ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2552 5
3 2551 4
4 2547 2
5 2545 1
6 2544 1
7 2543 2
8 2542 1
9 2541 1
10 2540 4
11 2539 1
12 2538 1
13 2534 1
14 2532 1
15 2529 2
16 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม : ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
2 ถังบำบัดแบบอยู่กับที่เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักที่มีพิษในน้ำทิ้ง ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
3 ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม
4 ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม
ปี พ.ศ. 2552
5 ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม : ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
6 ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม
7 ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม
8 การศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม
9 การศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม
ปี พ.ศ. 2551
10 ถังบำบัดแบบอยู่กับที่เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักที่มีพิษในน้ำทิ้ง ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
11 ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม
12 การศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม
13 ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม
ปี พ.ศ. 2547
14 โครงการศึกษาผลกระทบของการชะล้างเกลือตามธรรมชาติและการผลิตเกลือต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม
15 โครงการศึกษาผลกระทบของการชะล้างเกลือตามธรรมชาติและการผลิตเกลือต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม
ปี พ.ศ. 2545
16 การลดลงของเหล็กในน้ำที่มีผักตบชวา
ปี พ.ศ. 2544
17 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะในพืชอาหารสัตว์และดินบริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ปี พ.ศ. 2543
18 การลดลงของเหล็กในน้ำที่มีผักตบชวา
19 ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน
ปี พ.ศ. 2542
20 การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยเทคนิคการสกัดด้วยเฟสของแข็งเพื่อวิเคราะห์สารประกอบพีซีบีบางตัวด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
ปี พ.ศ. 2541
21 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะในพืชอาหารสัตว์และดินบริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ปี พ.ศ. 2540
22 ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน
23 ศึกษาผลของแอนไอออนที่มีต่อการวิเคราะห์แคลเซี่ยมและแมกนีเซี่ยม
24 การวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์สารต้องห้ามในอาหาร เนื้อสัตว์แปรรูปบางชนิด ในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
25 ศึกษาผลของแอนไอออนที่มีต่อการวิเคราะห์แคลเซี่ยมและแมกนีเซี่ยม
ปี พ.ศ. 2539
26 การศึกษากลไกทางเคมี ของการเกิดพิษจากคาร์บอนเตตรา คลอไรด์ต่อเซลล์ของตับ
ปี พ.ศ. 2538
27 การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยเทคนิคการสกัดด้วยเฟสของแข็งเพื่อวิเคราะห์สารประกอบพีซีบีบางตัวด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
ปี พ.ศ. 2534
28 การวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์สารต้องห้ามในอาหาร เนื้อสัตว์แปรรูปบางชนิด ในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2532
29 การวิเคราะห์ปริมาณโลหะในผักตบชวา จากแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
30 ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ