ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์วิมล แตะกระโทก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 1
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 2
6 2548 1
7 2540 1
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาการทรุดตัวและองค์ประกอบของแร่ธาตุของดินในเขตพื้นที่ภัยพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์)
ปี พ.ศ. 2555
2 การสำรวจและทดสอบคุณสมบัติดินในเขตพื้นที่ธรณีพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์)
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาสภาพชั้นดินและคุณสมบัติทาง dynamic ของดินในเขตจังหวัดพิษณุโลก
4 การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรม ในกรณีศึกษาดินถล่มในตำบลลับแล, จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิเคราะห์ความสามารถในการขยายขนาดของความเร่งของคลื่นแผ่นดินไหวในทฤษฎีการเคลื่อนที่ของคลื่นและทฤษฎีไฟไนต์อิลิเม็นต์ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
6 ความสามารถในการขยายขนาดของความเร่งเนื่องมาจากอิทธิพลของความแปรปรวนของค่า Cohesions ของดินเหนียวบริเวณเขตเทศบาล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
7 การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ต.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2548
8 การวิเคราะห์การทำงานในการกำหนด Contour lineใน Geo-information system (GIS) โดย Montecario simulation
ปี พ.ศ. 2540
9 การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรงในมวลที่มีเนื้อ สม่ำเสมอโดยใช้คอมพิวเตอร์