ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพวรรณ ประภามณฑล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง 5
2 อำนาจ มีเวที 4
3 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 4
4 ธัญภรณ์ เกิดน้อย 4
5 รัตนา ทรัพย์บำเรอ 3
6 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 2
7 ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ 2
8 ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ 2
9 รัศมี แก้ววิชิต 2
10 อดุง ศิลป์ประเสริฐ 2
11 วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช 2
12 เสนีย์ กาญจนวงศ์ 2
13 สมพร จันทระ 2
14 ตะวัน บุญเสือ 2
15 ฐิติกมล สิทธิสอน 2
16 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 2
17 Hans.Konrad Biesalski 2
18 สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ 2
19 วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ 2
20 Phongtape Wiwatanadate 1
21 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
22 สมศรี ปัทมพันธุ์ 1
23 Pongtap Vivantanadej 1
24 วิลาวัลย์ เสนารัตน์ 1
25 Amphika Mangkalaprik 1
26 ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ 1
27 Chiang Mai University. Research Institute for Health Sciences 1
28 Amnat Meevattee 1
29 Somsri Phatamaphan 1
30 Thiphawan Phaphamonthon 1
31 สรัญญา ถี่ป้อม 1
32 อุไร เต็งเจริญกุล 1
33 สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 1
34 วสันต์ จอมภักดี 1
35 กุลรัญญา พรหมเมืองยอง 1
36 ชาญวิทย์ ธีรเมธินี 1
37 ไม่มีข้อมูล 1
38 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 1
39 ยุวดี คาดการณ์ไกล 1
40 ศุทธินี ดนตรี 1
41 ชมนาด พจนามาตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 9
7 2551 4
8 2549 3
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 2
12 2523 1
13 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา-โนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา-โนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2555
3 หมอกควันในภาคเหนือ : ความรุนแรง ผลกระทบ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างโดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีและอิมมิวโนแอสเสย์
5 การวิเคราะห์และประเมินปริมาณสารมลพิษจากการเผาชีวมวลในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาวิธี Enzyme Linked Receptor Assay (ELRA) เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจนในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ (ซีรั่มและน้ำนม)
ปี พ.ศ. 2552
7 การประเมินการสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบทางสุขภาพ (คปก. รุ่นที่ 7)
8 การวิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างโดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟฟีและอิมมิวโนเอสเสย์
9 การพัฒนาวิธี Enzyme Linked Receptor Assay (ELRA) เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจนในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ (ซีรั่มและน้ำนม)
10 การประเมินการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมและเด็ก นักเรียน กรณีศึกษาในเขต อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
11 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 7 นางสาวสรัญญา ถี่ป้อม
12 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 นางสาวสรัญญา ถี่ป้อม
13 การประเมินการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมและเด็กนักเรียน- กรณีศึกษาในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
14 การประเมินการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเด็กนักเรียนโดยการตรวจทางชีวภาพในปัสสาวะ
15 การพัฒนาวิธี Enzyme Linked Receptor Assay [ELRA] เพื่อตรวจวัดสารก่อกวนฮอร์โมนเอสโตรเจน ในตัวอย่างของเหลวจากร่างกายมนุษย์ [ซีรั่มและน้ำนม]
ปี พ.ศ. 2551
16 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมีฯ ในเด็กนักเรียนเพื่อนำสู่ความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน
17 การประเมินการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรสวนส้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
18 การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่
19 การพัฒนาวิธีการตรวจทางชีวภาพเพื่อตรวจวัดสารเคมีในแหล่งน้ำเกษตรกรรมที่มีผลต่อการก่อกวนระบบฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์
ปี พ.ศ. 2549
20 การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่
21 การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืช และผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่
22 การประเมินการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ในเกษตรกรสวนส้มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
23 การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2546
24 โครงการการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน มาใช้เพื่อการเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2545
25 โครงการการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน มาใช้เพื่อการเกษตรกรรม
26 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากอาคารสูงในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2523
27 การสำรวจหาเลคตินในพืชเขตร้อน และการศึกษาส่วนประกอบและความจำเพาะในการยึดเหนี่ยวน้ำตาลของเลคตินในถั่วพู= The Surveys of lectins in tropical plants and the study of compositions and sugar specific binding of winged bean lectin / ทิพวรรณ ประภามณฑล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่
29 การสัมผัสสารเคมีปราบศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้งในเชียงใหม่