ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพวรรณ ทองสุข
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทิพวรรณ์ ธนันไชย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2559
2 การใช้ประโยชน์กากรำข้าวสกัดเย็นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษากลไกการยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสของซิริซินไฮโดรไลเซท
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษากระบวนการสกัดโปรตีนจากรำสกัดน้ำมัน
5 การพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้สารชะลอการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลจากซีรินไฮโดรไลเซท
6 การพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้สารชะลอการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลจากซีรินไฮโดรไลเซท
7 การพัฒนากระบวนการผลิตสารเสริมใยอาหารจากกากมะพร้าวดัดแปรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
8 การศึกษาการผลิตกากมะพร้าวดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2554
9 การศึกษาการผลิตกากมะพร้าวดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร
10 การพัฒนากระบวนการผลิตสารเสริมใยอาหารจากกากมะพร้าวดัดแปรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
11 สารชลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม
ปี พ.ศ. 2553
12 สารชะลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม
ปี พ.ศ. 2552
13 การศึกษาการดัดแปลงโครงสร้างของกากมะพร้าวเพื่อใช้เป็นสารเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2551
14 สารชลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แบบแท่ง [Fruit bar] จากมะม่วง เพื่อเป็นอาหารว่างเส้นใยสูงน้ำตาลต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มประเภทเยลลี่และกัมจากน้ำตาลโตนด
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แบบแท่ง (Fruit Bar) จากมะม่วง เพื่อเป็นอาหารว่างเส้นใยสูงน้ำตาลต่ำ
18 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปโดยซิลิคอนและแคลเซียม : กรณีศึกษาในเห็ดแปรรูป
19 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม จาก ต.บ้านแยง อ.นครไทย