ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพวรรณ ลิมังกูร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาช่องทางการจำหน่ายส้มโอ ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพส้มโอ จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาผลกระทบของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าไหมยกดอกลำพูนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่มีต่อชุมชนกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ผ้าไหมยกดอกลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
3 เว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง
4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกร ในการปลูกสบู่ดำเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ในตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
5 การยอมรับแนวทางปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรทำสวนทุเรียน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ ในการนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริง กรณีศึกษา : ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2550
7 การตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค : พฤติกรรมผู้บริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค
ปี พ.ศ. 2544
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนเกษตรกร กรณีศึกษา : กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด