ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
2 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
4 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 2
5 Yeshey Penjor 1
6 กำจัด มงคลกุล 1
7 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
8 สุมิตรา พูลทอง 1
9 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
10 ชอุ่ม มลิลา 1
11 ๋Janes, Gavin W. 1
12 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
13 รุ่งราวี ทองกันยา 1
14 วินัย งามแสง 1
15 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
16 Chonticha Srisawang 1
17 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
18 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
19 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
20 Phanphen Wattanaarsakit 1
21 ประคอง ชอบเสียง 1
22 นภสร โกวรรธนะกุล 1
23 Chakkaphan Sutthirat 1
24 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
25 ละอองทิพย์ เหมะ 1
26 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
27 Puttipongse Varavudhi 1
28 Kitpramuk Tantayaporn 1
29 Sompol Sanguanrungsirikul 1
30 Naiyana Chaiyabutr 1
31 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
32 วิมล เหมะจันทร 1
33 พรรณี กาญจนพลู 1
34 Jittima Chatchawansaisin 1
35 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
36 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
37 สุมา เมืองใย 1
38 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
39 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
40 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
41 Chayaporn Supachartwong 1
42 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
43 สุวดี ยาป่าคาย 1
44 Suchin Arunsawatwong 1
45 Thanathon Sesuk 1
46 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
47 ศุกันยา ห้วยผัด 1
48 กระมล ทองธรรมชาติ 1
49 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
50 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
51 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
52 ประธาน ดาบเพชร 1
53 Thada Jirajaras 1
54 Rajalida Lipikorn 1
55 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
56 อวย เกตุสิงห์ 1
57 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
58 กมลชนก ยวดยง 1
59 สมชัย วัฒนการุณ 1
60 Pantharee Boonsatorn 1
61 Waraporn Siriterm 1
62 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
63 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
64 Kasidit Nootong 1
65 Anawatch Mitpratan 1
66 Ampa Luiengpirom 1
67 สิทธิพร แอกทอง 1
68 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
69 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
70 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
71 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
72 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
73 Acom Sornsute 1
74 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
75 Chariya Uiyyasathian 1
76 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
77 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
78 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
82 ธวัชชัย สันติสุข 1
83 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
84 วัลลภ แย้มเหมือน 1
85 สำเริง แย้มโสภี 1
86 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
87 คัคนางค์ มณีศรี 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
89 อุทัย บุญประเสริฐ 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
91 Somying Tumwasorn 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
93 วิไล ชินธเนศ 1
94 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 สุวิชา ทองสิมา 1
97 สมพร พรมดี 1
98 Pornpimol Muanjai 1
99 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
100 ไววิทย์ พุทธารี 1
101 Varunee Padmasankh 1
102 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
103 เอกชัย อดุลยธรรม 1
104 Walaisiri Muangsiri 1
105 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
106 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
107 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
108 สายฝน ควรผดุง 1
109 สิริพร สิวราวุฒิ 1
110 วาสนา เสียงดัง 1
111 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
112 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
113 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
115 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
116 Jaitip Paiboon 1
117 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
118 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
119 วัฒนชัย สมิทธากร 1
120 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
121 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
122 Wilai Anomasiri 1
123 Kittisak Likhitwitayawuid 1
124 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
125 Vimolmas Lipipun 1
126 มยุรี ตันติสิระ 1
127 บรรจง คณะวรรณ 1
128 Supa Chantharasakul 1
129 Garnpimol C. Ritthidej 1
130 Sumphan Wongseripipatana 1
131 Panee Boonthavi 1
132 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
133 Vanida Chantarateptawan 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
135 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
136 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
137 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
140 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
141 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
142 Boonchai Sangpetngam 1
143 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
144 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
145 กาญจนา แก้วเทพ 1
146 Srilert Chotpantarat 1
147 ศิริชัย ศิริกายะ 1
148 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
149 Chalermpol Leevailoj 1
150 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1