ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราการผ่าตัดคลอด ข้อบ่งชี้ และผลเสียต่อมารดาและทารก ตามเกณฑ์ของ Robson classification ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพและการใช้ตัวชี้วัดคุณภาพในการดูแลรักษาเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์และภาวะตกเลือดหลังคลอดในจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2556
3 Upgrading competence of the primary care health worker in Southeast Asia through a collaborative domestic recognized accredited training program: Development and consensus building phase
4 การพัฒนาสุขภาพและความอยู่รอดของมารดาและทารกแรกเกิด ผ่านทางการเพิ่มการตอบสนองของระบบสุขภาพในระบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา: การสร้างและทดสอบในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
5 การเปรียบเทียบการตรวจคัดกรองซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์"บบครบวงจร" กับ "แบบธรรมดาที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน" ในเมืองอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลีย
ปี พ.ศ. 2550
6 การประเมินผลการใช้ชุดตรวจจำแนกชนิด Human papillomavirus ด้วย MU-BIOTEC HPV Test เปรียบเทียบกับชุดมาตรฐาน Hybrid Capture 2 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย
7 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการให้สุขศึกษาด้านโภชนาการและความสะอาดของมือต่อหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะซีดและเพิ่มน้ำหนักทารกแรกเกิดในพื้นที่ที่มีความชุกของหนอนพยาธิลำไส้ติดต่อผ่านดินในภาคใต้ของประเทศไทย ณ จังหวัดนราธิวาส : การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม
8 ผลกระทบของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการแท้งและทัศนคติของสตรีที่เข้ามารับการบริการที่คลินิกสูติกรรมและนรีเวชวิทยาเกี่ยวกับการปรับกฎหมายการทำแท้งในเอธิโอเปีย
9 ผลของการนับเม็ดยาธาตุเหล็กต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ความรู้ในการเพิ่มระดับของฮีโมโกลบินในหญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทิพูวันกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
ปี พ.ศ. 2549
10 การพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อการประเมินสถานการณ์ของการติดเชื้อหนอนพยาธิลำไส้ที่ติดต่อผ่านดินภาวะซีดและภาวะโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2548
11 Non-compliance ของการรักษาวัณโรค และความสอดคล้องของ compliance ของการรักษาระหว่างผู้ป่วยและผู้สังเกตการกินยาของผู้ป่วยวัณโรคในเขตสิบสองปันนาบริเวณลุ่มน้ำโขง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2547
12 Promoting Evidence-Based Medicine in Clinical Practice.
ปี พ.ศ. 2545
13 โรคซึมเศร้าในระยะตั้งครรภ์ขณะอายุครรภ์ 36-40 สัปดาห์และในระย 4-6 สัปดาห์หลังคลอด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 Upgrading competence of the primary care health worker in Southeast Asia through a collaborative domestic recognized accredited training program: Development and consensus building phase
15 การพัฒนาสุขภาพและความอยู่รอดของมารดาและทารกแรกเกิด ผ่านทางการเพิ่มการตอบสนองของระบบสุขภาพในระบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา: การสร้างและทดสอบในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย