ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิวัตถ์ มณีโชติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาโมเดลการวัดและโมเดลสมการเชิงโครงสร้างพหุระดับความผูกพันของครู
ปี พ.ศ. 2556
2 การลดความสูญเปล่าทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2553
3 การลดระยะเวลาการผลิตตัวขยายสัญญาณแสงด้วยการประยุกต์ใช้ระบบลีน
4 สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามตามคิดเห็นของพนักงานบริษัท บราโว่ อุตสาหกรรม จำกัด
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาสมรรถนะตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
8 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองบางบัวของประชาชนชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
10 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
12 ความต้องการการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุ ในตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
13 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้รับบริการจากหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2546 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2542
15 การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีการเอชแอลเอ็ม
16 การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการด้วยวิธีการเอชแอลเอ็ม
17 การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีการเอชแอลเอ็ม