ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
3 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
4 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
5 กระมล ทองธรรมชาติ 1
6 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
7 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
8 ศุกันยา ห้วยผัด 1
9 Pantharee Boonsatorn 1
10 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
11 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
12 Thanathon Sesuk 1
13 สมชัย วัฒนการุณ 1
14 Suchin Arunsawatwong 1
15 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
16 กมลชนก ยวดยง 1
17 อวย เกตุสิงห์ 1
18 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
19 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
20 สุวดี ยาป่าคาย 1
21 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
22 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
23 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
24 Chayaporn Supachartwong 1
25 สิทธิพร แอกทอง 1
26 Anawatch Mitpratan 1
27 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
28 Jittima Chatchawansaisin 1
29 Chonticha Srisawang 1
30 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
31 Kasidit Nootong 1
32 Waraporn Siriterm 1
33 Chariya Uiyyasathian 1
34 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
35 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
36 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
37 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
38 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
39 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
40 Acom Sornsute 1
41 Thada Jirajaras 1
42 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
43 ธวัชชัย สันติสุข 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
45 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
46 สำเริง แย้มโสภี 1
47 สมพร พรมดี 1
48 สุวิชา ทองสิมา 1
49 วัลลภ แย้มเหมือน 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
52 วิไล ชินธเนศ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
54 อุทัย บุญประเสริฐ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
57 คัคนางค์ มณีศรี 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
59 สิริพร สิวราวุฒิ 1
60 สายฝน ควรผดุง 1
61 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
62 Varunee Padmasankh 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 Walaisiri Muangsiri 1
65 เอกชัย อดุลยธรรม 1
66 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
67 Rajalida Lipikorn 1
68 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
69 ไววิทย์ พุทธารี 1
70 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
71 วาสนา เสียงดัง 1
72 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
73 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
74 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
75 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
76 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
77 ประธาน ดาบเพชร 1
78 วินัย งามแสง 1
79 Wilai Anomasiri 1
80 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
81 วัฒนชัย สมิทธากร 1
82 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
83 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
84 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
85 กาญจนา แก้วเทพ 1
86 Vanida Chantarateptawan 1
87 Jaitip Paiboon 1
88 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
89 Panee Boonthavi 1
90 Garnpimol C. Ritthidej 1
91 Supa Chantharasakul 1
92 Sumphan Wongseripipatana 1
93 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
94 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
95 Kittisak Likhitwitayawuid 1
96 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
97 Srilert Chotpantarat 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
99 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
101 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
104 Somying Tumwasorn 1
105 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
107 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
108 Chalermpol Leevailoj 1
109 ศิริชัย ศิริกายะ 1
110 Boonchai Sangpetngam 1
111 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
112 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
113 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
114 Vimolmas Lipipun 1
115 มยุรี ตันติสิระ 1
116 ชอุ่ม มลิลา 1
117 ๋Janes, Gavin W. 1
118 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
119 ประคอง ชอบเสียง 1
120 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
121 Chakkaphan Sutthirat 1
122 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
123 รุ่งราวี ทองกันยา 1
124 สุมิตรา พูลทอง 1
125 นภสร โกวรรธนะกุล 1
126 Phanphen Wattanaarsakit 1
127 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
128 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
129 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
130 Yeshey Penjor 1
131 กำจัด มงคลกุล 1
132 พรรณี กาญจนพลู 1
133 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
134 Sompol Sanguanrungsirikul 1
135 Naiyana Chaiyabutr 1
136 Kitpramuk Tantayaporn 1
137 Ampa Luiengpirom 1
138 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
139 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
140 บรรจง คณะวรรณ 1
141 Puttipongse Varavudhi 1
142 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
143 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
144 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
145 สุมา เมืองใย 1
146 วิมล เหมะจันทร 1
147 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
148 ละอองทิพย์ เหมะ 1
149 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
150 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1