ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 4
7 2552 11
8 2551 7
9 2549 1
10 2544 1
11 2543 3
12 2541 1
13 2540 1
14 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ละอองเรณูพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของวงศ์ขิง-ข่าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาลักษณะละอองเรณูของพืชหายากของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
3 การคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์โดยวิธีการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการศึกษาปริมาณสารสำคัญของพืชสมุนไพรตำรับยาเบญจโลกวิเชียร(ยาห้าราก)
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการวิจัยขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในตำรับยาเบญจโลกวิเชียร
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์ละอองเรณูและคุณสมบัติทางเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าของน้ำผึ้งลำไยโดยการติดฉลากผลิตภัณฑ์
6 การวิเคราะห์ละอองเรณูและคุณสมบัติทางเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าของน้ำผึ้งลำไยโดยการติดฉลากผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 การศึกษาการผลิตปทุมมานอกฤดูเพื่อการส่งออก แผนการพัฒนาการผลิตปทุมมาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมส่งออก
9 การพัฒนาการผลิตปทุมมาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมส่งออก
10 การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2552
11 ลักษณะละอองเรณูและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลำไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อการอนุรักษ์
12 การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปี 2552)
13 ลักษณะละอองเรณูและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลำไยเพื่อการส่งออก
14 การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
15 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
16 การจำแนกพันธุกรรมของเจตมูลเพลิงแดง และเจตมูลเพลิงขาวโดยวิธี Random Ampltfied Polymorphic
17 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า
18 การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปี 2553)
20 ลักษณะละอองเรณูและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลำไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อการอนุรักษ์
21 การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2551
22 ลักษณะละอองเรณูและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลำไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อการอนุรักษ์ (ปี 2551)
23 ลักษณะละอองเรณูความสำพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลำไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อการอนุรักษ์
24 ลักษณะละอองเรณูและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลำไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อการอนุรักษ์ (ปี 2552)
25 การศึกษาการผลิตปทุมมานอกฤดูเพื่อการส่งออก แผน การพัฒนาการผลิตปทุมมาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมส่งออก
26 การพัฒนาการผลิตปทุมมาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมส่งออก
27 ลักษณะละอองเรณูความสำพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสายพันธุ์ลำไยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และเพื่อการอนุรักษ์
28 การสำรวจละอองเรณูในอากาศ บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
29 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
30 การศึกษาพฤษศาสตร์พื้นบ้านของชาวบ้านโปง อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
31 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2544)
32 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2543)
33 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
34 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวขมุ ชาวลัวะและชาวถิ่นในบางพื้นที่ของจังหวัดน่าน / ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
ปี พ.ศ. 2540
35 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวขมุ ชาวลัวะและชาวถิ่นในบางพื้นที่ของจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
36 การจำแนกพันธุกรรมของเจตมูลเพลิงแดง และเจตมูลเพลิงขาวโดยวิธี Random Ampltfied Polymorphic
37 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า