ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์สิริ กาญจนวาสี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 2
3 2546 2
4 2545 3
5 2544 2
6 2541 1
7 2540 2
8 2539 5
9 2538 1
10 2537 2
11 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 พฤติกรรมสุขภาพของตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร
2 พฤติกรรมสุขภาพของตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปรียบเทียบการจัดการความวิตกกังวลของผู้สูงอายุระหว่างการฝึกสมาธิแบบอาณาปานสติกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้า
ปี พ.ศ. 2546
5 การรับรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
6 ความสนใจด้านเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิต สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
7 พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร
8 การศึกษาค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพมหานคร
9 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2544
10 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคใต้
11 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
12 ปัญหาการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2540
13 การวิเคราะห์รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในหสักสูตรครุศึกษา ของสถาบันราชภัฏ
14 การวิเคราะห์รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ในหลักสูตรครุศึกษาของมหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
15 สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
16 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาของครูในโรงเรียน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
17 พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหาบแร่แผงลอย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
18 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
19 การวิเคราะห์โปรแกรมวิชาสุขศึกษาของสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2538
20 การศึกษาปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครูอนามัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
21 ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษา
22 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนึกศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา