ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วินัย พุทธกูล 7
2 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 4
3 ปิติ กันตังกุล 2
4 สมพร อิศวิลานนท์ 2
5 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
6 นางสาวจุฬาภรณ์ เรืองเทพ 1
7 นภาภรณ์ พรหมชนะ 1
8 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 1
9 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
10 รวิสสาข์ สุชาโต 1
11 นายเกินศักดิ์ ศรีสวย 1
12 วรัญญา งามเจริญ 1
13 ดาวเวียง สิทธิราช 1
14 นายสุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค 1
15 นงนุช อังยุรีกุล 1
16 อัจฉรา ปทุมนากุล 1
17 ณัฐพล พจนาประเสริฐ 1
18 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
19 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
20 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
21 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 1
22 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
23 เดชรัต สุขกำเนิด 1
24 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
25 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
26 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
27 โสภิณ ทองปาน 1
28 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
29 เอื้อ สิริจินดา 1
30 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 3
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 2
7 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการการสร้างแนวคิดการเรียนรู้แก่ลูกเกษตรกรที่ครอบครัวมีอาชีพทำนา: มิติใหม่แห่งการเีรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2 โครงการการสังเคราะห์ชุดความรู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้:มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3 โครงการการออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่ลูกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย: มิติใหม่การเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4 โครงการวิจัย โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (phase 1)"
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบจากการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (โครงการประเมินผลโครงการนวัตกรรม พ.ศ.2553-2555)
6 แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพการแปรรูปและพัฒนาระบบตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร
7 การพัฒนาภูมิทัศน์เมืองเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนถนนเลียบชายทะเลปากน้ำ-หาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2554
8 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนหมู่บ้านหลัก 32 เมืองไซ แขวงอุดมไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2553
9 การเตรียมคู่มือสำหรับการวัดการมีส่วนร่วมจากภายนอกในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเลี้ยงเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน
10 การรับรู้และการจัดการความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปีการเพาะปลูก 2552
ปี พ.ศ. 2552
11 ตัวชี้วัดของการทดสอบนำร่องสำหรับการจัดการกระจายของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็ก
12 ประเมินผลสัมฤทธิ์การส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2551
13 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
14 การประเมินผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนาการผลิตหอยเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์ในระบบการทำฟาร์มบนบก
ปี พ.ศ. 2538
15 การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัด ตรัง : วิธีการแบบจำลองเชิงเส้น