ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทุติยรัตน์ รื่นเริง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2549 1
3 2548 1
4 2547 1
5 2540 2
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
2 การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
3 ความพึงพอใจที่มีต่องานกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2548
4 การศึกษาความสุขของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
ปี พ.ศ. 2547
5 ความพึงพอใจที่มีต่องานกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2540
6 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม สำหรับนักศึกษาพยาบาล
7 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 ความพึงพอใจที่มีต่องานกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี