยุเสน 1
153 พรพจน์ ตันเส็ง 1
154 นฦวรรณ เสาวคนธ์ 1
155 อำนาจ อภิชาติวัลลภ 1
156 วัฒนวงศ์ รัตนวราห 1
157 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 1
158 ประสาท สืบค้า 1
159 นฤมล สิงห์ดง 1
160 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 1
161 พนมศักดิ์ มีมนต์ 1
162 ปภากร พิทยชวาล 1
163 ณัฐฐิตา เพชรประไพ 1
164 คธา วาทกิจ 1
165 ธรา อั่งสกุล 1
166 ประภาวี วงษ์บุตรศรี 1
167 อนันต์ ทองระอา 1
168 ธีรนันท์ ศิริตานนท์ 1
169 ทศพล รัตน์นิยมชัย 1
170 อานิสงส์ จิตนารินทร์ 1
171 อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ 1
172 กาญจนา สุคัณธสิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 64
3 2555 109
4 2554 99
5 2553 81
6 2552 59
7 2551 52
8 2550 68
9 2549 65
10 2548 42
11 2547 27
12 2546 26
13 2545 11
14 2544 32
15 2543 24
16 2542 21
17 2541 7
18 2540 5
19 2539 4
20 2538 7
21 2537 2
22 2536 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงสร้างยึดเกาะชนิดแก้วไบโอแอททีพโดยกระบวนการโซลเจลสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงสร้างและหน้าที่ของโดเมนจับไคตินของแฟมิลี 18 ไคติเนสจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi
3 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของทานตะวันโดยเครื่องหมายโมเลกุลชนิดเอสเอสอาร์และอาร์เอพีดี
4 การใช้ไลเคนเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
5 การพัฒนาพื้นที่แก้มลิง
6 การตรวจหาและจำแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี Kato’ Thick Smear
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์
8 การควบคุมการสูญเสียปุ๋ยยูเรียโดยการเคลือบสารไบโอพอลิเมอร์
9 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากข้าวไทยเป็นส่วนประกอบหลักโดยวิธี พื้นที่ผิวตอบสนองและการประยุกต์ใช้ในการผลิตเบียร์ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
10 การประเมินคุณภาพชายหาดจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล โดยใช้สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่
11 ความหลากชนิดของกิ้งกือในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและการกินอาหารของกิ้งกือกระบอก (Thyropygus)
12 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในกลุ่มอาร์โทรพอดขนาดใหญ่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.)
13 การศึกษาพฤติกรรมเชิงเวลาของเกลือหินภายใต้วัฏจักรการให้แรงและอุณหภูมิ
14 การวิจัยและการพัฒนายาต้านเชื้อแบคทีเรียสูตรใหม่ สำหรับการรักษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
15 วอเตอร์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิตน้ำตาล ในภาคตะะวันออกเฉียง เหนือตอนล่างของประเทศไทย
16 ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าทางเศรษฐกิจในป่าไม้ของชุมชน วัด โรงเรียน และโบราณสถาน ในจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.)
17 ความเสียหายต่อระบบนิเวศและพืชผลการเกษตรโดยหมูป่า (Sus scrofa) ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพื้นที่โดยรอบ
18 การศึกษาการเคลื่อนที่และการใช้พื้นที่ของงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองTrismeresurus (Cryptelytrops) albolabris และงูเขียวพระอินทร์ Chryselopea ornata โดยวิทยุติดตามตัว ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
19 การสำรวจชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่เกาะช้างและหมู่เกาะใกล้เคียง จังหวัดตราด
20 การออกแบบแผ่นป้ายอาร์เอฟไอดีบนพื้นผิวโค้งแบบต่างๆที่ปรับเปลี่ยนอิมพีแดนซ์ได้เอง
21 การพัฒนาเทคนิคการวางแผนเครือข่ายสำหรับระบบระบุตำแหน่งวัตถุภายในอาคารแบบไร้สาย
22 การออกแบบแท็กย่านความถี่สูงยิ่งสำหรับติดตั้งบนวัตถุที่ เป็นโลหะหรือของเหลว
23 ระบบเฝ้าติดตามอาการง่วงนอนโดยใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์
24 เทคนิคการปรับจำนวนการชักตัวอย่างสำหรับการหาทิศทางการมาถึงของสัญญาณ
25 อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6 และโอเมก้า-3 ในอาหาร ที่มีผลต่อการปรับปรุงส่วนประกอบของกรดไขมันในไข่และเนื้อไก่
26 การออกแบบสายอากาศที่สามารถลดสัญญาณแทรกสอดสำหรับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
27 การใช้กากยีสต์แห้ง (dried brewer’s yeast) และกากสาโท (rice wine residual) เป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนการใช้ปลาป่นในอาหารปลาสวายโมง (Thai Panga)
28 ผลของการอดอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีววิทยาบางประการที่เกี่ยวข้องกับภาวะทุโภชนาการในปลานิล
29 ศักยภาพของประเภทของแป้งที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ในการกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์ที่เป็นสารเสริมชีวนะ
30 การผลิตสตาร์ชซิเตรททนย่อยต่อเอนไซม์
31 อะราบิโนไซแลนสกัดจากรำข้าว: คุณสมบัติต้านออกซิเดชันและยับยั้งเซลมะเร็ง
32 การพัฒนาเทคนิคเพื่อตรวจเชื้อปนเปื้อนในเนื้อไก่สด
33 ใยอาหารโภชนาการจากกากมัน
34 การแยกเชื้อโพรไบโอติกจากกากมันสำปะหลัง
35 การบ่งชี้และศึกษาการทำงานของจิบเบอริลินเบตากลูโคไซเดสจากข้าว
36 กลูโคซิลทรานส์เฟอร์เรสในข้าวที่มีศักยภาพในการควบคุมฮอร์โมนพืช และการสังเคราะห์ไกลโคไซด์
37 การปรับปรุงเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าด้วยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
38 การควบคุมความเสถียรของกำลังไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง
39 การสร้างแผนที่น้ำท่วม และความสามารถในการระบายน้ำของลุ่มน้ำ
40 ผลของยาอีที่มีต่อการทำงานของเซลล์ประสาทในบริเวณก้านสมองส่วนที่ควบคุมระบบหัวใจและหลอดเลือดของหนูทดลอง
41 ผลในการยับยั้งโรคอ้วนของสารสกัดจากบัวบก
42 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวซีเมนต์เถ้าลอยมวลเบา
43 การเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการทำงานของเซลล์ตับโดยสารสกัดจาก Gynura procumbens
44 ผลของน้ำมันสกัดเมล็ดถั่วพู (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.)ต่อการป้องกันภาวะผิดปกติเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเพศ
45 พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยไทเทเนียม-อะลูมิเนียมไนตรายด์
46 การศึกษาและประเมินผลกระทบจากการทรุดตัวของแผ่นดินในเขตพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ของจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้ข้อมูลค่าความต่างเฟสของสัญญาณย้อนกลับจากระบบเรดาห์แบบช่องเปิดเสมือนและธรณีฟิสิกส์
47 การศึกษาโครงสร้างของบาริออนในแบบจำลองควาร์กเชิงไคแรล เพอร์เทอร์เบชัน
48 การประเมินความเสี่ยงจากโลหะหนักในเห็ดบริโภค
49 การศึกษาเสถียรภาพต่อการเก็บรักษาและความเข้ากันได้ของแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยสารผสมเพิ่มในการผสมอุ่น
50 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์
51 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทอริเเฟคชั่นสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย
52 การประมวลผลข้อคำถามเพื่อค้นหารูปแบบที่ปรากฏบ่อย k อันดับแรกด้วยการโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
53 วิธีการทางวิศวกรรมความรู้เพื่อการรู้จำบริเวณกำหนดรหัสทางพันธุกรรม
54 คอมไพเลอร์ที่มีเป้าหมายเป็นจาวาสคริปต์โดยใช้ตัวแจงส่วนเชิงทำนาย
55 สายอากาศอัตราขยายสูงสำหรับสถานีฐานโดยใช้ไมโครสตริปและโพรงช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้ารูปสามเหลี่ยม
56 สายอากาศอัตราขยายสูงและน้ำหนักเบาสำหรับระบบเรดาร์โดยใช้ปากแตรครอบด้วยโพรงช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้ารูปทรงกระบอก
57 การควบคุมพื้นที่ครอบคลุมเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่ใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพด้วยระบบมัลติเอเจนท์
58 การจัดสรรทรัพยากรในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่ไม่ทำงานร่วมกันด้วยวิธีการเรียนรู้แบบแนชคิว รีอินฟอร์สเมนท์
59 การสังเคราะห์ การตรวจสอบสมบัติและการใช้ประโยชน์บล็อกโคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและยางธรรมชาติ
60 การปรับปรุงความเข้ากันได้และความเหนียวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
61 ปัจจัยที่มีผลโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของพลาสติกชีวภาพผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและยางธรรมชาติภายใต้กระบวนการอัดรีด
62 การใช้แกลบข้าวเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติคอมโพสิท
63 การใช้กากมันสำปะหลังเป็นสารตัวเติมในพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตและยางธรรมชาติ
64 การเตรียมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่เติมผงเปลือกไข่: ผลของขนาดผงเปลือกไข่และการปรับปรุงการย่อยสลายทางชีวภาพ
65 การสร้างวงจรแปลงผันชนิดบัคก์-บูสต์ที่มีตัวควบคุมแบบเหมาะที่สุด
ปี พ.ศ. 2555
66 การวิเคราะห์ซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้วัสดุกึ่งตัวนำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
67 พฤติกรรมการรับประทานอาหารเสริมและขนมที่มีรสเค็มของเด็กวัยก่อนเรียน
68 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
69 การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการผลิตประปาชุมชน
70 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของครอบครัวมารดาที่ทำงานนอกบ้าน
71 การประเมินด้านวิศวกรรมของระบบประปาชุมชน
72 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหมากเม่าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนน้ำพุง  จ.สกลนคร โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ. -มทส.))
73 การกระตุ้นระบบความต้านทานขององุ่นให้ต่อต้านการเข้าทำลายของโรคที่เกิดจากเชื้อราด้วยสารไบโอแอคทีพอิลิซิเตอร์
74 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแอนติบอดีบนผิวเฟจเพื่อการตรวจสอบและการสำรวจโรคเน่าเละจากแบคทีเรียของพืชผักตระกูลกะหล่ำในประเทศไทย
75 การบรรจุในระดับนาโนเมตรของสารประกอบเชิงซ้อน LiBH4-MgH2 ในเส้นใยระดับนาโนเมตรที่มีรูพรุน จากพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติยอมให้ก๊าซไฮโดรเจนแพร่ผ่านได้ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจนที่ผันกลับได้
76 สมบัติการขนส่งทางแม่เหล็กระหว่างชั้นในวัสดุที่เป็นชั้น
77 การประดิษฐ์ โครงสร้าง และสมบัติทางกายภาพของนาโนคอมโพสิตแม่เหล็กคาร์บอน
78 การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กและทัศนศาสตร์ในวัสดุขั้นสูงที่อุณหภูมิต่ำ
79 การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปุ๋ยประสิทธิภาพสูงที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ของข้าวและมันสำปะหลัง
80 การศึกษารวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสมุนไพร ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร รวมทั้งตำรับยาโบราณ ของหมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณในพื้นที่เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร และชุมชนใกล้เคียง
81 ผลของการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสมองต่อการบรรเทาอาการอันเนื่องมาจากโรคมะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม: การวิจัยนำร่อง
82 การพัฒนาระบบสุขภาพระดับตำบลเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังอย่างมีส่วนร่วม กรณีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
83 การศึกษาความพอเพียงของบุคลากรสำหรับดูแลผู้สูงอายุ
84 ผลของการเสริมกรดอินทรีย์ต่อสุขภาพทางเดินอาหาร และสมรรถนะการผลิตของลูกสุกรหย่านม
85 รูปแบบการถ่ายโอนความร้อนรอบระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผักและผลไม้สดที่เก็บในห้องเย็น
86 การพัฒนาต้นแบบเครื่องวิเคราะห์ความหนืดเพื่อศึกษาอิทธิพลของการอัดตัวได้ของแป้งระหว่างกระบวนการแปรรูปด้วยเอกซทรูชั่น
87 การผลิตและลักษณะคุณสมบัติของอนุภาคไมโคร-นาโนไฟโบรอินจากไหมสำหรับห่อหุ้มสารอาหาร
88 การทำบริสุทธิ์กรดซัคซินิกจากน้ำหมักด้วยวิธีตกตะกอน เอสเทอร์ริฟิเคชั่น การกลั่นและไฮโดรไลซีส
89 การเจริญจนครบกำหนดคลอดของตัวอ่อนกระทิงโคลนนิ่งข้ามสปีชีย์หลังจากบ่มในสารเคมีที่ยับยั้งการดึงหมู่อะเซทิลบนโปรตีนฮีสโตนออก
90 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำโคลนนิ่งโคด้วยการใช้สารเคมีที่ยับยั้งการดึงหมู่อะเซทิลบนโปรตีนฮีสโตนออก
91 การผลิตตัวอ่อนกระบือปลักในหลอดทดลองจากไข่ที่เจาะเก็บด้วยอัลตร้าซาวด์และ ไข่จากรังไข่ ที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์และการแช่แข็งตัวอ่อนระยะบลาสโตซีสโดยวิธี vitrification แบบ Cryotop และ Microdrop
92 การแปรรูปทางชีวภาพกากไคตินให้เป็นไคโตโอลิโกแซคคาไรด์
93 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแสดงแอนติบอดีบนผิวเฟจในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอีลอยด์ ชนิดเฉียบพลัน (เอ เอ็ม แอล)
94 การแปรรูปทางชีวภาพกากมะพร้าวให้เป็นแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์
95 การผลิตกรดออกซาโลอะซิติกจากยีสต์ทนร้อน Issatchenchia sp. S1
96 ผลของซีลีเนียมในรูปแบบอินทรีย์และอนินทรีย์ต่อคุณภาพตัวอสุจิและส่วนประกอบของไขมันในตัวอสุจิของสุกรพ่อพันธุ์
97 การผลิตเม็ดเจลนาโนชนิดไบโอโพลีเมอร์/ไฮดรอกซีอะพาไทท์เพื่อการตรึงเอนไซม์
98 ผลของชนิดพืชอาหารสัตว์ที่ส่งผลต่อปริมาณจุลินทรีย์ Butyrivibrio fibrisolvens ในกระเพาะรูเมน และปริมาณ conjugated linoleic acid (CLA) ในน้ำนมแพะ
99 ผลของชนิดและระดับของกรดไขมันในอาหาร ต่อจุลินทรีย์ในรูเมน ความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะ การผลิตแก๊สมีเทน ประสิทธิภาพการ ให้ผลผลิต และคุณภาพเนื้อของแพะ
100 การวิจัยและพัฒนาแพะเนื้อ “พันธุ์โคราช” ระยะที่ 1
101 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในสภาพที่มีไนโตรเจนสูง
102 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลบ่งชี้ลักษณะต้านทานโรคราแป้ง และการรวมยีนต้านทานในถั่วเขียว
103 โปรไบโอติกและเชอร์รี่เปรี้ยวหมักเสริมสุขภาพ
104 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถั่วเหลืองหมักผงผสมบุกสำหรับผู้สูงอายุ
105 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สารลดแรงตึงผิวชีวภาพในการล้างผัก ผลไม้และพื้นผิววัสดุ
106 การศึกษาศักยภาพเชิงกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินชุดมหาสารคามภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงสำหรับกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
107 การบีบอัดข้อมูลในเครือข่ายตรวจรู้ไร้สายสำหรับประยุกต์ใช้งานด้านเกษตรกรรมด้วยเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์
108 การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตปลาสวายโมง (Thai Panga) เพื่อการส่งออก
109 ศักยภาพของการใช้แก่นตะวันเป็นอาหารเสริมชีวนะทางเลือกสำหรับปลานิล
110 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตแอนติบอดีบนผิวเฟจเพื่อผลิตแอนติบอดีของเมลาโนไซต์สติมูเลติงฮอร์โมน สำหรับการศึกษาทางสรีรวิทยาของความเครียด และการเพิ่มการกินได้ในปลานิล
111 การหาเครื่องหมายโมเลกุลบ่งชี้ทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับความต้านทานโรคแคงเกอร์ในมะนาวสายพันธ์พิจิตร (M33)
112 ฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วเหลืองและถั่วขาวที่ผ่านการหมัก
113 ชีวภาพพร้อมใช้และการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารสกัดถั่วขาว
114 การสกัด ฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากหัวไชเท้า
115 การสกัด ฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของไกลโคไซด์จากกระบองเพชรและลีลาวดี
116 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและผลิตน้ำมันสกัดจากเมล็ดทับทิมเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ ด้วยการสกัดเย็น
117 การวิเคราะห์หน้าที่ของเอนไซม์โมโนลิกนอล เบต้า-กูลโคซิเดส จากข้าว
118 รถนั่งคนพิการสั่งงานด้วยเสียง
119 การออกแบบและพัฒนามอดูลการมองเห็นแบบอัจฉริยะสำหรับประยุกต์ใช้งานด้านเกษตรกรรมด้วยเทคนิควิธีทางปัญญาประดิษฐ์
120 การเตรียม โครงสร้าง และสมบัติทางกายภาพของเซรามิกเชิงอิเล็กทรอนิก
121 ผลของสารสกัดจากบัวบกที่มีต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ
122 ผลของสารสกัดจากเปลือกผลไม้ในเขตร้อนบางชนิดที่มีต่อโรคอ้วน
123 ผลของสารสกัดจากน้ำมันเมล็ดทับทิมไทยที่มีต่อภาวะอ้วนในหนูตัดรังไข่
124 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีต่อการทำงานของเอนไซม์ไลเปส เอนไซม์อะไมเลส และเอนไซม์กลูโคซิเดส
125 การพัฒนากำลังอัดของดินซีเมนต์มวลเบา
126 กำลังต้านทานแรงฉุดของเหล็กเสริมแบกทานในดินลูกรัง
127 การพัฒนากำลังต้านทานแรงฉุดของเหล็กเสริมกำลังแบกทานในดินเม็ดหยาบ
128 พฤติกรรมการไหลของน้ำผ่านดินลูกรังที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเสริมกำลัง
129 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อการหดตัวของมดลูก
130 การทดสอบความปลอดภัยของน้ำมันเมล็ดทับทิมไทยในหนูตัดรังไข่
131 ผลของสารสกัดจากเอื้องหมายนาต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูตัดรังไข่
132 การศึกษาการเกิดควาร์กกลูออนพลาสมาที่ในการทดลอง ALICE ที่ CERN
133 การปลูกผลึกและการกำหนดลักษณะเฉพาะของผลึกเดี่ยวเชิงทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น เอล อจีนิเนียม ไฮโดรเจน ซีเรนไนท์
134 การถ่ายภาพตัดขวางสามมิติด้วยแสงเลเซอร์
135 การปลูกผลึกของผลึกเดี่ยวเชิงทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น บิส ชินโคนิดิเนียม เอล ทาร์เทรต และการกำหนดลักษณะเฉพาะ
136 การค้นหาจุดวิกฤตของคิวซีดีในการชนของไอออนหนักที่พลังงานสูง
137 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของการบริโภคน้ำประปาชุมชน
138 การประดิษฐ์ โครงสร้าง และสมบัติทางกายภาพของออกไซด์เจือแม่เหล็กโครงสร้างนาโน
139 การประยุกต์ใช้แบบจำลองคุณภาพน้ำเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเกิดปฏิกริยายูโทรฟิเคชั่นและปริมาณสารอาหารในลำตะคอง
140 การพัฒนาค่าการปล่อยสารมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ของแหล่งกำเนิดมลพิษแบบพื้นที่
141 ศักยภาพของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับมหาวิทยาลัยในวิกฤตโลกร้อน
142 อนุภาคมีซอนชนิดชาร์มในแบบจำลองควาร์ก
143 การศึกษาการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากปาล์มน้ำมันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อผลิตเป็นพลังงาน
144 ความแตกต่างของเบสตำแหน่งเดียวกันในยีน RNF43 ในมะเร็งท่อน้ำดี
145 การศึกษาผลกระทบของสารสกัดจากพืชต่อโปรตีนโครงสร้างของบัคเตรี ซึ่งคาดว่าจะเป็นแนวทางใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้ออันเนื่องมาจากบัคเตรี
146 การทดสอบแรงฉุดลากของรถไถเดินตามที่ใช้ล้อเหล็กและล้อยางสำหรับการทำงานในไร่มันสำปะหลัง
147 การศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
148 การศึกษาการใช้เตาอบไมโครเวฟสำหรับงานวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
149 การเพิ่มผลผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวด้วยการย่อยสลายเบื้องต้นโดยใช้ความร้อนร่วมกับอัลตร้าโซนิค
150 การศึกษากระบวนการแปรรูปปาล์มน้ำมันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
151 คอมไพเลอร์เชิงพลวัตสำหรับจาวา
152 การจัดการทรัพยากรในโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเคลื่อนที่แบบไม่ทำงานร่วมกัน เพื่อการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ
153 การตรวจจับสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
154 การผลิตฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากพอลิแลคติคแอซิดและพอลิพอลิบิวทีลีนอะดิเพรตเทอเรพธาเรต
155 การเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพจากพอลิบิวธิลีนซัคซิเนต และ ยางธรรมชาติ
156 แนวทางการใช้สื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพในภาคตะวันออก
157 มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุในที่พักอาศัยและสถานที่สาธารณะ
158 การประเมินด้านการประหยัดพลังงานของการออกแบบและการใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อการประหยัดพลังงานของบ้านพักอาศัย
159 ระบบขนส่งสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
160 การพัฒนาระบบการผลิตเอทานอลจากก๊าซผสมโดยจุลินทรีย์ SUTSP1
161 การกำจัดไซยาไนด์จากน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยจุลินทรีย์รวมกลุ่มร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบฟิกซ์-ฟิล์มเอสบีอาร์
162 การพัฒนาการผลิตพริก และมะเขือเทศในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้น้ำแบบประหยัด และการให้ปุ๋ยในระบบน้ำ
163 การจัดการดินและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยะที่ 2)
164 การแสดงออกหน้าที่ของเอนไซม์กลูโคอะไมเลส และแอลฟาอะไมเลส ในเชื้อดัดแปลงพันธุกรรม Escherichia coli ให้สามารถใช้แป้งมันสำปะหลังในการผลิตกรดซักซินิก
165 คุณค่าทางโภชนาการของพืชกินได้ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
166 การอธิบายสมบัติของวัสดุที่มีการขยายตัวเชิงอุณหภาพเป็นลบเชิงอะตอม
167 การพัฒนาศักยภาพการตลาดบริการของโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานในจังหวัดนครราชสีมา
168 การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
169 การพัฒนาระบบส่วนบุคคลสำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
170 การออกแบบและพัฒนารถแทรกเตอร์แบบยกสูงขนาดเล็กสำหรับใช้งานในแปลงพืชไร่
171 การศึกษาอนุกรมวิธานของผลและเมล็ดพืชบางวงศ์ในยุคซีโนโซอิคและยุคปัจจุบันในประเทศไทย
172 การออกแบบตัวควบคุมแบบเหมาะที่สุดสำหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสด้วยวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์
173 การออกแบบตัวควบคุมวงจรแปลงผันแบบบัคก์ด้วยวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์
174 โครงการพัฒนาการผลิตยางพาราเชิงระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2554
175 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
176 การศึกษาจัดการความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนภายใน จังหวัดนครราชสีมา
177 การศึกษาผลสารสกัดจากรากหนอนตายหยากต่อพยาธิตัวกลม Haemachus placei  และพยาธิใบไม้ในกระเพาะ Paramphistomum cervi.
178 ดัชนีชี้วัดปริมาณน้ำท่าเพื่อการบริหารจัดการน้ำสำหรับลุ่มน้ำมูล
179 การประเมินและวางแผนปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการทำงานในงานอุตสาหกรรม
180 การศึกษาสถานการณ์ ปัญหา ความต้องการ ของครอบครัว เพื่อการพัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวในจังหวัดนครราชสีมา
181 นวัตกรรมการดูดซับโลหะหนักด้วยเส้นใยประดิษฐ์ดัดแปลง
182 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์จากผิวใบมันสำปะหลังในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas camprestris pv. Manihotis สาเหตุโรคใบไหม้
183 การบรรจุวัสดุคอมโพสิท 2LiBH4-MgH2-TiCl3 ในวัสดุรูพรุนระดับนาโนเมตรเพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
184 การบรรจุวัสดุคอมโพสิท 2LiBH4-MgH2 ในวัสดุพรุนระดับนาโนเมตรเพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักก๊าซไฮโดรเจนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
185 การขนส่งระดับควอนตัมในวัสดุขั้นสูง: แบบจำลองการไหลของประจุในระดับนาโน
186 การเตรียม โครงสร้าง สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของวัสดุออกไซด์หน้าที่พิเศษ
187 การใช้กากมันสำปะหลังร่วมกับส่าเหล้าเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับสุกร
188 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกสำหรับไก่ไข่
189 อัลกอริทึมเพื่องานประมวลภาพระบุพื้นที่ความผิดปกติของคุณภาพผักสลัด
190 ผลของอันตรกิริยาระหว่างแป้งมันสำปะหลังดัดแปรและแคปปา-คาราจีแนนต่อการตกผลึกน้ำแข็งใหม่ในไอศกรีม
191 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากน้ำมันเมล็ดทับทิมสำหรับวัยหมดประจำเดือน
192 การพัฒนาเทคนิคการคัดหาเฟจจากคลังและการพัฒนาคลังชนิดทุติยภูมิ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร
193 การประเมินเสถียรภาพและการพังทลายของความลาดเอียงมวลหินตามแนวถนนทางหลวงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
194 การศึกษาความซึมผ่านของรอยแตกในหินรอบหลุมเจาะน้ำบาดาลและปิโตรเลียม
195 การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีป้องกันการรุกล้ำของน้ำทะเลในชั้นน้ำบาดาลด้วยแบบจำลองทางกายภาพ
196 การศึกษาต้นแบบการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง
197 การใช้แก่นตะวันในอาหารแกะต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร และประสิทธิภาพการให้ผลผลิต
198 การตรวจสอบกลไกของเชื้อไรโซเบียมที่ใช้ส่งเสริมการเจริญของถั่วลิสงภายใต้สภาวะน้ำท่วม
199 เทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อ (Bacillus subtilis) เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ถั่วหมัก
200 คุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตพริก ด้วยการจัดการระบบน้ำและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
201 สมบัติวิทยากระแสและการประยุกต์ใช้เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ที่ผลิตได้จากถั่ว เหลืองหมักด้วยกล้าเชื้อบาซิลัส สับทิลิสในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
202 เครื่องกลั่นน้ำพลังแสงแดดประสิทธิภาพสูงเพื่อชนบทไทย
203 การศึกษาศักยภาพเชิงกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินชุดมหาสารคามภายใต้สภาวะกักเก็บของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
204 การทดสอบคุณสมบัติการคืบในสามแกนจริงของเกลือหิน
205 การประดิษฐ์เครื่องจำลองการผุกร่อนของหินในห้องปฏิบัติการ
206 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในหัวกวาวเครือแดง
207 การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของซีรัมจากจระเข้พันธุ์ไทยต่อแบคทีเรียดื้อยา
208 ผลกระทบของไฟป่าต่อความสมบูรณ์ของป่าไม้และคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่
209 บัลลาสต์ไพอิโซและการควบคุมแสงสว่างในงานอุตสาหกรรม
210 การศึกษาการสกัดแป้งจากกากมันสำปะหลังโดยใช้ระบบอุลตร้าโซนิค
211 วิเคราะห์และออกแบบระบบการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำเพื่อบำบัดรักษามะเร็ง
212 การพัฒนาเทคนิคการออกแบบเครือข่ายตรวจรู้ไร้สาย
213 การพัฒนาเทคนิคการออกแบบเครือข่ายไวแม็กซ์สำหรับขยายการสื่อสารบรอด-แบนด์ไร้สายความเร็วสูงสู่พื้นที่ห่างไกลภายใต้งบประมาณที่จำกัด
214 การแสดงตัวตนและระบุตำแหน่งรถไฟฟ้าโดยใช้ RFID
215 การพัฒนาเทคนิคการทำลายน้ำสำหรับสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบเวลาจริง
216 ผลของสัดส่วนน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปลาทูน่าในอาหารที่มีข้าวโพดและกากถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบหลัก ต่อสมรรถนะการผลิต ของไก่ไข่ และอัตรส่วน ระหว่างกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6 และโอเมก้า-3 ในไข่แดง
217 การเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว โดยวิธีการแช่แข็ง
218 การโคลนและการศึกษาการทำงานของ Os1BGlu4 เบตากลูโคไซเดสจากข้าว
219 โมโนโคลนัลแอนติบอดีต่ออสุจิ Y ของวัว
220 การศึกษาความยาวของเทลโลเมียร์ในลูกแมวที่เกิดจากการโคลนนิ่ง
221 คุณสมบัติของคัพภะ, รำ และแป้งลูกเดือยเพื่ออาหารสุขภาพ
222 ชีวภาพพร้อมใช้และการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารสกัดรางจืด
223 การศึกษาการทำงานของไกลโคไซด์ไฮโดรเลส ตระกูลที่ 1 กลุ่ม 6
224 การบ่งชี้เบตากูลโคไซเดสจากข้าวที่ย่อยกลูโคไซด์ของจิบเบอริลิน
225 แผนการควบคุมเสถียรภาพของระบบส่งจ่ายแบบกระจาย
226 เตรียมแผ่นเยื่อบางซีโอไลต์อะนาลซีม เพื่อแยกน้ำออกจากสารละลายเอทานอล
227 แบบจำลองพฤติกรรมการแพร่ขยายตัวของรอยร้าวในวัสดุเซรามิก PZT ภายใต้สนามไฟฟ้ากระแสสลับ
228 การกำจัดสารปนเปื้อนของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในน้ำ ด้วยซีโอไลต์ Y และ ซีโอไลต์ Y ที่ดัดแปรด้วยสารลดแรงตึงผิว
229 ระบบเรียนรู้และจดจำสถานที่แบบอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ฟิวชัน
230 ระบบควบคุมการเลี้ยวด้วยภาพแบบอัตโนมัติโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียม
231 ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียบนซีโอไลต์และบนแร่ดินที่ผ่านการดัดแปร สำหรับการสลายตัวของสารก่อมลพิษอินทรีย์จากการเกษตรและการผลิตสิ่งทอ
232 ผลกระทบของนาโนซิลิกาจากเถ้าแกลบต่อคุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้าร์
233 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปอซโซลานธรรมชาติในงานจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
234 ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมบนตัวรองรับซีโอไลต์ สำหรับปฏิกิริยาของเอทานอลและอัลเคนเบา
235 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันขิงต่อกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมที่แยกจากกายของหนูขาว
236 การระบุความสัมพันธ์ของเส้นโครงร่างเพื่อการวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ของเครื่องมือในกรรมวิธีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
237 การออกแบบส่วนผสมดินซีเมนต์มวลเบา
238 การทดสอบประสิทธิภาพการอุดของส่วนผสมเกล็ดเกลือกับเบนโทไนต์ในรอยแตกของเกลือหิน
239 การพัฒนาสมการคอนสทิทูทีพสำหรับทำนายพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
240 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับทำนายคุณลักษณะการบดอัดของดินร่วมกับการใช้ชุดทดสอบการบดอัดขนาดเล็ก
241 ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยการเคลือบไอทางกายภาพ
242 ผลของความแปลกต่อฟอร์มแฟกเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าของนิวคลีออน
243 การปลูกผลึกของสารโซเดียมไฮโดรเจน เอลทาเทรต โดยวิธีเอสอาร์ และผลของการกำหนดลักษณะจำเพาะ
244 การปลูกผลึกเดี่ยวเชิงทัศนศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น ไดเพนนิวกูนิดิเนียม ไฮโดรเจน เอลทาเทรต โมโนไฮเดรต และผลการกำหนดลักษณะ
245 การใช้ยางพาราเป็นสารเติมแต่งของโคลนเจาะ
246 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นขนาด 10 และ 2.5 ไมครอนในบรรยากาศเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
247 การพัฒนาระบบสร้างคืนลายเท้าสามมิติโดยใช้การฉายเกรทติ้ง
248 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขและผลเฉลยแม่นตรง ของสมการ นาเวียร์-สโตก เพื่ออธิบายพฤติกรรมกลศาสตร์ของไหล
249 การศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิงวิเคราะห์
250 ผลของความแปลกต่อฟอร์มแฟกเตอร์เชิงแกนของนิวคลีออน
251 การวิเคราะห์การลดทอนสัญญาณรบกวนในการถ่ายภาพคลื่นเสียงความถี่สูง
252 การศึกษากระบวนการเตรียมกากมันสำปะหลังขั้นต้นเพื่อนำมาใช้ผลิตแก๊สชีวภาพ
253 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล
254 General Research
255 การศึกษาเบื้องต้นการเตรียมพอลิแลคติก แอซิด จากกรดแลคติก
256 การศึกษาการใช้เส้นใยป่านศรนารายณ์เสริมแรงอีพอกซีเรซินที่ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ
257 การปรับปรุงการต้านการติดไฟของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างพอลิโพรพิลีนและเส้นใยป่านศรนารายณ์
258 ผลของลักษณะจำเพาะระดับโมเลกุลต่อวิทยากระแสของนาโนคอมโพสิทระหว่างพอลิเอทิลีนและนาโนซิลิกา
259 การเตรียมฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและยางธรรมชาติ
260 ผลของการปรับเปลี่ยนพื้นผิวเคลย์ต่อสมบัติทางกายภาพของนาโนคอมโพสิทจากยางธรรมชาติ
261 การผลิตแผ่นฟิล์มพอลิแลกติกแอซิดผสมกาวไหมและกรดเอเซียติก
262 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของพอลิบิวทิลีนอะดิเปทโคเทอเรบทาเลทคอมโพสิทที่เสริมแรงโดยซิลิกาจากแกลบ
263 การตกผลึกของหญ้าแฝก-พอลิแลคติคแอซิดคอมโพสิท
264 การเข้าถึงความรู้ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
265 แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพในชนบทภาคเหนือ
266 การประเมินผลกระทบด้านการจราจรของการออกแบบช่องเก็บค่าผ่านทางระบบอัตโนมัติของประเทศไทย
267 การพัฒนาความสามารถของจุลินทรีย์รวมกลุ่มในการย่อยสลายไธโอไซยาเนตและโลหะไซยาไนด์
268 การศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ในบริเวณพื้นที่ปกปัก พันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร
269 ผลของการให้น้ำแบบประหยัดและการให้ปุ๋ยในระบบน้ำต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น
270 กลุ่มวิจัยการจัดการดิน น้ำ และธาตุอาหารเพื่อการผลิตพืช
271 การออกแบบและศึกษาด้านพลวัตของวงจรแปลงผันเซตา : แบบจำลองการควบคุมวงปิด และเสถียรภาพ
272 การเฝ้าตรวจและควบคุมความปลอดภัยทางพลังงานไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
273 การพัฒนาต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีดีสชาร์จทางไฟฟ้าแรงสูง
ปี พ.ศ. 2553
274 การแยกยีนและการศึกษาหน้าที่เอนไซม์ไคโตไบเอสในแบคทีเรียในทะเล Vibrio carchariae
275 การศึกษาหน้าที่ในการนำโมเลกุลผ่านเข้าช่องแพร่ผ่านพอรินของแบคทีเรีย(Burkholderia pseudomallei) ที่ก่อโรคเมลิออยโดซีสโดยเทคนิค planar lipid bilayer reconstitution technique
276 การศึกษากับพฤติกรรมการแพร่ขยายตัวของรอยร้าวในวัสดุเซรามิก PZT ภายใต้สนามไฟฟ้ากระแสสลับ
277 การวัดและส่งข้อมูลทางไกลสำหรับความต้องการใช้กำลังงานไฟฟ้าโดยใช้การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
278 การศึกษาภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
279 การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
280 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
281 ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา
282 การใช้น้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ไทย (Mentha cordifolia Opiz.) เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารไก่เนื้อ
283 การศึกษาต้นแบบการผลิตกากมันสำปะหลังแห้งสำหรับผลิตเอทานอลโดยใช้ หลักการเอกทูชั่น
284 การผลิตเมมเบรนเซรามิกที่มีสารคัดเลือกไครัลเพื่อการแยกกรดดีและแอลแล็กติก
285 ผลของสมบัติทางวิทยากระแสและกายภาพเคมีของสารผสมโพลีแซคคาไรด์กับแป้งมันสำปะหลังดัดแปรต่อระบบต้นแบบอาหารแช่แข็ง
286 การผลิตและการศึกษาสมบัติทางชีวภาพของสีผสมอาหารแอนโธไซยานินธรรมชาติจากเปลือกแก้วมังกร
287 การพัฒนาท่อใยกลวงเซรามิคเชิงประกอบสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลด้วยระบบการแยกไอผ่านเยื่อแผ่น
288 การออกแบบถังปฏิกรณ์แบบท่อไหลสำหรับการทำบริสุทธิ์กรด D-แล็กติก
289 ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนสำหรับเซลเชื้อเพลิงเอทานอล
290 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพความสดของปลาเศรษฐกิจและดัชนีบ่งชี้ความสดเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ
291 การศึกษาวิธีการคัดแยกและเลี้ยงฟอลลิเคิลขนาดเล็กในกระบือปลักเพื่อทำปฏิสนธิในหลอดแก้วและการฉีดตัวอสุจิเข้าในไข่
292 ผลของวิธีการกระตุ้นการเจริญเติบโตหลังการฉีดอสุจิเข้าในไข่โคต่ออัตราการ เจริญเติบโตของตัวอ่อนและอัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อน
293 การทดสอบประสิทธิภาพการอุดของซีเมนต์เชิงกลศาสตร์ในหลุมเจาะของเกลือหิน
294 การโคลน และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ DNA Helicase จากเชื้อมาลาเรียซึ่งเป็นเป้าหมายของยารักษาโรคมาลาเรียตัวใหม่
295 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีของมนุษย์ เพื่อการตรวจวิเคราะห์และรักษา โรคพิษสุนัขบ้า ด้วยเทคโนโลยีเฟจ
296 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์องุ่น
297 การปรับปรุงการให้ผลผลิตและศักยภาพในการเพิ่มกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ในเนื้อสัตว์
298 " การศึกษาความต้องการโปรตีนในกระบือปลักไทยที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบ "
299 ผลของสัดส่วนของกรดไขมันโอเมก้า-6 ต่อโอเมก้า-3 (n-6:n-3)ในอาหารต่อประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของไขมันในเนื้อแพะ
300 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีกลายพันธุ์
301 จุดปฏิบัติการที่ดีที่สุดของเครื่องอบแห้งแบบข้าวหล่นอิสระ
302 ความหลากหลายทางชีวภาพของปลวกและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งในพื้นที่ชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
303 การเพิ่มประสิทธิภาพของพฤกษบำบัดในการกำจัดโลหะหนักโดยใช้ไรโซแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญของพืช
304 การประเมินศักยภาพทางด้านกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินเพื่อใช้กักเก็บก๊าซธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
305 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดต่อแบคทีเรียที่ดื้อยา
306 การจัดการขยะและน้ำเสียโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลนครราชสีมา
307 การวางแผนโครงข่ายไอพีบนการมัลติเพล็กซ์เชิงความยาวคลื่นภายใต้ความไม่แน่นอนของทราฟฟิกเพื่อการใช้งานแบนด์วิดท์ในโครงข่ายแกนหลักของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
308 การทำลายน้ำดิจิตอลสำหรับภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
309 ผลของวิธีการขนส่งสุกรขุนในประเทศไทยที่มีต่อสวัสดิภาพและคุณภาพซาก
310 การหาแหล่งอาหารพื้นบ้านเพื่อทดแทนรำในอาหารสุกรพันธุ์ไทย
311 การป้องกันการเกิดโรคเต้านมอักเสบในโคดรายโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ
312 ระดับไอโซฟลาโวนในน้ำนมโค
313 ผลของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบกึ่งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อ
314 การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลากะโห้โดยวิธีการแช่แข็ง
315 การเสริมสารดูดซับในอาหารปลาเพื่อลดกลิ่นโคลนในปลานิล
316 การวิเคราะห์การทำงานของ delta-6-desaturase like gene ในอาร์ทีเมีย
317 การโคลนและผลิตโปรตีนไฟโคไซยานินจากไซยาโนแบคทีเรีย
318 การศึกษาค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีเลือดเบื้องต้นของไก่พื้นเมืองไทยที่เลี้ยงในระบบปล่อย
319 ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดย่านาง เครือหมาน้อย และรางจืด
320 การทดสอบความเป็นพิษกึ่งระยะยาวของสารสกัดรางจืด
321 การพัฒนาและการจำลองเชื้อเพลิงเซลล์พลังงาน (fuel cell) เพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
322 การดัดแปรออร์กาโนเคลย์เพื่อการปรับปรุงดินซึ่งมีสารฆ่าศัตรูพืชและแมลงตกค้าง
323 การพัฒนาเถ้าชีวมวลในประเทศไทยเพื่อใช้ทดแทนปูนซีเมนต์
324 คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ากำลังสูง
325 การศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกห่อหุ้มด้วยปลอกเหล็กและถูกโอบรัดก่อนภายใต้แรงอัดในแนวแกน
326 การพัฒนาเทคโนโลยียีนบำบัดวิธีใหม่เพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านม
327 การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดเมสเซนไคน์มอลและการแช่แข็งเซลล์
328 การหาลักษณะการอุ้มน้ำของดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำในสนามโดยวิธีแบบจำลองย้อนกลับ
329 การปลูกและการกำหนดลักษณะเฉพาะของผลึกโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอตเฟตที่ปลูกโดยวิธี SR ในทิศตั้งฉากกับระนาบปริซึมและระนาบปิรามิด
330 การทำแผนที่น้ำบาดาลด้วยวิธีการสำรวจทางไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
331 กระบวนการวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอนและธาตุคาร์บอนจากฝุ่นละอองในบรรยากาศด้วยวิธีการให้ความร้อน
332 ผลของอาหาร ผัก และผลไม้พื้นบ้านไทยอีสานต่อความยืนของอายุเซลล์
333 สภาวะที่เหมาะสมในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก(คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์) จากพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน
334 การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตกผลึกอมิโนเอซิดบริสุทธิ์
335 เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรโดยอัตโนมัติ
336 สายอากาศสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายโดยใช้ไมโครสตริปด้วย ที-สลิดโหลดแบบไม่สมดุล
337 สายอากาศสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายโดยใช้สายอากาศร่องแบบเรียว
338 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการเฝ้าตรวจเพื่อการเกษตร
339 การเตรียมคอมโพสิทจากยางธรรมชาติและเส้นใยป่านศรนารายณ์
340 ผลของนาโนเคลย์ต่อสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างพอลิโพรพิลีนและเส้นใยป่านศรนารายณ์
341 การศึกษาผลของสารก่อผลึกต่อการตกผลึกของพอลิแลกติกแอซิด
342 พอลิโพรพิลีนคอมโพสิทจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ผ่านการดัดแปรด้วยความร้อน
343 การพัฒนาออนโทโลยีด้านยาสมุนไพรที่บันทึกไว้ในเอกสารโบราณ
344 แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
345 การประเมินฝีมือช่างเชื่อมงานโยธา (นครราชสีมา)
346 การพัฒนาความสามารถของระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์
347 การจัดการดินและน้ำพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยตอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
348 การพัฒนาวิธีการให้น้ำแบบประหยัด และการให้ปุ๋ยในระบบน้ำ ในการผลิตพริก และมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
349 การหมักแอลกอฮอล์โดยตรงจากแป้งมันสำปะหลังด้วยยีสต์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม
350 การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชพรรณบรรพกาลยุคโอลิโกซีน-ไมโอซีนจากแอ่งในจังหวัดตาก ประเทศไทย
351 วิธีการออกแบบตัวควบคุมพีไอดีเอในระนาบเอสและการอนุวัต
352 การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำของบึงละหาน  จังหวัดชัยภูมิ
353 การศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นของต้นลานป่า
354 ลักษณะการเสื่อมอายุของยางซิลิโคนสำหรับลูกถ้วยฉนวนพอลิเมอร์ที่ใช้ในสภาวะแวดล้อมเปรอะเปื้อนและสภาวะแวดล้อมแบบไร้มลภาวะในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
355 การใช้ประโยชน์จากเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมและสุกรขุน
356 การปรับปรุงคุณภาพของกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่สำหรับไก่เนื้อ
357 การพัฒนาแบบสมการอัตราการหายใจสำหรับผักสลัดผสมเพื่อเพิ่มความถูกต้องให้กับ แบบสมการที่ใช้ในซอฟท์แวร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ปรับแต่งบรรยากาศ
358 การพัฒนาท่อใยกลวงเชิงประกอบสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตอะซีโตน-บิวทานอล-เอทานอลจากมันสำปะหลังโดยใช้ระบบเพอร์แวปเพอร์เรชั่น
359 การประยุกต์ใช้ระบบอิเลคโตรดิอิออนไนซ์เซชั่นในการแยกโปรตีนเอ็นเทอโรไคเนสจากน้ำหมัก
360 การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปี้ของรังสีใกล้คลื่นใต้แดงในการควบคุมการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์โดยใช้ระบบการแยกไอผ่านเยื่อแผ่นและการดูดซับ
361 การทดสอบคุณสมบัติการคืบของเกลือหินโดยวิธีทดสอบจุดกดแบบปรับเปลี่ยน
362 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เอนไซม์เบตากาแลคโตซิเดสเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นม
363 การศึกษาการทรุดตัวของผิวดินจากการสูบน้ำบาดาลเค็มด้วยแบบจำลองเชิงกายภาพ
364 การปรับโครงสร้างของคอมโปซิทระหว่างเปคตินและไบโอโพลีเมอร์ เพื่อการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมอาหาร
365 การใช้โปรไบโอติคกลุ่มแซคคาโรไมซีส (Saccharomyces cerevisiae) และ น้ำหมักแบคทีเรียแลคติคร่วมกับแหล่งวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ
366 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนจุลินทรีย์และโลหะหนักในอาหารปรุงสำเร็จเพื่อจำหน่าย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
367 การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ถั่วหมัก โดยการใช้ Bacillus subtilis เป็นกล้าเชื้อในการหมัก
368 ความสัมพันธ์ของสัตว์กินเศษซากพืช อัตราการย่อยสลาย คุณภาพของเศษซากพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินในระบบนิเวศป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
369 นิเวศวิทยาบรรพกาลชีวภูมิศาสตร์บรรพกาลและอนุกรมวิธานออสตราคอดมหายุคพาลีโอโซอิกตอนกลางและตอนปลายในพื้นที่จังหวัดเลย
370 การตรวจสอบความเป็นพิษและฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านขันหมาก (Aglaonema tenuipes Engl.)
371 ผลของการฝึกโยคะต่อระบบสมดุลอุณหภูมิกาย
372 การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อใช้คำนวณขนาด รูปร่าง และความลึกของโพรงเกลือ โดยใช้ข้อมูลการทรุดตัวบนผิวดิน
373 การทดสอบความซึมผ่านของรอยแตกในหินภายใต้ความดันล้อมรอบ
374 การทดสอบฤทธิ์ของ Flavonoids บางชนิดในการยับยั้งเชื้อ Bacteria บางชนิดที่ดื้อต่อยาในกลุ่ม b- lactam antibiotics
375 การประดิษฐ์เครื่องกดทดสอบหินในสามแกนจริง
376 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา - โครเมีย ด้วยอนุภาคเซอร์โคเนีย
377 การศึกษาออกแบบความสัมพันธ์แบบจำลองความจุช่องสัญญาณกับแบบรูปสายอากาศสำหรับช่องสัญญาณแบบมัลติอินพุท-มัลติเอาท์พุท
378 ออกแบบและวิเคราะห์การรับส่งสัญญาณอิมพัลซ์สำหรับวงจรภาคส่วนหน้าของระบบสื่อสารไร้สายอัลตร้าไวด์แบนด์
379 การตรวจสอบยืนยันแบบออนไลน์ด้วยลายเซ็นล่องหน
380 การหาตำแหน่งของเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายด้วยการใช้คุณลักษณะของเวลาและกำลังของสัญญาณร่วมกัน
381 การสวิตช์ลำคลื่นโดยใช้สายอากาศเพียงต้นเดียว
382 ระบบสวิตซ์ลำคลื่นแบบอัตโนมัติสำหรับชุดอุปกรณ์วายฟาย
383 ผลของระดับน้ำมันปลาทะเลในอาหาร และช่วงระยะเวลาการให้อาหาร ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และส่วนประกอบของกรดไขมันชนิดโอเมก้า-3 ในเนื้อไก่พื้นเมือง
384 การศึกษาการแสดงออกและการตรวจสอบโปรตีน SFR2 จากข้าวใน Escherichia coli และ Pichia pastoris
385 การดูดซับแก๊สเอธิลีนด้วยแร่ดินที่ถูกดัดแปร
386 ระบบการวินิจฉัยโรคใบองุ่นจากภาพสีด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบพันทาง
387 การใช้ดินขาวเผาเพื่อเป็นวัสดุประสาน
388 การสกัดพลาสมิดโดยซิลิกาเมมเบรนคอลัมน์ที่นำกลับมาใช้ใหม่
389 สมบัติทางกลของโพลีเอสเตอร์โพลิเมอร์คอนกรีตภายใต้แรงอัดและแรงดึง
390 ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มีต่อความจำและระบบสารสื่อประสาทอะซิทิลโคลีน
391 การลดการแสดงออกของยีน WT1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคในระดับยีน
392 พฤติกรรมของกำแพงกันดินที่เสริมกำลังด้วยเหล็กเสริมแบกทาน
393 สมการทำนายกำลังอัดของดินเหนียวผสมซีเมนต์และเถ้าลอยชีวมวลที่ปริมาณความชื้นสูง
394 การทดสอบการทะลุทะลวงของกรวยของดินเหนียวกรุงเทพฯ โดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
395 ระดับของเล็ปตินในกระแสเลือดและน้ำนมในโคพื้นเมืองไทย
396 การทดสอบและทดลองผลกระทบของการเชื่อมด้วยเลเซอร์ โดยการใช้ร่วมกับแก๊สเฉื่อยต่อคุณภาพของการเชื่อมงานอัญมณีและเครื่องประดับ
397 การศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับชุมชน
398 การผสมของเมธานอลและน้ำมันพืชในเครื่องผสมอยู่นิ่ง : การศึกษาความเป็นไปได้เชิงวิศวกรรมในการใช้เครื่องผสมแบบสถิตย์สำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบท่อ
399 สายอากาศรูปแบบใหม่สำหรับเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สายในห้องประชุมขนาดใหญ่
400 การออกแบบตัวป้อนแบบคาวิตี้สำหรับสายอากาศแถวลำดับเชิงเฟสลำคลื่นกว้าง
401 ผลของการดัดแปรทางความร้อนและสารช่วยให้เข้ากันต่อสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างพอลิโพรพิลีนและเส้นใยป่านศรนารายณ์
402 การเตรียมไฮดรอกซีอะปาไทต์จากกระดูกสัตว์และการนำไปใช้ในพอลิแลกติกคอมโพสิท
403 การศึกษาการใช้เส้นไหมแบบต่อเนื่องสำหรับเสริมแรงวัสดุเชิงประกอบอีพอกซี
404 การเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิทจากเปลือกไข่ไก่
405 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตและส่งออกสินค้าการเกษตร
406 การพัฒนาการผลิตยางพาราเชิงระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
407 การผลิตเอทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์โดยเชื้อจุลินทรีย์
408 การพัฒนาความสามารถของเชื้อจุลินทรีย์ในการกำจัดกลิ่นโดยใช้ระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์
409 การพัฒนาอัลกอริธึมการค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตัวหลายวิถีและการใช้งานในปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด
410 การลดการสะท้อนแสงที่ผิวหน้าเซลล์ด้วย ANISOTROPIC TEXTURE ETCHING เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน
411 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติทับลาน
412 การควบคุมแรงบิดโดยตรงแบบไร้เซนเซอร์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเฟสเดียว
413 การประเมินผลกระทบด้านนโยบายภาษีรถยนต์ประหยัดพลังงานขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
414 ผลของการเสริมกลูตามีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การพัฒนาของระบบทางเดินอาหาร และการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ
415 การใช้ไคตินจากเปลือกกุ้งกุลาดำ (Peneaus monodon) เป็นสารเสริมชีวนะในอาหารไก่เนื้อ
416 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยผงกึ่งสำเร็จรูปด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย
417 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมงเพื่อผลิตสารเสริมคุณภาพเจลและเปปไทด์ที่ยับยั้ง ACE และต้านออกซิเดชั่นการใช้วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมงเพื่อผลิตสารเสริมคุณภาพเจลและเปปไทด์ที่ยับยั้ง ACE และต้านออกซิเดชั่น
418 ผลของสายพันธุ์โคตัวรับต่ออัตราการตั้งท้องหลังการย้ายฝากตัวอ่อนโคแช่แข็งโดยวิธี Direct transfer
419 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจในการผลิตแอนติบอดีต่อสารปนเปื้อนโมเลกุลเล็กทางการเกษตร
420 การผลิตอัลจิเนทโดยเชื้อ Azotobacter vinelandii และการประยุกต์ใช้ในการตรึงเอนไซม์เพื่อการอุตสาหกรรม
421 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้นและโปรตีนสูง
422 การปรับปรุงพันธุ์องุ่น (Vitis spp.) ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างและโรคสแคบ ระยะที่ 2
423 การศึกษาการถ่ายเทมวลคาร์บอนของการผลิตอาหารประเภทเนื้อจากการทำฟาร์มปศุสัตว์: กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
424 แมลงผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศป่า ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
425 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
426 ผลของช่วงแสงต่อระบบการสืบพันธุ์และวงจรการสืบพันธุ์ในไก่พื้นเมืองไทยเพศเมีย: บทบาทของฮอร์โมนสเตียรอยด์
427 ผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อกลไกการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์โดยระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อในไก่พื้นเมืองไทยเพศเมีย: บทบาทของฮอร์โมนสเตียรอยด์
428 การทดสอบความเป็นพิษของ Flavonoids บางชนิดในสัตว์ทดลอง
429 การศึกษาเสถียรภาพเชิงกลศาสตร์ของมวลหินบนความลาดชันและรอบอุโมงค์ภายใต้คลื่นสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวและคุณลักษณะของรอยแตกโดยใช้แบบจำลองเชิงกายภาพ
430 การประเมินศักยภาพและความเสี่ยงปิโตรเลียมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
431 การวัดช่องสัญญาณแบบไร้สายขณะมียานพาหนะผ่านโดยที่เครื่องส่งติดตั้งบนพื้นถนน
432 การจัดสมดุลโหลดแบบพลวัตสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สายเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
433 ผลของสารสกัดจากลูกยอต่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนม
434 ผลของ Conjugated linoleic acid (CLA) ต่อสรีรวิทยาการหดตัวของหัวใจในหนูแรท
435 การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาเผาะ (Pangasius bocourti)โดยวิธีการแช่แข็ง
436 การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลานวลจันทร์น้ำจืด และการศึกษาอัตราส่วนระหว่างสเปิร์มและไข่ที่เหมาะสมของการใช้น้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแช่แข็ง
437 การโคลน cDNA ของยีนการควบคุมการกินอาหารและยีนควบคุมการเจริญเติบโต และการศึกษาการแสดงออกของยีนควบคุมการกินอาหารในปลาสลิด
438 การศึกษาการผลิตแอซิโตน-บิวทานอล- เอทานอล (เอบีอี) จากมันสำปะหลังโดยกระบวนการหมัก
439 การศึกษาวิจัยกระบวนการผลิตมอลโตเดกซ์ทรินจากแป้งมันสำปะหลังในระดับห้องปฏิบัติการ
440 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งทนย่อยต่อเอนไซม์จากแป้งมันสำปะหลัง
441 การบูรณะสภาวะแวดล้อม 3 มิติด้วยตัวตรวจรู้แบบเลนส์ - กระจกและการไหลเชิงแสง
442 ฤทธิ์ของลูกใต้ใบในการปกป้องหน้าที่ของไมโตคอนเดรียในตับหนูขาว
443 การพัฒนาแบบจำลองดินสำหรับดินเหนียวพันธะเชื่อมประสาน
444 ลักษณะทางวิศวกรรมของดินเหนียวโคราชบดอัดผสมและไม่ผสมซีเมนต์และเถ้าลอย
445 แบบจำลองกายภาพขนาดย่อส่วนสำหรับศึกษาพฤติกรรมชั้นดินรองรับคันทางที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์
446 การสร้างเซลล์ที่ผลิตอินซูลินจากเซลล์ลายต้นกำเนิดตัวอ่อนของมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคเบาหวาน
447 การบดอัดแบบ Proctor โดยใช้แบบบดอัดขนาดเล็ก
448 ผลของสารสกัดจากทับทิมต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูทดลองเพศเมีย
449 การปรับปรุงลักษณะซากของสุกรพันธุ์ไทยโดยการผสมข้ามกับสุกรป่า
450 การถอดรหัสเชิงตัวเลขของอินไลน์ฮอโลแกรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพที่ได้จากการบูรณะ
451 การทดสอบและทดลองผลกระทบของชนิดเลเซอร์พัลส์ต่อการเชื่อมในงานอัญมณีและเครื่องประดับ
452 การเสริมแรงพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลีเอทธีลีนเทอเรพทาเลทและพอลีเอทธีลีนหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
453 การศึกษาการใช้ยางธรรมชาติช่วยปรับปรุงความทนทานต่อแรงกระแทกของพอลิเมอร์คอมโพสิทจากปอแก้ว
454 คุณภาพการบริการของหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป: กรณีหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
455 ฤทธิ์ของสารสกัดแมงลักคาต่อโปรแกรมการตายของเซลล์สายพันธุ์
456 การควบคุมมอดข้าวในข้าวสารโดยชีววิธีด้วยพืช
457 การศึกษาลักษณะเฉพาะของเล็กตินที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดที่รับประทานได้
458 การศึกษาอนุกรมวิธานของซากดึกดำบรรพ์พืชจากแอ่งย่อยแม่ทานลำปางและแอ่งซีโนโซอิกที่ใกล้เคียง
459 การบีบอัดสัญญาณภาพและการสร้างสัญญาณลายน้ำโดยใช้การแปลงมัลติเวฟเล็ต
460 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันและระบบนิเวศป่าแบบต่างๆ ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
461 การศึกษาพฤติกรรมของ D-STATCOM ภายใต้สภาวะการทำงานผิดปกติในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
462 การพัฒนาตัวจำกัดกระแสผิดพร่องโซลิดสเตตสำหรับระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
463 เทคนิคการถ่ายโอนโหลดทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
464 การศึกษาโซลิดสเตตเบรกเกอร์สำหรับระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
465 เทคโนโลยีการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส หลายตัวต่อขนานด้วยอินเวอร์เตอร์ชุดเดียว
ปี พ.ศ. 2550
466 การเพิ่มสมบัติการใช้งานเส้นใยไหมธรรมชาติโดยวิธีการดัดแปรทางเคมี
467 พอลิเมอร์ไฮโดรเจลสำหรับการประยุกต์เป็นวัสดุเพื่อควบคุมการปล่อยยา
468 การศึกษาการเสริมโคลีนและไบโอตินผลต่อผลผลิตโคนม
469 การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์ไคติเนส เอ จากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio carchariae โดยเทคนิค Site-Directed Mutagenesis: เพื่อประโยชน์ในการสลายไคตินโดยวิธีชีวภาพ
470 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับจุลภาคและคุณภาพของส่วนผสมพร้อมทำไอศครีมโดยสารช่วยในการรวมตัวของน้ำและน้ำมันและโปรตีน
471 อาหารเสริมโปรตีนไหม Sericin-Chromium ต่อผลการดูดซึม Chromium ในลำไส้หนู และการลดระดับ LDL
472 การพัฒนาระบบการผลิต CLA ต้นแบบด้วยแบคทีเรียกรดแล็กติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
473 การเก็บเกี่ยวกรด L-แลคติกจากน้ำหมักด้วยระบบอิเลคโตรดิออนไนเซซั่น
474 การใช้ extracellular และ cell-bound proteinases จากแบคทีเรียชอบเค็ม/ทนเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา
475 การอนุรักษ์แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) โดยการทำโคลนนิ่งข้ามสปีชีส์
476 การผลิตและการตรวจสอบเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนลิงแสม (Maccaca fasicularis)
477 การผลิตและพัฒนาเอนไซม์ไคติเนสเพื่อใช้เป็นชีววัตถุในการกำจัดเชื้อราที่ก่อโรคในพืช
478 การพัฒนาเอนไซม์เพื่อใช้ในการผลิตพรีไบโอติกจากกากมะพร้าว
479 การใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อการเพิ่มมูลค่าของเหลือจากอุตสาหกรรมกุ้ง
480 ผลของการตอนและการใช้ฮอร์โมนและ/หรือสารคล้ายฮอร์โมนต่อการปรับปรุงคุณภาพซากและการลดกลิ่นสาบในเนื้อแพะ
481 การใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการปรับปรุงสูตรอาหารแพะ เนื้อและการหมุนเวียนโภชนะโดยการสร้างระบบกำจัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
482 การศึกษาผลของโปรตีน และโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะนม ต่อผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนม
483 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเสริมในอาหารร่วมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตแพะเนื้อ
484 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวัน
485 การพัฒนา mantainer line ของทานตะวัน โดยวิธีการรวมโปรโตพลาสต์
486 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว (Vigna radiata) เพื่อเพิ่มผลผลิต ระยะที่ 2
487 การใช้เครื่องเทศและสมุนไพรไทยเป็นสารออกฤทธิ์ชีวภาพและเพื่อเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
488 การสังเคราะห์แร่ดินที่มีสมบัติทางแม่เหล็กเพื่อเป็นตัวลดปริมาณสารปนเปื้อนในระบบของเหลว
489 การออกแบบความลาดเอียงมวลหินในประเทศไทยให้มีเสถียรภาพในระยะยาวโดยเพิ่มการพิจารณาการผุกร่อนของมวลหิน
490 การศึกษาหาปัจจัยและองค์ประกอบที่เหมาะสมที่สุดในการเจาะหลุมปิโตรเลียมในประเทศไทย
491 โลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตของปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น
492 การโคลนและผลิตเอนไซม์ Enterokinase
493 การพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพตรวจสอบย้อนกลับปลานิลจากฟาร์ม มทส.
494 การค้นหาและการแสดงออกของกลุ่มยีน Glycosyl Hydrolases ในจีโนมของข้าวหอมมะลิและข้าวญี่ปุ่น
495 การผลิตรีคอมบิแนนท์เอนไซม์ Thermostable DNA polymerase จาก Pyrococcus furiosus ในแบคทีเรีย Excherichia coli
496 ผลของการเพิ่มวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารปลาดุกต่อการเพิ่มภูมิต้านทานโรคในสภาพการเลี้ยงที่อุณหภูมิน้ำต่ำลง
497 การตรวจหาด้วยเอนไซม์และการศึกษาสารประเภทไกลโคไซด์จากพืชไทย
498 การเตรียมตะแกรงร่อนโมเลกุลที่มีตัวประสานสำหรับแยกน้ำออกจากเอทานอล
499 การสลายแบบโฟโตแคตาไลติกของสีย้อมด้วย TiO2 บรรจุภายในซีโอไลต์ Y
500 มอดิไฟด์ซีโอไลต์ X และเฮล์ลอยไซต์ ด้วยสารลดแรงตึงผิว เพื่อใช้เป็นสารดูดซับพิษราอย่างมีประสิทธิภาพ
501 การเตรียมและการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากไม้
502 การสกัดและการเกิดสารเชิงซ้อนของสีย้อมธรรมชาติจากแก่นฝาง
503 การตรวจจับถนนด้วยภาพสำหรับระบบนำวิถีอัตโนมัติในพาหนะแบบชาญฉลาด
504 การเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาของวัสดุมีโซพอร์จากแกลบด้วยการเพิ่มโลหะ
505 การศึกษาองค์ประกอบและปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันที่ผลิตจากสบู่ดำจากเขต จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงและเปรียบเทียบสมบัติกับน้ำมันดีเซล
506 การศึกษากระบวนการควบคุมสมดุลของน้ำและดินเค็มของพื้นที่ดินเค็มในลุ่มน้ำมูล
507 การเพิ่มเสถียรภาพของดินเหนียวกระจายตัวเพื่อต้านการถูกกัดเซาะโดยน้ำ
508 การพัฒนาสมการออกแบบชิ้นส่วนพลาสติกเสริมเส้นใยแบบพัลทรูดชันหน้าตัดรูปตัวซีภายใต้แรงอัดและแรงดัด
509 สรีรวิทยาการหดตัวของมดลูกไก่ไข่ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการวางไข่
510 ผลของยาต้านจุลชีพต่อการหดตัวของมดลูกสุกร
511 การศึกษาอะตอมพายออนิกโดยวิธีทางฟังก์ชันสเตอร์เมียน
512 ลักษณะธรณีวิทยาใต้พื้นดินโดยวิธีสำรวจธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ศึกษาบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
513 การศึกษาอะตอมของปฏิยานภาคโปรตอนโดยวิธีทางโดยวิธีทางฟังก์ชันสเตอร์เมียน
514 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานชีวมวลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
515 การสุ่มแบบลำดับเพื่อการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีขนาดและความหนาแน่นแตกต่างกัน
516 การเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อคำถามด้วยวิวข้อมูลและโมเดลจากการทำเหมืองข้อมูล
517 สมดุลวัฏภาคของเหลว-ของเหลวของของผสมสามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
518 การสังเคราะห์สายอากาศตัวสะท้อนแบบผิวโค้งโดยใช้ทัศนศาสตร์เชิงฟิสิกส์
519 สายอากาศลำคลื่นแมตช์กับพื้นโลกโดยใช้แถวลำดับสะท้อน
520 การเตรียมน้ำยางธรรมชาติกราฟท์ด้วยเมทิล เมทาคริเลตและไกลซิดิล เมทาคริเลต
521 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าโอท็อปประเภทเครื่องนุ่งห่มจากผ้าฝ้ายสำหรับสตรีในกลุ่มนักท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี
522 การศึกษาเพื่อการออกแบบระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อความเป็นอยู่ยั่งยืนและปลอดภัยในชุมชน
523 การศึกษาจัดทำแผนพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวพิมายเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
524 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าทางบก จังหวัดนครราชสีมา
525 การประเมินความเสี่ยงของการนำน้ำเสียจากครัวเรือนที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการเพาะปลูกตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
526 การศึกษาอนุกรมวิธานของซากดึกดำบรรพ์พืชในสมัยไพลสโตซีนของประเทศไทย
527 มีเทนจากหัวมันและกากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน
528 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะออกจากงานของพนักงาน
529 มอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส สำหรับการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า
530 การวิเคราะห์และจำลองผลการเกิดเบรกดาวน์ของฉนวนไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการทดสอบแม่ไม่ทำลาย
531 การวางแผนการทำงานของระบบจำหน่ายภายใต้สภาวะการจ่ายไฟฉุกเฉิน
532 การศึกษาผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการทำงานของโทรศัพท์มือถือบริเวณที่มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน
533 การระบุเอกลักษณ์ฮาร์มอนิกสำหรับวงจรกรองกำลังแบบไฮบริด
ปี พ.ศ. 2549
534 การศึกษาการเสริมไขมันไหลผ่านชนิดต่างๆ ต่อผลผลิตโคนม
535 การใช้ยีสต์จากกระเพาะโคเสริมในอาหารสัตว์ต่อการลดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราในไก่กระทง
536 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวที่ทนต่อการย่อย
537 การปรับปรุงกลิ่นรสของไอศครีมที่มีโปรตีนและน้ำมันจากถั่วเหลืองด้วยสมุนไพรไทย
538 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตฟิล์มจากไฟโบรอินเพื่อใช้เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
539 การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในผลิตภัณฑ์พาสต้าข้าวเจ้า
540 การใช้เอนไซม์จากปลาและกล้าเชื้อแบคทีเรียในการหมักน้ำปลา
541 การแช่แข็งโอโอไซท์โคเพื่อทำปฏิสนธิในหลอดแก้วและทำโคลนนิ่ง
542 การค้นหาเปปไทด์ที่จำเพาะต่อแป้งมันสำปะหลังและไคตินโดยใช้เทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจ
543 การพัฒนาหัวเชื้อPGPR เพื่อการเก็บรักษาระยะยาว
544 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไซยาโนแบคทีเรียกับแหนแดงเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในนาข้าวอินทรีย์
545 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแอลกอฮอล์ด้วยยีสต์ทนร้อน
546 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน
547 การพัฒนาพันธุ์แตงกวา (Cucumis sativus L.) ลูกผสมที่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง
548 การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรPGPR ในปุ๋ยอินทรีย์และบริเวณรากพืชโดยใช้เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์
549 โครงการการระบายอากาศและทำความเย็นในอาคารด้วยระบบปล่องลมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงแดด
550 การตรวจสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารแอนติออกซิแดนท์ในเมล็ดมะขามและผลิตภัณฑ์
551 กลไกการยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม
552 การศึกษาและพัฒนาเครื่องกลั่นเอทานอลโดยใช้พลังงานความร้อนจากเครื่องยนต์
553 การทดสอบความเป็นพิษของ Galangin ในสัตว์ทดลอง
554 ฤทธิ์ของ Galangin ต่อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในกลุ่ม B-lactam antibiotics
555 การควบคุมแบบอิมพัลส์สำหรับสมการอิมพัลส์ที่เป็นคาบในปริภูมิบานาค
556 โครงการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนในหินถม
557 การศึกษาชนิดของอุปกรณ์ช่วยผลิตที่เหมาะสมสำหรับแหล่งน้ำมันในประเทศไทย
558 ตัวให้ความร้อนเซรามิกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
559 โครงการการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของอะลูมินาด้วยอนุภาคนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์
560 ผลของแอนติออกซิแดนซ์ต่อคุณภาพน้ำเชื้อสดของสุกร
561 ผลของสาร Cryoprotectant และอัตราการลดอุณหภูมิ (freezing rates) ต่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาเทโพและปลาสวายโดยวิธีการแช่แข็ง
562 การเสริม conjugated linoleic acid (CLA) ในอาหารปลาต่อผลผลิตและคุณภาพของเนื้อปลานิลและปลาดุก
563 ผลของการอดอาหารต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาของปลาบู่ทรายและการศึกษาการแสดงออกของยีนในตับปลาบู่ทรายที่ได้รับอาหารเปรียบเทียบกับปลาบู่ทรายที่อดอาหาร
564 การศึกษาการผลิตกรดแลคติคจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อ Lactococcus lactis เสริมด้วยสารสกัดยีสต์เหลือทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์
565 การพัฒนาระบบกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพโดยใช้แหล่งคาร์บอนภายใน
566 ศักยภาพของสารดูดซับชนิดต่างๆ ในการกำจัดจีออสมินในน้ำ
567 การสังเคราะห์ซีโอไลต์เบตาโดยใช้ซิลิกาจากแกลบ เพื่อเป็นตัวรองรับแก่โลหะทรานสิชันผสมระหว่างแพลทินัมกับแพลลาเดียมหรือโคบอลต์
568 การทดสอบและพัฒนาเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกเสริมกำลังโดยใช้ steel แจ็คเก็ต
569 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวอนวิลลิแบรนด์แฟคเตอร์ของคน : การศึกษาโดยใช้โครมาโตรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและแมสสเปกโทรมิเตอร์
570 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของลูกใต้ใบ 3 ชนิด
571 การศึกษาผลของยาอีที่มีต่อระบบควบคุมการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง
572 ผลของการเสริมกระชายดำในอาหารต่อลักษณะเพศในสุกรพ่อพันธุ์
573 ผลของกรดไขมันต่อการหดตัวของมดลูกในโคนม
574 การใช้ประโยชน์สุกรพันธุ์ไทยในระบบการเกษตรยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
575 การศึกษาพายออเนียมโดยวิธีทางโดยวิธีทางฟังก์ชันสเตอร์เมียน
576 โครงการปลูกผลึกพลอย
577 การออกแบบและทดสอบระบบทำความร้อนสำหรับกกลูกสุกรในโรงเรือนคลอดโดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์
578 การพัฒนาการทำเหมืองข้อมูลแบบจัดกลุ่ม
579 วิธีการเตรียมข้อมูลอัตโนมัติก่อนการทำเหมืองข้อมูล
580 โครงการการประมวลผลหลังกระบวนการทำเหมืองข้อมูล
581 โครงการการพัฒนาการทำเหมืองข้อมูลแบบจำแนก
582 โครงการปรับปรุงเครื่องตกผลึกในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้การจำลอง CFD
583 โครงการการผลิตพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างเส้นใยป่านศรนารายณ์กับพอลิเอสเทอร์เรซินแบบไม่อิ่มตัว
584 โครงการการพัฒนาและทดสอบพลาสติกผสมระหว่างพอลีเอทธีลีนเทอเรพทาเลทและพอลีเอทธีลีนหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
585 โครงการการศึกษาผลการปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟสต่อสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างเส้นใยป่านศรนารายณ์กับพอลิโพรพิลีน
586 โครงการผลของขนาดไฮดรอกซีอะปาไทต์และผลของการใช้สารประสานต่อสมบัติเชิงกลของพอลิโพรพิลีนคอมโพสิต
587 โครงการการผลิตพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างป่านศรนารายณ์กับอีพอกซีเรซิน
588 โครงการการผลิตพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างเส้นใยป่านศรนารายณ์กับพอลิโพรไพลีน
589 การประเมินเบื้องต้นในการใช้ระบบรถรางไฟฟ้าขนาดเบาสำหรับเมืองนครราชสีมา
590 ทับทิม (Punica granatum) ไทยเพื่อสุขภาพ
591 เชื้อราที่อยู่ในพืชป่าและความเป็นพิษของสารจากเชื้อราและพืชต่อเซลล์มะเร็ง
592 การศึกษาการย้อมเส้นไหมด้วยคราม
593 การพัฒนาออปติคัลเคมีคัลเซนเซอร์สำหรับหาปริมาณไอออนโคบอลต์
594 การสร้างแบบจำลองมิติทุนที่ไม่มีตัวตน
595 การชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟด้วย DVR สำหรับระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
596 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเฟสเดียวให้มีกำลังงานสูญเสียน้อยที่สุด
597 ผลของร่องโรเตอร์มาตรฐานของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่มีต่อการสั่นสะเทือนทางกล
598 โครงการวงจรกรองกำลังแบบแอกทีฟแบบใหม่ที่ใช้การตรวจวัดฮาร์มอนิกในเวลาจริง
ปี พ.ศ. 2548
599 การศึกษาวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิทเพื่อใช้เป็นสารอิเล็กโทรไลต์ของแข็ง
600 การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ในการเพาะหมักของโค และผลต่อผลผลิตโคนม โดยใช้ใบและก้านของมะขามป้อม
601 การเพิ่มปริมาณ CLA (conjugated linoleic acid) ในเนื้อโคขุนโดยการเสริมน้ำมันถั่วเหลืองหรือเมล็ดฝ้ายในอาหารข้นสำหรับโคขุน
602 การดัดแปรทางกายภาพแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง
603 การแสดงออกของยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อโรคไหม้ในข้าวไทย
604 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสกัดสาร phytoestrogens จากมันมือเสือในประเทศไทยเพื่อทดแทนการใช้ Premarin
605 ผลของการเสริม conjugated linoleic acid (CLA) ต่อกลิ่นโคลน การเกิดออกซิเดชั่น และคุณภาพเชิงหน้าที่ของโปรตีนเนื้อปลานิลและปลาดุก
606 การแช่แข็งโอโอไซท์กระบือปลักเพื่อทำโคลนนิ่งและการแช่แข็งตัวอ่อนกระบือปลักโคลนนิ่ง
607 การพัฒนาเทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจเพื่อการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี
608 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ เมล็ดและกากเมล็ดธัญพืชหรือพืชน้ำมัน ในอาหารแพะเนื้อ ต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของเนื้อแพะ
609 การปรับปรุงพันธุ์องุ่น (Vitis spp.)ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง
610 การรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)
611 ความหลากหลายของชนิดของแมลงในดินและความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
612 โครงการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาฟังก์ชันการถ่ายโอนของวัสดุโดยใช้คุณสมบัติความยืดหยุ่นหนืดเชิงเส้น
613 โครงการการออกแบบอุปกรณ์ซับการสั่นของชิลเลอร์ในระบบทำความเย็น
614 ผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อกลไกการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์โดยระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อในไก่พื้นเมืองไทยเพศเมีย
615 อิทธิพลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคต่อระบบสมดุลอุณหภูมิกายในวัยรุ่นและวัยกลางคนในคนไทยที่ได้รับความเครียดจากอุณหภูมิในขณะออกกำลังกาย
616 การพัฒนากฎกำลังรับแรงเฉือนของรอยแตกในหินโดยใช้คุณสมบัติของหินที่วัดได้ในภาคสนาม
617 การประเมินคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของเกลือหินจากลักษณะทางศิลาวิทยา
618 โครงการการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันโดยขับด้วยน้ำจากด้านล่าง
619 ผลของการเสริม conjugated linoleic acid (CLA) ต่อค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิตในเนื้อไก่
620 การผลิตรีคอมบิแนนท์ทรานสกลูตามิเนสจากปลานิล
621 การศึกษาระบบ PVM เพื่อใช้แก้ไขปัญหาโหลดไฟลด์
622 การศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิลไฮโดรเลสจากพืชไทย
623 การดูดซับน้ำมันสกัดระเหยของต้นแมงลักคาด้วยแร่ดิน
624 สภาวะแวดล้อมเชิงวิชวลสำหรับการพัฒนาระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์
625 ลักษณะทางวิศวกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนในสนามกับพารามิเตอร์กำลังต้านแรงเฉือนของดินในจังหวัดนครราชสีมา
626 โครงการการทดสอบและพัฒนาการออกแบบระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเพื่อลดการสั่นสะเทือนเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์
627 การกำทอนโรเปอร์ในแบบจำลองควาร์ก-กลูออน
628 จอยท์ ทรานฟอร์ม คอรีเลเตอร์ โดยใช้ภาพอ้างอิงแบบบีบอัดสำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย
629 การพัฒนาต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าและความร้อนขนาดเล็กโดยใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบสองทางออก
630 การประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเหง้ามันสำปะหลัง
631 การพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างต้นไม้ตัดสินใจเชิงอุปนัยที่ทนต่อข้อมูลรบกวน
632 โครงการการออกแบบและพัฒนาเฟรมเวิร์คการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับลูกข่ายแบบบางของระบบกลุ่มแม่ข่ายโปรแกรมประยุกต์
633 Synthesis and X-Ray Structural Characterization of Dihexulose-Dianhydrides and Related Compounds
634 การเตรียมเส้นใยป่านศรนารายณ์สำหรับพอลิเมอร์คอมโพสิท: พอลิโพรพิลีนคอมโพสิท อีพอกซีคอมโพสิท และคอมโพสิทจากพอลิเอสเทอร์แบบไม่อิ่มตัว
635 การศึกษาระบบการขนส่งในการผลิตและส่งออกของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
636 ฤทธิ์ต้านอ๊อกซิเดชั่นและต้านการเจริญเซลล์มะเร็งของแมงลักคา
637 การควบคุมโดยชีววิธีแมลงวันผลไม้ด้วยพืช
638 การพัฒนารูปแบบของกล้าเชื้อหญ้าหมัก
639 ก ารศึกษาอนุกรมวิธานของพืชมีดอกบางวงศ์ในยุคเทอร์เชียรี่และยุคปัจจุบันของประเทศไทย
640 พัฒนาการและแนวโน้มของการวิจัยด้านการสื่อสารสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
641 การแยกเอนไซม์ไคติเนสจากเชื้อแบคทีเรียในทะเล Vibrio alginolyticus สายพันธุ์ 283 การทำให้บริสุทธิ์ และการแยกยีนเพื่อการศึกษาคุณสมบัติทางเอ็นไซม์ในการใช้ไคติน
642 ผลของการเสริมสาร Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในอาหารสัตว์ต่อผลผลิตและคุณภาพเนื้อสุกร เนื้อไก่กระทงและไข่
643 การเติมรำข้าวในผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชัน
644 การจำลองพฤติกรรมการไหลของแป้งในเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์ด้วยโปรแกรมคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล
645 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตวัสดุกันกระแทกย่อยสลายได้ในธรรมชาติจากแป้งมันสำปะหลัง
646 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผง fibroin และ sericin ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มไหม
647 การพัฒนาสูตรไอศครีมโดยใช้สารทดแทนไขมันและโปรตีนจากพืช
648 การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในปลากะตักและผลิตภัณฑ์ปลาหมักดอง
649 ผลของ Conjugated Linoleic Acid (CLA) เสริมในอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์
650 การแช่แข็งโอโอไซท์แพะเพื่อทำโคลนนิ่งและการแช่แข็งตัวอ่อนแพะโคลนนิ่ง
651 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย
652 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว (Vigna radiata L.) เพื่อเพิ่มผลผลิต
653 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในการปลูกข้าว
654 การหาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นของหินด้วยการทดสอบจุดกดแบบปรับเปลี่ยน
655 การจัดสรรบัฟเฟอร์สำหรับโพรโทคอลทีซีพีที่รองรับบริการมัลติมิเดียในโครงข่ายเอทีเอ็ม
656 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตรีคิมบิแนนท์โปรตีนในถังหมัก
657 การเปรียบเทียบสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนตัวรองรับกับตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมที่ประกอบด้วยแพลทินัมและโลหะอื่น
658 การพัฒนาสมการที่ใช้ในการออกแบบผนังคอนกรีตบล็อกเสริมเหล็กแบบไร้ปูนก่อภายใต้แรงกดอัดและแรงดัด
659 ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังของดินซีเมนต์บดอัดสำหรับงานถนน
660 การพัฒนาพื้นแยกส่วนสำเร็จรูป ไร้คาน
661 การศึกษาลักษณะทางชีววิทยาและทางการผลิตที่สำคัญของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
662 การประเมินวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวมวล
663 โปรแกรมตรวจสอบความคงเดิมของเวปเพจ
664 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนา อบต.
665 บทบาทของอินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
666 การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการออกแบบทางจักรยาน
667 ลักษณะเฉพาะเชิงโมเลกุลของเห็ดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
668 การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์ไคติเนสที่สกัดจากเชื้อ Vibrio carchariae แต่แสดงออกใน E. coli : การนำผลิตผลจากการย่อยสลายไคตินโดยกระบวนการทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
669 การเพิ่มปริมาณ CLA (conjugated linoleic acid) ในน้ำนมโค โดยการเสริมน้ำมันพืช และ Lactobacillus sp
670 การแยกยีนพอริน (porin) จากเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei และการศึกษาหน้าที่และโครงสร้างของพอรินที่แสดงออกในเชื้อ E. coli
671 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากถั่วเหลือง : เนื้อเทียม โยเกิร์ตถั่วเหลืองผง
672 การสร้างเพปไทด์แอนติบอดี้สำหรับตรวจสอบรีคอมบิแนนท์โปรตีน
673 คุณภาพและปริมาณของ CLA (conjugated linoleic acid) ในน้ำนมหลังผ่านขบวนการให้ความร้อนแบบพาสเจอร์ไรด์เซชั่นและแบบ UHT
674 Resveratrol และ Phenolic Compounds ขององุ่นและไวน์ผลิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : การศึกษาเชิงคุณภาพและสุขภาพ
675 การผลิตลูกโคนมพันธุ์ดีเฉพาะเพศเมียโดยเทคโนโลยีโคลนนิ่ง
676 การแสดงออกของยีนไคติเนสในองุ่นเพื่อต้านทานโรคราน้ำค้าง
677 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง และถั่วเขียว ระยะที่ 3
678 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของถั่วฝักยาวไร้ค้าง ถั่วฝักยาว ถั่วเขียว และถั่วเหลือง
679 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ frankia ในประเทศไทย
680 การศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม (Tamarindus indica )
681 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบความลาดชันของชั้นหิน โดยใช้กรณีศึกษาความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
682 การพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการออกแบบการอุดหลุมเจาะในชั้นหิน
683 การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันโดยขับด้วยน้ำในแหล่งน้ำมันยุคเทอร์เชียรี่ของประเทศไทย
684 วิทยาการตะกอนและสภาพแวดล้อมโบราณของชั้นไม้กลายเป็นหินในแอ่งโคราช
685 การพัฒนาหุ่นยนต์ระบบการมองเห็นแบบสเตริโอแอคทีฟในเวลาจริงสำหรับระบบช่วยเหลือคนพิการแบบอัตโนมัติ
686 การออกแบบและทดสอบเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลแบบสองทาง สำหรับการอบแห้ง และการผลิตกระแสไฟฟ้า
687 การจำลองทางคอมพิวเตอร์ของการไหลในเครื่องตกผลึกแบบสารแขวนลอยที่มีการแยกผลึกแบบผสม
688 การศึกษาผลของมิวตาโรเตชั่นในการเติบโตของผลึกคาร์โบไฮเดรต
689 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากวัสดุชีวมวลและการวัดสมบัติของโครงสร้างรูพรุน
690 การผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์เชิงประกอบระหว่างหญ้าแฝกกับพอลิโพรพิลีน
691 การใช้เส้นใยจากตัวไหมเป็นวัสดุเสริมแรงสำหรับวัสดุเชิงประกอบอีพอกซี
692 เล็กตินของเชื้อรา
693 การศึกษาจลนพลศาสตร์ทางเคมีเพื่อพัฒนาการย้อมไหมและฝ้ายด้วยรงควัตถุที่สกัดได้จากครั่ง
ปี พ.ศ. 2545
694 การศึกษาผลผลิตของถั่วไมยราและการใช้ถั่วไมยราป่นเป็นอาหารไก่ไข่
695 การยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของผลน้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายและหนัง
696 การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
697 โครงการพัฒนาการผลิตทานตะวัน (ระยะที่ 2)
698 การออกแบบและการวัดข้อมูลระบบลมหมุนวนเพื่อนำไปสู่การสร้างเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูง
699 การทดสอบคุณสมบัติด้านกลศาสตร์ของชั้นเกลือหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปของอากาศภายใต้แรงดัน
700 การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายโดยวิธีการแช่แข็ง
701 การแสดงออกและการผลิตเบต้ากลูโคซิเดส โดย Pichia pastoris
702 การแสดงลักษณะเฉพาะของไกลโคซิเดสจากพืชตระกูลถั่วป่า
703 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเตรียมจากสารประกอบของโลหะ คลัสเตอร์ นิกเกิล แพลทินัม รูธีเนียม กับการเตรียมจากสารประกอบของโลหะ
704 การศึกษาทัศนะของเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่พึงประสงค์
ปี พ.ศ. 2544
705 การใช้ประโยชน์ต้นอ้อยเป็นอาหารหยาบสำหรับโคนม
706 ผลกระทบของสภาวะการทำเอ็กทรูชั่นต่อคุณสมบัติของเนื้อสัมผัสและโครงสร้างภายในของผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าที่พองตัวและไม่พองตัว
707 การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในน้ำปลาปลากะตักและในเนื้อปลาสร้อย
708 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฮีสตามีนในกระบวนการผลิตน้ำปลา
709 การโคลนนิ่งตัวอ่อนแมวดาว (Felis bengalensis) โดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากผิวหนังแมวดาวเป็นเซลล์ต้นแบบและใช้โอโอไซท์แมวบ้าน (Felis catus) เป็นไซโตปลาส
710 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
711 การผลิตข้าวโพด (Zea mays L.) สายพันธุ์แท้โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
712 ความหลากหลายและการคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพสูงในต้นข้าว
713 โปรแกรมแบบไร้โครงสร้างกริดเพื่อจำลองการไหล
714 การพัฒนาวิธีการศึกษาเบื้องต้นทางพิษวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน
715 การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมและในผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อน
716 การกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยใช้ Montmorillonite Clay
717 การศึกษาสถานภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เพื่อเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
718 การค้นคว้าทางทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง Point Load Index ของหินกับความยืดหยุ่น ความต้านแรงกดและแรงดึงของหิน
719 ประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเลียมจากหินคาร์บอเนต
720 การศึกษาระบบเกษตรกรรมผสมผสานของเกษตรกรในเขตพึ่งฝน ของจังหวัดนครราชสีมา
721 การประเมินทรัพยากรหินปูนบริเวณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
722 ภูมิศาสตร์บรรพกาลของหินยุคเพอร์เมียน บริเวณจังหวัดสระบุรี - นครราชสีมา
723 การเกิดอนุภาคฟีในการประลัยนิวคลีออน-แอนตินิวคลีออนและความแปลกของนิวคลีออน
724 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินต่อการเกิดน้ำท่วมรุนแรงในประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
725 การจัดทำแผนที่ไฟป่าและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
726 การศึกษาการบันทึกแบบดิจิตอลของออปติคอลซิกแนล : ตอนที่ 2 ใช้คอมเพรสโฮโลแกรม
727 การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านหินลิกไนท์โดยวิธีกระตุ้นทางเคมี
728 การศึกษาเปรียบเทียบพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับพอลิโพรพิลีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่างกัน
729 การพัฒนาเทคนิคการผลิตพอลิผสม สำหรับวัสดุพอลิเมอร์วิศวกรรม
730 การเตรียมแคลเซียมคาร์บอเนตตกตะกอนจากผงเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นสารตัวเติมในวัสดุพอลิเมอร์
731 การศึกษาผลของการดัดแปรด้วยความร้อนต่อลักษณะจำเพาะของเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ปลูกในนครราชสีมา
732 การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบสำหรับการสร้างแบบสอบถามผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
733 แนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย
734 การทดสอบระบบการปลูก สูตรสารละลายธาตุอาหาร ภาชนะปลูก และวัสดุปลูก ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักกาดหอมโดยไม่ใช้ดิน
735 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบรถไฟฟ้า
736 ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบปิดด้วยตัวรวมความร้อนแบบแผ่นเรียบ
ปี พ.ศ. 2543
737 การศึกษาสมบัติเชิงพื้นผิวของวัสดุโพลีเมอร์โดยวิธีการจำลองแบบโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์
738 การศึกษากรรมวิธีการผลิตอาหารหยาบหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับโคนม
739 การผลิตกระแสไฟฟ้าราคาถูกโดยระบบปล่องลมแดด: การศึกษาเชิงตัวเลข
740 การสร้างกรอบ
741 การวิเคราะห์และออกแบบโพรงที่เกิดจากการผลิตเกลือโดยวิธีละลายในชั้นหินเกลือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้ระเบียบคำนวณเชิงตัวเลขในคอมพิวเตอร์
742 การร่างคู่มือการทำเหมืองเกลือแบบละลายสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
743 การศึกษาคุณสมบัติดินในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อใช้ในงานทางด้านเซรามิก
744 การศึกษาผลของวัตถุดิบและส่วนผสมต่ออัตราการหล่อขึ้นรูปโดยวิธี Slip Casting ในอุตสาหกรรมเซรามิก
745 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขี้เถ้าไม้ยูคาลิปตัสมาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก
746 การหาสูตรโครงสร้างของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้รังสีเอกซ์
747 การหาโครงสร้างของสาร Dihexulose-Dianhydrides และสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้รังสีเอกซ์
748 การเตรียมและวิเคราะห์คุณลักษณะของแพลลาเดียมนิเกิลที่มีตัวรองรับจากโลหะคลัสเตอร์ซึ่งประกอบด้วยธาตุโลหะหลายอะตอม
749 การพัฒนาเวบไซต์ช่วยวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
750 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสุกรพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
751 ภาวะเสถียรแบบแอซซิมโทติกของระบบไม่เชิงเส้นพร้อมความช้าหลายจุด
752 การประลัยระหว่างอนุภาคโปรตอนและแอนไทโปรตอน กลายเป็น 2 และ 3 เมซอน ขณะหยุดนิ่ง
753 การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะปรากฎในบริเวณที่มีการทรุดตัวของแผ่นดินจากภาพถ่ายจากดาวเทียม
754 การศึกษาการบันทึกแบบดิจิตอลของออปติคอลซิกแนล: ตอนที่ 1 ใช้คอมเพรสสเปคเคิลแกรม
755 การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลของของเหลวที่มีความหนืดอัดตัวไม่ได้กับความแตกต่างทางการกดดันโดยผ่านท่อเกลียว
756 การศึกษาเบื้องต้นของการใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นสารตัวเติมเพื่อผลิตเป็นโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายตัวได้
757 การศึกษาโครงรูปผลึกเดี่ยวของวงแหวนคาร์บอเนตโดยเทคนิค Single Crystal X-ray Diffraction
758 ความปรวนแปรทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโต และผลผลิตในการผสมระหว่างแตงไทย กับแตงแคนตาลูป
759 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชในคะน้าจีน
760 การพัฒนาระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงขนาด 1 กิโลวัตต์ ที่มีการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมที่สุดจากแหล่งพลังงานสุริยะ
ปี พ.ศ. 2542
761 ผลของการเสริมสารโมเนนซินต่อผลผลิตของโคนม
762 การศึกษาระดับของคาร์โบไฮเดรตในยอดมะม่วงที่ได้รับสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก และธาตุอาหารพืชบางธาตุโดยชนิดและปริมาณต่างๆ กัน
763 คุณลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างภายในของพาสตาข้าวเจ้าที่ได้จากการอัดพอง
764 คุณภาพและการปนเปื้อนสาร 3-Monochloropropane-1, 2-diol ของซอสเห็ดปรุงรสผลิตโดยการย่อยด้วยกรด และด่าง และคุณภาพซอสผลิตโดยเอนไซม์
765 การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา
766 การพัฒนาวิธีการศึกษาเบื้องต้นด้านพิษวิทยาต่อระบบภูมิคุ้มกัน
767 การวิเคราะห์เชิงมัลติเรโซรูชั่นบนทรงกลม
768 ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ
769 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของปูนากลุ่ม Esanthelphusa ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซีส
770 การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคแท้งติดต่อในโคด้วย ELISA
771 การแยกโดยอาศัยหลักการของสารลดแรงตึงผิว เพื่อแก้ไขสภาพน้ำที่ถูกปนเปื้อน
772 การศึกษาสถานภาพและทิศทางการพัฒนางานวิจัยทางฟิสิกส์ในประเทศไทยปี 2542
773 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการประเมินผลการเรียนผ่านทาง Internet
774 การใช้บีสปลายในการหาผลเฉลี่ยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
775 การศึกษาเวฟเลทฟิวเตอริ่งโดยใช้อินโคฮิเร็นท์ออฟติคอลเทคนิค
776 การจำแนกประเภทกลุ่มของสมการพลศาสตร์ของแก๊สความหนืดคงตัวสองมิติด้วยสมการสถานะใด
777 การจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการพาความร้อนที่คงที่เชิงธรรมชาติในระบบสองชั้น
778 การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านหินลิกไนท์
779 กระบวนการซินเทอริงของเถ้าถ่านหินภายใต้สภาวะการเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบด
780 การศึกษาโครงสร้างไฮเดรชันของไอออนแมกนีเซียมโดยวิธีการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมกลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์โมเลกุลเข้าด้วยกัน
781 การทดสอบระบบการปลูกและสูตรสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตแตงเทศโดยไม่ใช้ดินระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2541
782 โครงการคัดเลือกพันธุ์ไผ่ตงเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม
783 การทดสอบเทคโนโลยีการเพาะเห็ดหอมที่เหมาะสมในจังหวัดนครราชสีมา
784 การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์ การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตไวน์องุ่น
785 ความหลากหลายของเห็ดที่บริโภคได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
786 การศึกษาเรื่องบี-สปลายเต็มหน่วย
787 สำรวจลักษณะเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ไก่พื้นบ้านไทย (ไก่ชน)
788 การทดสอบระบบการปลูก และสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตแตงเทศโดยไม่ใช้ดิน
ปี พ.ศ. 2540
789 การพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
790 การใช้ไนซินเพื่อลดเวลาฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องซึ่งมีความเป็นกรดต่ำ
791 การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังโดยกระบวนการทางชีวภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
792 การใช้ gus ยีน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของไรโซเบียมในระบบนิเวศ
793 การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังให้เป็นแหล่งอาหารสำหรับเลี้ยงเชื้อไรโซเบียม
ปี พ.ศ. 2539
794 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติทางกายภาพของซีโอไลท์เอเพื่อเป็นสารแลกเปลี่ยนอิออนเจาะจง
795 การอยู่รอดของแลคโตแบซิลไลจากหญ้าหมักในทางเดินอาหารของโค
796 รีเซปเตอร์ที่เป็นสื่อในการรวมกลุ่มของเมลาโนโซมในปลาต่างชนิด
797 การพัฒนาโมโนโคว์นอลแอนติบอดีต่อสเตรสส์โปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2538
798 การปรับปรุงวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ
799 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและไมโครไรซาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
800 การพัฒนาการตรวจสอบแบคทีเรียในดินโดยใช้เทคนิคดีเอ็นเอติดตาม
801 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของสุกรไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
802 ความหลากหลายของสายพันธุ์แลคโตแบซิลลัสในหญ้าหมักของไทย
803 การตอบสนองของเมลาโนฟอร์ของปลาต่อยาบางชนิด
804 การทดสอบความแม่นยำของเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบต่างๆ
ปี พ.ศ. 2537
805 การศึกษาระบบนิเวศวิทยาป่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
806 โครงการนำร่องเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน 4 จังหวัดอีสานใต้
ปี พ.ศ. 2536
807 การสำรวจโครงสร้างของเปลือกหุ้มเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีลักษณะเมล็ดย่นโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
808 การแก้การพักตัวของเมล็ดในระหว่างการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ของแก่น 60-1 ขอนแก่น 60-3 และไทนาน 9