ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิศนา เขมมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 19
3 วรวรรณ เหมชะญาติ 11
4 ชนาธิป พรกุล 8
5 สร้อยสน สกลรักษ์ 6
6 สุวิมล ว่องวาณิช 5
7 ดวงเดือน อ่อนน่วม 5
8 ไม่มีข้อมูล 4
9 อรชา ตุลานันท์ 4
10 เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา 4
11 น้อมศรี เคท 4
12 ทองทิพย์ สุนทรชัย 2
13 จรัญญา วงษ์พรหม 2
14 เบญจา ยอดดำเนิน 2
15 จินตนา หย่างอารี 2
16 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 2
17 สมศรี กิจชนะพานิชย์ 2
18 อภิรักษ์ อนะมาน 2
19 เลขา ปิยะอัจฉริยะ 2
20 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 2
21 เรวดี กระโหมวงศ์ 2
22 นงลักษณ์ วิรัชชัย 2
23 ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ 2
24 นันทนา เทพบริรักษ์ 2
25 ประภัสสร์ รุจิพร 1
26 จันทรัตน์ โคตรคำ 1
27 มาลินี กุลมาตย์ 1
28 ประคอง สุทธสาร 1
29 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
30 กุสุมาวดี พะวินรัมย์ 1
31 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
32 บุญนิตย์ ไวสู้ศึก 1
33 ราศี ทองสวัสดิ์ 1
34 เตือนใจ ทองสำริด 1
35 วรสุดา บุญยไวโรจน์ 1
36 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม 1
37 อรุณี สำเภาทอง 1
38 นิรมล สวัสดิบุตร 1
39 ณรงค์ สรรพศรี 1
40 สุวิมล ว่องวานิช 1
41 อำไพ สุจริตกุล 1
42 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 1
43 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
44 พงษ์เทพ มนัสตรง 1
45 จุฑาภรณ์ วงศ์ดนตรี 1
46 วารี ถิระจิตร 1
47 ปราโมทย์ จันทร์เรือง 1
48 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
49 กิติยวดี บุญซื่อ 1
50 ศุภวรรณ์ เล็กวิไล 1
51 นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 1
52 ราเชน มีศรี 1
53 ฤทัยรัตน์ ธรเสนา 1
54 ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก 1
55 วราพร ขาวสุทธิ์ 1
56 ชาริณี ตรีวรัญญู 1
57 คอลลินสัน, วิเวียน 1
58 น้อย อัฐธรรมรัตน์ 1
59 ฉันทนา ภาคบงกช 1
60 นภวรรณ มายะการ 1
61 พัชรี เอี่ยมทัศน์ 1
62 กบิน ไตรทิพย์ 1
63 สุจริต เพียรชอบ 1
64 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
65 ภาษิต ประมวลศิลป์ชัย 1
66 บุญมี เณรยอด 1
67 สุวรรณี ยหะกร 1
68 กิติยา พรสัจจา 1
69 มณฑา ธงอินเนตร 1
70 เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
72 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
73 นพดล ภวนะวิเชียร 1
74 ดิเรก ศรีสุโข 1
75 วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ 1
76 พิมพ์ใจ สิทธิสุรศักดิ์ 1
77 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
78 ดุสิต สวัสดิภาพ 1
79 ดารินทร์ ตนะทิพย์, 2517- 1
80 ผาณิต เย็นแข, 2505- 1
81 เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ 1
82 ชวลี เชื่อมทอง 1
83 วิรัตน์ เลาหวัฒน์ 1
84 สุภกัญญา สุจริตจิตร 1
85 บุญฤดี แซ่ล้อ, 2519- 1
86 เสริมศิริ เมนะเศวต 1
87 ชาริณี ตรีวรัญญู, 2521- 1
88 สุริน คล้ายรามัญ 1
89 สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 1
90 พิเชฐ ศรีวรกุล 1
91 สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
93 สายพิน สีหรักษ์ 1
94 ทิพย์วัลย์ สมแดง 1
95 สมใจ บุญอุรพีภิญโญ 1
96 มลิวัลย์ ลับไพรี 1
97 เยาวพา เดชะคุปต์ 1
98 สมบูรณ์ ลักษณนุกิจ 1
99 สมพิศ สุขวิฑูรย์ 1
100 วิชิต ทองนุ้ย 1
101 ปัทมา เทพอัครพงศ์ 1
102 อรวรรณ ปินตา 1
103 วรสุดา บุณยไวโรจน์ 1
104 บุญรวย ช่วยปลัด 1
105 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
106 สำลี ทองธิว 1
107 จำเริญ พรหมมาศ 1
108 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
109 วัลลภา อารีรัตน์ 1
110 แรมสมร อยู่สถาพร 1
111 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
112 กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ 1
113 อุมา สุคนธมาน 1
114 สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 1
115 ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 1
116 วรรณี ศิริโชติ 1
117 สุภาพร สุขเจริญ 1
118 Wittmer, Donna 1
119 วีณา ก๊วยสมบูรณ์, 2518- 1
120 เสถียร เลยะกุล 1
121 ศุภวรรณ รัตนาภูผา 1
122 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
123 ดิเรก สุขสุนัย, 2501- 1
124 บังอร เสรีรัตน์ 1
125 ศิรินันท์ สามัญ, 2497- 1
126 สุภางค์ จันทวานิช 1
127 สุภางค์ จันทวานิช 1
128 สงัด อุทรานันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 1
3 2549 4
4 2548 2
5 2547 5
6 2545 4
7 2544 6
8 2542 1
9 2541 2
10 2540 2
11 2539 4
12 2538 2
13 2536 1
14 2535 2
15 2534 3
16 2533 2
17 2532 2
18 2531 3
19 2530 1
20 2529 2
21 2528 4
22 2527 2
23 2526 1
24 2525 1
25 2524 1
26 2523 3
27 2522 3
28 2521 3
29 2520 2
30 2519 3
31 2518 1
32 2517 3
33 2516 1
34 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรู้เป็นทีม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เป็นทีม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน
ปี พ.ศ. 2549
4 การนำเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง ของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรครุศึกษา : รายงานผลการวิจัย
5 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
6 การพัฒนากระบวนการเสริมสมรรถภาพการชี้แนะของนักวิชาการพี่เลี้ยงโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในการอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
7 การนำเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง ของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรครุศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
8 การศึกษากระบวนการและผลของการพัฒนาความสามารถในการคิดไตร่ตรองของครูประจำการ โดยใช้วิธีการสะท้อนความคิดแบบผสมผสาน
9 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีขยายความคิดของเรเกลลูท เพื่อส่งเสริมความแม่นยำด้านเนื้อหาความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
10 การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาปรัชญาการศึกษาส่วนบุคคลของครูประจำการระดับประถมศึกษา
11 อิทธิพลขององค์ประกอบในโมเดลเคนที่มีต่อผลการปฏิบัติงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
12 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของครู : การวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา
13 การบูรณาการการสอนเขียนแบบอรรถฐานในรายวิชาระดับอุดมศึกษา : รูปแบบการเรียนการสอน
14 รูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2545
15 ผลของการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ ต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
16 ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
17 ผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
18 โครงการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทบทวนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2544
19 ผลของการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปาเพื่อการพัฒนาจริยธรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยศึกษาและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
20 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
21 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
22 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
23 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
24 ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบ ชุมชนแห่งการสืบสอบเชิงปรัชญา ที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2542
25 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้การสอนตนเองกับการเรียนการสอนแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2541
26 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย และญี่ปุ่น
27 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2540
28 วิถีการเรียนรู้ของคนกรุงเทพมหานคร
29 การศึกษาค่านิยมด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการสร้างเสริมด้วยกระบวนการ ที่พัฒนาตามแนวคิดของไอเซ็นและแรทส์
ปี พ.ศ. 2539
30 การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
31 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกลวิธีการเรียนภาษา โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
32 แบบแผนการแก้ปัญหาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 : การศึกษาพหุกรณีในจังหวัดสมุทรปราการ
33 การศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของครูอนุบาล ในโรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2538
34 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในแหล่งก่อสร้าง
35 การเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา โดยการใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบเน้นการสอนแนะ
ปี พ.ศ. 2536
36 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อทักษะการคิด ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
37 หลักการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย
38 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบรับประกันผลสำหรับรายวิชาในหลักสูตรวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2534
39 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
40 พัฒนาการของหลักสูตรและการสอนจริยศึกษาในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่พุทธศักราช 1826 จนถึงพุทธศักราช 2530
41 การพัฒนาสถานการณ์จำลอง เรื่อง การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
42 ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาลักษณะนิสัยทางสังคม อย่างเป็นระบบแก่นักเรียนชั้นเด็กเล็ก
43 การศึกษาสภาพการใช้กลุ่มควบคุมคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2532
44 การพัฒนาหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก เพื่อการเรียนรู้แนวคิดและฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
45 การพัฒนาชุฝึกอบรมการนิเทศแบบคลินิกด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับครูระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
46 การวิเคราะห์เนื้อหาพุทธศาสนาในหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521
47 ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ทางจริยธรรมกับพฤติกรรมทางจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
48 การทดลองใช้วิธีการกิจกรรมทางกาย ในการสร้างมโนทัศน์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
49 การทดลองใช้รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
50 บทบาทของครูตามการรับรู้ของตนเองในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
51 การพัฒนามโนภาพแห่งตนโดยการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2528
52 การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
53 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตเมืองกับโรงเรียนเขตชนบทในจังหวัดเชียงราย
54 ระดับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ และครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน ในเขตการศึกษา 3
55 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในหน่วยการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูน กับวิธีสอนตามแผนการสอน ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2527
56 การศึกษาพฤติกรรมของครูที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประทับใจในทางบวกและทางลบ โดยใช้คริติเคิลอินซิเดนท์เทคนิค
57 บทบาทของผู้ปกครองตามการรับรู้ของตนเอง ในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง
ปี พ.ศ. 2526
58 ความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ที่ศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนทดลอง
ปี พ.ศ. 2525
59 การเปรียบเทียบระหว่างคุณสมบัติของครูที่โรงเรียนประถมศึกษาต้องการ กับคุณสมบัติของครูประจำการวุฒิปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2524
60 การผลิตและการใช้เทปโทรทัศน์ประกอบการฝึกอบรมกระบวนการกลุ่ม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2523
61 การเปรียบเทียบสภาพความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนในห้องเรียนแบบ RIT และห้องเรียนแบบธรรมดา
62 การประเมินแผนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 โดยใช้ปุยแซนส์เทคนิค
63 การติดตามผลโครงการอบรมวัดผล ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
64 ปัญหาการเรียนการสอนกลุ่มบูรณาการ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ของครูชั้นประถมปีที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา
65 การเปรียบเทียบความคาดหวังของครู ครูใหญ่ และศึกษานิเทศก์ที่มีต่อประสิทธิภาพของหลักสูตรประโยคประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
66 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา ครูประจำการและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้หบักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
ปี พ.ศ. 2521
67 การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การขนส่งและการคมนาคมในชุมชน" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
68 การเปรียบเทียบความคาดหวังของครู ครูใหญ่และศึกษานิเทศก์ที่มีต่อประสิทธิภาพ ของหลักสูตรประโยคประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 กลุ่มวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ
69 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาเรขาคณิตโดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และวิธีการสอนแบบธรรมดาในชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
ปี พ.ศ. 2520
70 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาศีลธรรม หน่วย "คุณธรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัย" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ หก
71 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาหลักการสอน หน่วย "โรงเรียนประถมศึกษา" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2519
72 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาคณิตศาสตร์หน่วย "ร้อยละ" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ห้า
73 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "การใช้คำนำหน้านาม" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
74 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย "พลังงาน" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประถมศึกษาปีที่หก
ปี พ.ศ. 2518
75 การสอนสังคมศึกษาหน่วย "วันสำคัญของชาติ" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2517
76 ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์สำหรับการสอนในระดับประถมศึกษา
77 การสอนอ่านเอาเรื่องภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการกลุ่ม
78 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การเปลี่ยนสถานะของสสาร" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด
ปี พ.ศ. 2516
79 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง "ผลของความร้อน" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6