ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
2 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
4 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
5 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
6 Chayaporn Supachartwong 1
7 สิทธิพร แอกทอง 1
8 Jittima Chatchawansaisin 1
9 Chonticha Srisawang 1
10 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
11 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
12 Anawatch Mitpratan 1
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
14 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
15 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
16 Chariya Uiyyasathian 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
19 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
20 Waraporn Siriterm 1
21 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
22 Kasidit Nootong 1
23 นภสร โกวรรธนะกุล 1
24 ประคอง ชอบเสียง 1
25 ชอุ่ม มลิลา 1
26 ๋Janes, Gavin W. 1
27 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 พรรณี กาญจนพลู 1
30 Chakkaphan Sutthirat 1
31 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
32 รุ่งราวี ทองกันยา 1
33 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
34 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
35 Phanphen Wattanaarsakit 1
36 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 สุมิตรา พูลทอง 1
39 Yeshey Penjor 1
40 วินัย งามแสง 1
41 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
42 Walaisiri Muangsiri 1
43 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 เอกชัย อดุลยธรรม 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
48 ประธาน ดาบเพชร 1
49 Thada Jirajaras 1
50 Pornpimol Muanjai 1
51 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
52 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
53 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
54 วาสนา เสียงดัง 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
57 ไววิทย์ พุทธารี 1
58 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
59 อวย เกตุสิงห์ 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 สมชัย วัฒนการุณ 1
62 ศุกันยา ห้วยผัด 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
67 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
68 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
69 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
72 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
73 Suchin Arunsawatwong 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 Thanathon Sesuk 1
76 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
77 Acom Sornsute 1
78 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
79 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
81 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
83 Somying Tumwasorn 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
85 อุทัย บุญประเสริฐ 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
88 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
89 Boonchai Sangpetngam 1
90 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
91 Chalermpol Leevailoj 1
92 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
93 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
95 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
96 วิไล ชินธเนศ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
98 สุวิชา ทองสิมา 1
99 วัลลภ แย้มเหมือน 1
100 สำเริง แย้มโสภี 1
101 สมพร พรมดี 1
102 สิริพร สิวราวุฒิ 1
103 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
104 สายฝน ควรผดุง 1
105 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
106 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
107 คัคนางค์ มณีศรี 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
109 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 ศิริชัย ศิริกายะ 1
115 Srilert Chotpantarat 1
116 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
117 Ampa Luiengpirom 1
118 Sompol Sanguanrungsirikul 1
119 บรรจง คณะวรรณ 1
120 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
121 Vimolmas Lipipun 1
122 มยุรี ตันติสิระ 1
123 Naiyana Chaiyabutr 1
124 Kitpramuk Tantayaporn 1
125 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
126 วิมล เหมะจันทร 1
127 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 Puttipongse Varavudhi 1
131 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
132 Supa Chantharasakul 1
133 Garnpimol C. Ritthidej 1
134 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
135 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
136 Wilai Anomasiri 1
137 Vanida Chantarateptawan 1
138 กาญจนา แก้วเทพ 1
139 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 วัฒนชัย สมิทธากร 1
143 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
144 Sumphan Wongseripipatana 1
145 Panee Boonthavi 1
146 Kittisak Likhitwitayawuid 1
147 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
148 Jaitip Paiboon 1
149 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
150 สุมา เมืองใย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1