ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพวรรณ ประภามณฑล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง 5
2 ธัญภรณ์ เกิดน้อย 4
3 อำนาจ มีเวที 4
4 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 4
5 รัตนา ทรัพย์บำเรอ 3
6 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 2
7 ตะวัน บุญเสือ 2
8 สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ 2
9 Hans.Konrad Biesalski 2
10 ฐิติกมล สิทธิสอน 2
11 วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ 2
12 สมพร จันทระ 2
13 เสนีย์ กาญจนวงศ์ 2
14 ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ 2
15 อดุง ศิลป์ประเสริฐ 2
16 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 2
17 รัศมี แก้ววิชิต 2
18 ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ 2
19 วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช 2
20 Phongtape Wiwatanadate 1
21 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
22 สมศรี ปัทมพันธุ์ 1
23 Pongtap Vivantanadej 1
24 วิลาวัลย์ เสนารัตน์ 1
25 Amphika Mangkalaprik 1
26 ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ 1
27 Chiang Mai University. Research Institute for Health Sciences 1
28 Amnat Meevattee 1
29 Somsri Phatamaphan 1
30 Thiphawan Phaphamonthon 1
31 สรัญญา ถี่ป้อม 1
32 อุไร เต็งเจริญกุล 1
33 สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 1
34 วสันต์ จอมภักดี 1
35 กุลรัญญา พรหมเมืองยอง 1
36 ชาญวิทย์ ธีรเมธินี 1
37 ไม่มีข้อมูล 1
38 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 1
39 ยุวดี คาดการณ์ไกล 1
40 ศุทธินี ดนตรี 1
41 ชมนาด พจนามาตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 2
8 2547 1
9 2545 1
10 2523 1
11 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา-โนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา-โนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2555
3 หมอกควันในภาคเหนือ : ความรุนแรง ผลกระทบ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างโดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีและอิมมิวโนแอสเสย์
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาวิธี Enzyme Linked Receptor Assay [ELRA] เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจน ในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ [ซีรั่มและน้ำนม]
ปี พ.ศ. 2551
6 การประเมินการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรสวนส้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
7 การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืช และผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่
8 การประเมินการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ในเกษตรกรสวนส้มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
9 การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2545
10 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากอาคารสูงในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2523
11 การสำรวจหาเลคตินในพืชเขตร้อน และการศึกษาส่วนประกอบและความจำเพาะในการยึดเหนี่ยวน้ำตาลของเลคตินในถั่วพู= The Surveys of lectins in tropical plants and the study of compositions and sugar specific binding of winged bean lectin / ทิพวรรณ ประภามณฑล