ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
3 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
4 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
5 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
6 ประธาน ดาบเพชร 1
7 Thada Jirajaras 1
8 อวย เกตุสิงห์ 1
9 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
10 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
11 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
12 Rajalida Lipikorn 1
13 กมลชนก ยวดยง 1
14 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
15 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
16 ไววิทย์ พุทธารี 1
17 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
18 Pornpimol Muanjai 1
19 Varunee Padmasankh 1
20 Walaisiri Muangsiri 1
21 Suchin Arunsawatwong 1
22 เอกชัย อดุลยธรรม 1
23 Thanathon Sesuk 1
24 Acom Sornsute 1
25 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
26 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
27 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
28 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
29 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
30 Chariya Uiyyasathian 1
31 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
32 Pantharee Boonsatorn 1
33 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
34 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
35 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
36 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
37 กระมล ทองธรรมชาติ 1
38 สมชัย วัฒนการุณ 1
39 ศุกันยา ห้วยผัด 1
40 สุวดี ยาป่าคาย 1
41 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
43 Somying Tumwasorn 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
45 อุทัย บุญประเสริฐ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
47 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
49 วิไล ชินธเนศ 1
50 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
52 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
53 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
54 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
56 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
57 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
60 คัคนางค์ มณีศรี 1
61 สายฝน ควรผดุง 1
62 สิริพร สิวราวุฒิ 1
63 สมพร พรมดี 1
64 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
65 วาสนา เสียงดัง 1
66 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
67 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
68 สุวิชา ทองสิมา 1
69 วัลลภ แย้มเหมือน 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
73 ธวัชชัย สันติสุข 1
74 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
75 สำเริง แย้มโสภี 1
76 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
77 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
78 Waraporn Siriterm 1
79 Vimolmas Lipipun 1
80 มยุรี ตันติสิระ 1
81 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
82 Supa Chantharasakul 1
83 Garnpimol C. Ritthidej 1
84 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
85 Sumphan Wongseripipatana 1
86 Panee Boonthavi 1
87 บรรจง คณะวรรณ 1
88 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
89 Puttipongse Varavudhi 1
90 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
91 ละอองทิพย์ เหมะ 1
92 Kitpramuk Tantayaporn 1
93 Naiyana Chaiyabutr 1
94 Ampa Luiengpirom 1
95 Sompol Sanguanrungsirikul 1
96 Kittisak Likhitwitayawuid 1
97 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
98 Srilert Chotpantarat 1
99 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
101 ศิริชัย ศิริกายะ 1
102 Chalermpol Leevailoj 1
103 Boonchai Sangpetngam 1
104 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
105 กาญจนา แก้วเทพ 1
106 Vanida Chantarateptawan 1
107 วัฒนชัย สมิทธากร 1
108 Jaitip Paiboon 1
109 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
110 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
111 Wilai Anomasiri 1
112 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
113 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
114 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
115 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
116 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
117 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
118 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
119 วินัย งามแสง 1
120 Phanphen Wattanaarsakit 1
121 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
122 นภสร โกวรรธนะกุล 1
123 Chonticha Srisawang 1
124 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
125 Anawatch Mitpratan 1
126 Kasidit Nootong 1
127 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
128 สิทธิพร แอกทอง 1
129 Chayaporn Supachartwong 1
130 Jittima Chatchawansaisin 1
131 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
132 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
133 กำจัด มงคลกุล 1
134 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
135 พรรณี กาญจนพลู 1
136 Chakkaphan Sutthirat 1
137 สุมา เมืองใย 1
138 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
139 วิมล เหมะจันทร 1
140 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
141 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 รุ่งราวี ทองกันยา 1
144 สุมิตรา พูลทอง 1
145 Yeshey Penjor 1
146 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 ประคอง ชอบเสียง 1
149 ชอุ่ม มลิลา 1
150 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1