ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิศนา เขมมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 19
3 วรวรรณ เหมชะญาติ 11
4 ชนาธิป พรกุล 8
5 สร้อยสน สกลรักษ์ 6
6 สุวิมล ว่องวาณิช 5
7 ดวงเดือน อ่อนน่วม 5
8 ไม่มีข้อมูล 4
9 อรชา ตุลานันท์ 4
10 เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา 4
11 น้อมศรี เคท 4
12 ทองทิพย์ สุนทรชัย 2
13 จรัญญา วงษ์พรหม 2
14 เบญจา ยอดดำเนิน 2
15 จินตนา หย่างอารี 2
16 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 2
17 สมศรี กิจชนะพานิชย์ 2
18 อภิรักษ์ อนะมาน 2
19 เลขา ปิยะอัจฉริยะ 2
20 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 2
21 เรวดี กระโหมวงศ์ 2
22 นงลักษณ์ วิรัชชัย 2
23 ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ 2
24 นันทนา เทพบริรักษ์ 2
25 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
26 ราศี ทองสวัสดิ์ 1
27 เตือนใจ ทองสำริด 1
28 วรสุดา บุญยไวโรจน์ 1
29 บุญนิตย์ ไวสู้ศึก 1
30 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม 1
31 กิติยา พรสัจจา 1
32 ภาษิต ประมวลศิลป์ชัย 1
33 สุวรรณี ยหะกร 1
34 มณฑา ธงอินเนตร 1
35 พิมพ์ใจ สิทธิสุรศักดิ์ 1
36 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 1
37 พงษ์เทพ มนัสตรง 1
38 วารี ถิระจิตร 1
39 จุฑาภรณ์ วงศ์ดนตรี 1
40 ปราโมทย์ จันทร์เรือง 1
41 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
42 บุญมี เณรยอด 1
43 กิติยวดี บุญซื่อ 1
44 กุสุมาวดี พะวินรัมย์ 1
45 จันทรัตน์ โคตรคำ 1
46 ประภัสสร์ รุจิพร 1
47 มาลินี กุลมาตย์ 1
48 ประคอง สุทธสาร 1
49 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
50 ราเชน มีศรี 1
51 นภวรรณ มายะการ 1
52 น้อย อัฐธรรมรัตน์ 1
53 พัชรี เอี่ยมทัศน์ 1
54 กบิน ไตรทิพย์ 1
55 คอลลินสัน, วิเวียน 1
56 ฉันทนา ภาคบงกช 1
57 สมใจ บุญอุรพีภิญโญ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
59 มลิวัลย์ ลับไพรี 1
60 สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร 1
61 สายพิน สีหรักษ์ 1
62 ทิพย์วัลย์ สมแดง 1
63 ชาริณี ตรีวรัญญู 1
64 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
65 นพดล ภวนะวิเชียร 1
66 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
67 ดิเรก ศรีสุโข 1
68 วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
70 ศุภวรรณ์ เล็กวิไล 1
71 สุจริต เพียรชอบ 1
72 นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 1
73 ฤทัยรัตน์ ธรเสนา 1
74 ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก 1
75 วราพร ขาวสุทธิ์ 1
76 เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 1
77 วัลลภา อารีรัตน์ 1
78 เสริมศิริ เมนะเศวต 1
79 บุญฤดี แซ่ล้อ, 2519- 1
80 ชาริณี ตรีวรัญญู, 2521- 1
81 สุริน คล้ายรามัญ 1
82 สุภกัญญา สุจริตจิตร 1
83 อรวรรณ ปินตา 1
84 วรสุดา บุณยไวโรจน์ 1
85 สุภาพร สุขเจริญ 1
86 วีณา ก๊วยสมบูรณ์, 2518- 1
87 เสถียร เลยะกุล 1
88 ศุภวรรณ รัตนาภูผา 1
89 วิรัตน์ เลาหวัฒน์ 1
90 ดารินทร์ ตนะทิพย์, 2517- 1
91 สมพิศ สุขวิฑูรย์ 1
92 สมบูรณ์ ลักษณนุกิจ 1
93 วิชิต ทองนุ้ย 1
94 ปัทมา เทพอัครพงศ์ 1
95 เยาวพา เดชะคุปต์ 1
96 พิเชฐ ศรีวรกุล 1
97 สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 1
98 ดุสิต สวัสดิภาพ 1
99 ผาณิต เย็นแข, 2505- 1
100 เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ 1
101 ชวลี เชื่อมทอง 1
102 Wittmer, Donna 1
103 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
104 กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ 1
105 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
106 อุมา สุคนธมาน 1
107 สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 1
108 แรมสมร อยู่สถาพร 1
109 สงัด อุทรานันท์ 1
110 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
111 นิรมล สวัสดิบุตร 1
112 สุวิมล ว่องวานิช 1
113 อำไพ สุจริตกุล 1
114 อรุณี สำเภาทอง 1
115 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
116 บุญรวย ช่วยปลัด 1
117 ศิรินันท์ สามัญ, 2497- 1
118 บังอร เสรีรัตน์ 1
119 สุภางค์ จันทวานิช 1
120 สุภางค์ จันทวานิช 1
121 ดิเรก สุขสุนัย, 2501- 1
122 วรรณี ศิริโชติ 1
123 ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 1
124 สำลี ทองธิว 1
125 จำเริญ พรหมมาศ 1
126 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
127 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
128 ณรงค์ สรรพศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 10
3 2549 4
4 2548 2
5 2547 5
6 2546 1
7 2545 8
8 2544 10
9 2543 1
10 2542 2
11 2541 4
12 2540 3
13 2539 6
14 2538 2
15 2536 1
16 2535 2
17 2534 3
18 2533 2
19 2532 3
20 2531 3
21 2530 1
22 2529 2
23 2528 5
24 2527 2
25 2526 1
26 2525 1
27 2524 1
28 2523 3
29 2522 3
30 2521 3
31 2520 2
32 2519 3
33 2518 1
34 2517 3
35 2516 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรู้เป็นทีม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เป็นทีม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน
4 รูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
5 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและนิสัยรักการอ่าน
6 การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะการสื่อสารและกระบวนการคิด เพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน
7 เมนูจานเด็ด แผนการจัดการเรียนรู้คัดสรร
8 การนำเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงของนิสิตนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรครูศึกษา
9 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
10 การพัฒนาทักษะการเรียน ทักษะการสื่อสาร และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบของผู้เรียน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบประสาน 5 แนวคิดหลัก (Cippa Model)
11 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามดัชนีบ่งชี้ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดและการสร้างความรู้ของผู้เรียน
12 ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน : เรื่องยากที่ทำได้จริง
ปี พ.ศ. 2549
13 การนำเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง ของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรครุศึกษา : รายงานผลการวิจัย
14 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
15 การพัฒนากระบวนการเสริมสมรรถภาพการชี้แนะของนักวิชาการพี่เลี้ยงโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในการอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
16 การนำเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง ของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรครุศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
17 การศึกษากระบวนการและผลของการพัฒนาความสามารถในการคิดไตร่ตรองของครูประจำการ โดยใช้วิธีการสะท้อนความคิดแบบผสมผสาน
18 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีขยายความคิดของเรเกลลูท เพื่อส่งเสริมความแม่นยำด้านเนื้อหาความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
19 การพัฒนากระบวนการชี้แนะทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาปรัชญาการศึกษาส่วนบุคคลของครูประจำการระดับประถมศึกษา
20 อิทธิพลขององค์ประกอบในโมเดลเคนที่มีต่อผลการปฏิบัติงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
21 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของครู : การวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา
22 การบูรณาการการสอนเขียนแบบอรรถฐานในรายวิชาระดับอุดมศึกษา : รูปแบบการเรียนการสอน
23 รูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2546
24 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2545
25 ผลของการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ ต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
27 ผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
28 โครงการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทบทวนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
29 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ขอโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา)
30 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย
31 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
32 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
ปี พ.ศ. 2544
33 ผลของการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปาเพื่อการพัฒนาจริยธรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยศึกษาและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
34 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี
35 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
36 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
37 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
38 ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบ ชุมชนแห่งการสืบสอบเชิงปรัชญา ที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
39 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ขอโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา)
40 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย
41 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
42 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2543
43 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2542
44 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้การสอนตนเองกับการเรียนการสอนแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
45 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยและญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2541
46 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย และญี่ปุ่น
47 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล
48 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยและญี่ปุ่น
49 วิถีการเรียนรู้ของคนกรุงเทพมหานคร โครงการวิจัยกรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
ปี พ.ศ. 2540
50 วิถีการเรียนรู้ของคนกรุงเทพมหานคร
51 การศึกษาค่านิยมด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการสร้างเสริมด้วยกระบวนการ ที่พัฒนาตามแนวคิดของไอเซ็นและแรทส์
52 บทบาทสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก (แรกเกิดถึง 6 ปี) บนเส้นทางแรงงานอพยพจากอีสานสู่กรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษาชุมชน ผาสุก)
ปี พ.ศ. 2539
53 การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
54 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกลวิธีการเรียนภาษา โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
55 บทบาทสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก (แรกเกิดถึง 6 ปี) บนเส้นทางแรงงานอพยพจากอีสานสู่กรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษาชุมชน ผาสุก)
56 วิถีการเรียนรู้ของคนกรุงเทพมหานคร โครงการวิจัยกรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
57 แบบแผนการแก้ปัญหาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 : การศึกษาพหุกรณีในจังหวัดสมุทรปราการ
58 การศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของครูอนุบาล ในโรงเรียนอนุบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2538
59 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในแหล่งก่อสร้าง
60 การเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา โดยการใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบเน้นการสอนแนะ
ปี พ.ศ. 2536
61 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อทักษะการคิด ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
62 หลักการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย
63 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบรับประกันผลสำหรับรายวิชาในหลักสูตรวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2534
64 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
65 พัฒนาการของหลักสูตรและการสอนจริยศึกษาในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่พุทธศักราช 1826 จนถึงพุทธศักราช 2530
66 การพัฒนาสถานการณ์จำลอง เรื่อง การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
67 ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาลักษณะนิสัยทางสังคม อย่างเป็นระบบแก่นักเรียนชั้นเด็กเล็ก
68 การศึกษาสภาพการใช้กลุ่มควบคุมคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2532
69 การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เล่ม 1 และเล่ม 2
70 การพัฒนาหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก เพื่อการเรียนรู้แนวคิดและฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
71 การพัฒนาชุฝึกอบรมการนิเทศแบบคลินิกด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับครูระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
72 การวิเคราะห์เนื้อหาพุทธศาสนาในหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521
73 ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ทางจริยธรรมกับพฤติกรรมทางจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
74 การทดลองใช้วิธีการกิจกรรมทางกาย ในการสร้างมโนทัศน์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
75 การทดลองใช้รูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
76 บทบาทของครูตามการรับรู้ของตนเองในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
77 การพัฒนามโนภาพแห่งตนโดยการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2528
78 การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
79 การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เล่ม 1 และเล่ม 2
80 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตเมืองกับโรงเรียนเขตชนบทในจังหวัดเชียงราย
81 ระดับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ และครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน ในเขตการศึกษา 3
82 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในหน่วยการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูน กับวิธีสอนตามแผนการสอน ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2527
83 การศึกษาพฤติกรรมของครูที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประทับใจในทางบวกและทางลบ โดยใช้คริติเคิลอินซิเดนท์เทคนิค
84 บทบาทของผู้ปกครองตามการรับรู้ของตนเอง ในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง
ปี พ.ศ. 2526
85 ความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ที่ศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนทดลอง
ปี พ.ศ. 2525
86 การเปรียบเทียบระหว่างคุณสมบัติของครูที่โรงเรียนประถมศึกษาต้องการ กับคุณสมบัติของครูประจำการวุฒิปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2524
87 การผลิตและการใช้เทปโทรทัศน์ประกอบการฝึกอบรมกระบวนการกลุ่ม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2523
88 การเปรียบเทียบสภาพความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนในห้องเรียนแบบ RIT และห้องเรียนแบบธรรมดา
89 การประเมินแผนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 โดยใช้ปุยแซนส์เทคนิค
90 การติดตามผลโครงการอบรมวัดผล ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
91 ปัญหาการเรียนการสอนกลุ่มบูรณาการ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ของครูชั้นประถมปีที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา
92 การเปรียบเทียบความคาดหวังของครู ครูใหญ่ และศึกษานิเทศก์ที่มีต่อประสิทธิภาพของหลักสูตรประโยคประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
93 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา ครูประจำการและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้หบักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
ปี พ.ศ. 2521
94 การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การขนส่งและการคมนาคมในชุมชน" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
95 การเปรียบเทียบความคาดหวังของครู ครูใหญ่และศึกษานิเทศก์ที่มีต่อประสิทธิภาพ ของหลักสูตรประโยคประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 กลุ่มวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ
96 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาเรขาคณิตโดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และวิธีการสอนแบบธรรมดาในชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
ปี พ.ศ. 2520
97 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาศีลธรรม หน่วย "คุณธรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัย" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ หก
98 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาหลักการสอน หน่วย "โรงเรียนประถมศึกษา" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2519
99 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาคณิตศาสตร์หน่วย "ร้อยละ" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ห้า
100 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "การใช้คำนำหน้านาม" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
101 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย "พลังงาน" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประถมศึกษาปีที่หก
ปี พ.ศ. 2518
102 การสอนสังคมศึกษาหน่วย "วันสำคัญของชาติ" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2517
103 ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์สำหรับการสอนในระดับประถมศึกษา
104 การสอนอ่านเอาเรื่องภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการกลุ่ม
105 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การเปลี่ยนสถานะของสสาร" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด
ปี พ.ศ. 2516
106 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง "ผลของความร้อน" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6