ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ทิพวรรณ สิงหไตรภพ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรทัย คำสร้อย 4
2 กิตติ ตันเมืองปัก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 3
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 1
13 2542 2
14 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ช่วงแสงและกลไกของฮอร์โมนในการควบคุมการสิ้นสุดระยะไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่, Omphisa fuscidentail
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 10 นายเอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 นายภควิน ด่านกิตติภากูล
ปี พ.ศ. 2553
4 การโคลนนิ่งและการแสดงออกของ ecdysone receptor และ ultraspiracle protein (USP) ชักนำโดยฮอร์โมนจูวีไนล์ในการเจริญของหนอนเยื่อไผ่
5 การโคลนนิ่งและการแสดงออกของเอคไดโซนรีเซพเตอร์ยีนชักนำ โดยฮอร์โมนจูวีไนล์ในระหว่างการเจริญของหนอนเยื่อไผ่
ปี พ.ศ. 2552
6 การโคลนนิ่งและการแสดงออกของเอคไดโซนรีเซพเตอร์ยีนชักนำ โดยฮอร์โมนจูวีไนล์ในระหว่างการเจริญของหนอนเยื่อไผ่
7 การโคลนนิ่ง และการแสดงออกของเอคไดโซนรีเซพเตอร์ยีนและอัลตราสไปราเคิลโปรตีนชักนำโดยฮอร์โมนจูวีไนล์ในการเจริญของหนอนเยื่อไผ่
ปี พ.ศ. 2551
8 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของจูวีไนล์ฮอร์โมนเอสเทอเรส และการแสดงออกของยีน OfThe ในระหว่างการเจริญของหนอนเยื่อไผ่ม Omphisa fuscidentalis
ปี พ.ศ. 2550
9 บทบาทของ diapause specific protein ในการรักษาสภาพของลาร์วัลไดอะพอสในหนอนเยื่อไผ่omphisa fuscidentalis Hampson (คปก. รุ่นที่ 7 )
10 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 7 นางสาวจตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล
11 การโคลนนิ่งการแสดงออกของ ecdysone receptor และ ultraspiracle protein (USP) ชักนำโดยฮอร์โมนจูวีไนล์ในการเจริญของหนอนเยื่อไผ่
ปี พ.ศ. 2548
12 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการเจริญของหนอนเยื่อไผ่ระยะไดอะพอส
13 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการเจริญของหนอนเยื่อไผ่ระยะไดอะพอส
ปี พ.ศ. 2547
14 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเอนไซม์ทรีฮาเลส และการแสดงออกของยีนเอคไดโซนรีเซพเตอร์ในหนอนเยื่อไผ่ [Omphisa fuscidentalis Hampson]
15 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซน ต่อการเจริญของปุ่มปีก ในระยะลาร์วัลไดอะพอส ของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson)
ปี พ.ศ. 2546
16 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการเจริญของหนอนเยื่อไผ่ระยะไดอะพอส
ปี พ.ศ. 2545
17 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการเจริญของหนอนเยื่อไผ่ระยะไดอะพอส
ปี พ.ศ. 2544
18 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการเจริญของหนอนเยื่อไผ่ระยะไดอะพอส
ปี พ.ศ. 2542
19 การศึกษาความหลากหลายของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa sp.) โดยใช้DNA Fingerprinting
20 การศึกษาความหลากหลายของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa sp.) โดยใช้ DNA Fingerprinting
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 New synonym and descriptions of two new species of the spider genus Clubiona Latreille
22 Molecular characterization of juvenile hormone binding protein in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis
23 Possible Roles of juvenile hormone and juvenile hormone binding protein on changes in the integument during termination of larval diapause in the bamboo borer