ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทุนจากสำนักงบประมาณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิเคราะห์และออกแบบหม้อแปลงจำหน่ายเพื่อลดกำลังงานสูญเสียในแกนเหล็ก
2 การศึกษาคุณสมบัติเหล็กกล้าที่ผ่านกระบวนการชุบแข็งผิวร่วมระหว่างแก๊สซอฟต์ไนตรายดิ่งและแก๊สคาร์บูไรซิ่ง
3 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อราในดินและสารต้านจุลชีพที่เชื้อราสร้าง จากดินบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 การคัดเลือกสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตนมหมัก
5 การปรับปรุงปุ๋ยชีวภาพ PGPR และไมคอร์ไรซ่า ให้ทนต่อสภาวะเครียดที่เกิดจากภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และการตรวจสอบกลไกการดำรงอยู่ของเชื้อ และผลกระทบของภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์บริเวณรอบรากพืช
6 การใช้เชื้อแบคทีเรียอาศัยในเนื้อเยื่อพืชเพื่อเป็นปุ๋ยชีวภาพสำหรับการปลูกข้าวเพื่อลดความเครียดที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วม และสภาวะขาดน้ำ
7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงและความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน NEDD4L ในประชากรไทยที่รับประทานอาหารเค็ม
8 แบบจำลองการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 การจัดการธุรกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10 ผลของอาหารหยาบคุณภาพดีต่อคุณภาพเนื้อและสัดส่วนของกรดไขมันในเนื้อโค
ปี พ.ศ. 2554
11 การศึกษาการใช้ Lactobacillus buchneri ต่อกระบวนการหมักของพืชหมัก
12 การคัดกรองสารสกัดจากสมุนไพรไทยต่อกระบวนการหมักย่อยของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักของสัตว์เคี้ยวเอื้องในห้องปฏิบัติการ
13 การออกแบบตัวควบคุมกระแสชดเชยสำหรับวงจรกรองกำลังแอกทีฟด้วยเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์
14 การวิเคราะห์ลักษณะการจัดเรียงลำดับเฟสและการไขว้สายของสายส่งที่ส่งผลต่อค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและอุณหภูมิที่กระจายตัวในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
15 การคำนวณความถี่ธรรมชาติและกำลังงานสูญเสียของหม้อแปลงไพอิโซอิเล็กทริกด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์แบบ 3 มิติ
16 การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กและการสั่นสะเทือนทางกลของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านในฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์
17 ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่ผ่านกระบวนการชุบแข็งผิวด้วยแก๊ส
18 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะได้ จากตัวอย่างดินบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
19 การใช้รูปแบบยีนที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์เป็นปัจจัยในการประมาณค่าการผสมพันธุ์
20 การเปรียบเทียบรูปแบบยีนที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตไข่ในไก่ไข่สายพันธุ์การค้าและไก่พื้นเมือง
21 ยีน Insulin – like growth factor I, II เพื่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารในไก่พื้นเมืองไทย
22 ความสัมพันธ์ของอิทธิพลของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การต้านทานโรค และคุณภาพเนื้อในไก่พื้นเมือง
23 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์กลุ่ม PGPR ที่มีกิจกรรมของเอนไซม์ไฮโดรจีเนส และผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างจุลินทรีย์ท้องถิ่นภายในดิน และผลผลิตของพืช
24 การใช้เทคโนโลยีแอนติบอดีบนผิวเฟจเพื่อการตรวจสอบและติดตามปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
25 การทดสอบประสิทธิภาพของการใช้หัวเชื้อไรโซเบียมที่ปรับปรุงแล้วในระดับกระถาง
26 การปรับปรุงหัวเชื้อไรโซเบียมเพื่อการส่งเสริมการเจริญและการควบคุมโรครากเน่าในถั่วลิสงภายใต้สถานการณ์น้ำท่วม
27 การศึกษาบทบาทและกลไกการทำงานของยีน WT1 ต่อกระบวนการเกิดมะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma
28 ประสบการณ์ การมีชีวิตอยู่ด้วยโรคมะเร็งเต้านม
29 การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 การจัดการโซ่อุปทานของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม
31 การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
32 การศึกษาความหลากหลายของพืชตระกูลถั่ว และเชื้อไรโซเบียมที่อาศัยในปมราก บริเวณเขื่อนน้ำพุง
33 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
34 การใช้ประโยชน์จากปอเทืองในอาหารโคเนื้อ
35 การตรวจจับแรงดันฮาร์มอนิกสำหรับวงจรกรองกำลังแอกทีฟแบบอนุกรม
36 การหาแบบจำลองและการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบที่มีโหลดเป็นอิเล็กทรอนิกส์กำลังขนานกัน
37 การประหยัดพลังงานสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแยกกระตุ้น
38 การวิเคราะห์ผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีผลต่อมนุษย์ใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 kV
39 การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์เหนี่ยวนำอันเป็นผลจากแท่งโรเตอร์เฉียงด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์แบบ 3 มิติ
40 การวิเคราะห์ผลกระทบของอุณหภูมิที่เป็นผลจากความผิดพร่องในสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
41 การคัดเลือกสายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum จากตัวอย่างดินในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่มีความสามารถเจริญและผลิตกรดอะมิโนกลูตามิคได้ดีที่อุณหภูมิสูง
42 การพัฒนาคู่มือการเขียนบทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
43 รูปแบบของยีน Major Histocompatibility Complex ต่อลักษณะความสามารถในการต้านทานโรคในไก่พื้นเมืองไทย
44 รูปแบบของยีน Luteinizing Hormone Receptor ต่อลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ลูกผสม
45 ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อภาวะสุขภาพ  พฤติกรรมการสูบบุหรี่และความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง
46 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
47 ระบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศแบบบูรณาการ ระยะที่ 2
48 การควบคุมกระแสชดเชยของวงจรกรองกำลังแอกทีฟด้วยเทคนิคพีดับเบิลยูเอ็ม
49 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการของผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
50 การใช้ประโยชน์จากเปลือกมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมต่อปริมาณน้ำนม, องค์ประกอบน้ำนมและคุณภาพน้ำนม
51 การกำจัดฮาร์มอนิก และปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังด้วยวงจรกรองกำลังแอกทีฟ
52 การป้องกันผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่พาดผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำในขณะปฏิบัติหน้าที่
53 การประยุกต์ใช้แนวทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหัวเชื้อไรโซเบียมในการแข่งขันเพื่อเข้าสร้างปมกับพืชตระกูลถั่ว
54 การเพิ่มศักยภาพชุมชนชนบทสำหรับรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
55 การพัฒนาคู่มือการสอนเสริมภาษาอังกฤษภายในครอบครัวให้แก่เด็กไทยที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้แหล่งข้อมูลเนื้อหาจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
56 การพัฒนาคลังภาษาภาษาอังกฤษ เพื่อวิทยาศาสตร์การเกษตร
57 การประเมินมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ไทย
ปี พ.ศ. 2549
58 การพยากรณ์รูปแบบและความเสี่ยงต่อการล้มเหลวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
ปี พ.ศ. 2548
59 การพัฒนาทักษะการอ่านและการขยายคำศัพท์โดยวิธีการจัดเนื้อหาตามหัวเรื่องการจำคำศัพท์โดยการบูรณาการความรู้
60 การวัดมูลค่าทุนที่ไม่มีตัวตนของธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2547
61 การใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
62 การศึกษาศักยภาพ และแนวโน้มการจัดการการค้าปลีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
63 ศักยภาพการพัฒนาทางการตลาดของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
64 อิทธิพลของวิธีการวางแผนก่อนการพูด ที่มีต่อการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทย
ปี พ.ศ. 2543
65 ศักยภาพ และแนวโน้มการค้าชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2542
66 การศึกษากลวิธีการสื่อสาร: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
67 การรับรู้ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2541
68 การวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา
69 การศึกษาเพื่อพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือนชนบท สู่ระบบการค้าเชิงพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ