ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์วิมล แตะกระโทก
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 1
6 2550 5
7 2548 1
8 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาการทรุดตัวและองค์ประกอบของแร่ธาตุของดินในเขตพื้นที่ภัยพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์)
ปี พ.ศ. 2555
2 การสำรวจและทดสอบคุณสมบัติดินในเขตพื้นที่ธรณีพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์)
ปี พ.ศ. 2553
3 การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ตำบลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิเคราะห์ความสามารถในการขยายขนาดของความเร่งของคลื่นแผ่นดินไหวในทฤษฎีการเคลื่อนที่ของคลื่นและทฤษฎีไฟไนต์อิลิเม็นต์ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
5 การศึกษาสภาพชั้นดินและคุณสมบัติทาง dynamic ของดินในเขตจังหวัดพิษณุโลก
6 การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรม ในกรณีศึกษาดินถล่มในตำบลลับแล, จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
7 การวิเคราะห์ความสามารถในการขยายขนาดของความเร่งของคลื่นแผ่นดินไหวในทฤษฎีการเคลื่อนที่ของคลื่นและทฤษฎีไฟไนต์อิลิเม็นต์ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
8 การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ตำบลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
9 การพิสูจน์สภาพดิตถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ต.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
10 ความสามารถในการขยายขนาดของความเร่งเนื่องมาจากอิทธิพลของความแปรปรวนของค่า Cohesions ของดินเหนียวบริเวณเขตเทศบาล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
11 ความสามารถในการขยายขนาดของความเร่งเนื่องมาจากอิทธิพลของความแปรปรวนของค่า Cohesions ของดินเหนียวบริเวณเขตเทศบาล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
12 การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ต.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2548
13 การวิเคราะห์การทำงานในการกำหนด Contour lineใน Geo-information system (GIS) โดย Montecario simulation
ปี พ.ศ. 2540
14 การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรงในมวลที่มีเนื้อ สม่ำเสมอโดยใช้คอมพิวเตอร์