ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
2 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
4 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
5 Anawatch Mitpratan 1
6 Kasidit Nootong 1
7 Waraporn Siriterm 1
8 สิทธิพร แอกทอง 1
9 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
10 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
13 Chayaporn Supachartwong 1
14 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
15 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
16 Acom Sornsute 1
17 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
18 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
19 Chariya Uiyyasathian 1
20 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
21 Chonticha Srisawang 1
22 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
23 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
24 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 สุมิตรา พูลทอง 1
27 ๋Janes, Gavin W. 1
28 ชอุ่ม มลิลา 1
29 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
30 ประคอง ชอบเสียง 1
31 Yeshey Penjor 1
32 กำจัด มงคลกุล 1
33 วินัย งามแสง 1
34 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
35 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
36 Phanphen Wattanaarsakit 1
37 นภสร โกวรรธนะกุล 1
38 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
39 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
40 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
41 Pantharee Boonsatorn 1
42 Pornpimol Muanjai 1
43 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
44 ไววิทย์ พุทธารี 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
47 Rajalida Lipikorn 1
48 เอกชัย อดุลยธรรม 1
49 Walaisiri Muangsiri 1
50 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
51 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
52 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
53 สายฝน ควรผดุง 1
54 สิริพร สิวราวุฒิ 1
55 วาสนา เสียงดัง 1
56 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
57 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
58 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
59 Thada Jirajaras 1
60 ประธาน ดาบเพชร 1
61 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
62 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
63 Thanathon Sesuk 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 ศุกันยา ห้วยผัด 1
66 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
67 สมชัย วัฒนการุณ 1
68 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
69 สุวดี ยาป่าคาย 1
70 กมลชนก ยวดยง 1
71 อวย เกตุสิงห์ 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
74 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
75 Suchin Arunsawatwong 1
76 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
77 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
78 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
80 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
82 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 Somying Tumwasorn 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
87 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
88 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
89 ศิริชัย ศิริกายะ 1
90 Srilert Chotpantarat 1
91 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
92 Chalermpol Leevailoj 1
93 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
94 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
97 อุทัย บุญประเสริฐ 1
98 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
99 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
100 ธวัชชัย สันติสุข 1
101 สำเริง แย้มโสภี 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สมพร พรมดี 1
104 สุวิชา ทองสิมา 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
108 วิไล ชินธเนศ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
113 คัคนางค์ มณีศรี 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
115 กาญจนา แก้วเทพ 1
116 Naiyana Chaiyabutr 1
117 Kitpramuk Tantayaporn 1
118 Puttipongse Varavudhi 1
119 Sompol Sanguanrungsirikul 1
120 Ampa Luiengpirom 1
121 บรรจง คณะวรรณ 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
124 ละอองทิพย์ เหมะ 1
125 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
126 สุมา เมืองใย 1
127 พรรณี กาญจนพลู 1
128 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
129 วิมล เหมะจันทร 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
133 มยุรี ตันติสิระ 1
134 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
135 วัฒนชัย สมิทธากร 1
136 Jaitip Paiboon 1
137 Wilai Anomasiri 1
138 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
139 Vanida Chantarateptawan 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
142 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
143 Garnpimol C. Ritthidej 1
144 Supa Chantharasakul 1
145 Vimolmas Lipipun 1
146 Panee Boonthavi 1
147 Sumphan Wongseripipatana 1
148 Kittisak Likhitwitayawuid 1
149 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
150 Chakkaphan Sutthirat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1