ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2551 1
4 2548 3
5 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 คุณลักษณะพื้นที่ที่สามของชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารชุดพักอาศัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2552
3 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
4 แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพสำหรับสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นฐานทฤษฎีพหุปัญญา
ปี พ.ศ. 2551
5 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานพื้นที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระโขนง :
ปี พ.ศ. 2548
6 ปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับระหว่างการล้นไหลกับลักษณะแหล่งความรู้และผู้รับความรู้ที่มีต่อการหน่วงเหนี่ยวการถ่ายโอนความรู้
7 ปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับระหว่างการล้นไหลกับลักษณะแหล่งความรู้และผู้รับความรู้ที่มีต่อการหน่วงเหนี่ยวการถ่ายโอนความรู้
8 ปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับ ระหว่างการล้นไหลกับลักษณะแหล่งความรู้และผู้รับความรู้ ที่มีต่อการหน่วงเหนี่ยวการถ่ายโอนความรู้
ปี พ.ศ. 2543
9 ปัจจัยด้านจิตสังคมของผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมให้การสนับสนุนทางสังคม แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์