ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพวรรณ ประภามณฑล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง 5
2 ธัญภรณ์ เกิดน้อย 4
3 อำนาจ มีเวที 4
4 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 4
5 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 3
6 รัตนา ทรัพย์บำเรอ 3
7 ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ 2
8 Phongtape Wiwatanadate 2
9 ชมนาด พจนามาตร์ 2
10 สมพร จันทระ 2
11 ฐิติกมล สิทธิสอน 2
12 ตะวัน บุญเสือ 2
13 วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ 2
14 วิลาวัลย์ เสนารัตน์ 2
15 สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ 2
16 Hans.Konrad Biesalski 2
17 ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ 2
18 รัศมี แก้ววิชิต 2
19 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 2
20 เสนีย์ กาญจนวงศ์ 2
21 ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ 2
22 อดุง ศิลป์ประเสริฐ 2
23 วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช 2
24 Thiphawan Phaphamonthon 1
25 Pongtap Vivantanadej 1
26 สมศรี ปัทมพันธุ์ 1
27 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
28 Chiang Mai University. Research Institute for Health Sciences 1
29 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 1
30 Amnat Meevattee 1
31 Somsri Phatamaphan 1
32 Amphika Mangkalaprik 1
33 อุไร เต็งเจริญกุล 1
34 วสันต์ จอมภักดี 1
35 สรัญญา ถี่ป้อม 1
36 กุลรัญญา พรหมเมืองยอง 1
37 สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 1
38 ชาญวิทย์ ธีรเมธินี 1
39 ศุทธินี ดนตรี 1
40 ไม่มีข้อมูล 1
41 ยุวดี คาดการณ์ไกล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2554 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2549 2
7 2545 1
8 2523 1
9 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา-โนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา-โนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างโดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีและอิมมิวโนแอสเสย์
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาวิธี Enzyme Linked Receptor Assay [ELRA] เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจน ในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ [ซีรั่มและน้ำนม]
ปี พ.ศ. 2551
5 การประเมินการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรสวนส้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
6 การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืช และผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่
7 การประเมินการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ในเกษตรกรสวนส้มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
8 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากอาคารสูงในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2523
9 การสำรวจหาเลคตินในพืชเขตร้อน และการศึกษาส่วนประกอบและความจำเพาะในการยึดเหนี่ยวน้ำตาลของเลคตินในถั่วพู= The Surveys of lectins in tropical plants and the study of compositions and sugar specific binding of winged bean lectin / ทิพวรรณ ประภามณฑล