ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพวัลย์ สีจันทร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมชาวพุทธของเยาวชนไทย กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
2 โครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน
3 โครงการแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เกษตรกรไทย กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางกรณีศึกษา : บ้านขุนแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
6 โครงการศึกษาผลกระทบและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ปี พ.ศ. 2547
7 การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรในเขตใช้น้ำฝน : กรณีศึกษา บ้านบ่อสำโรง ตำบลดอนตาเพชร อำเภอสามพราน จังหวัดกาญจบุรี
ปี พ.ศ. 2545
8 ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต่อการดำเนินงานของวิทยาเขต