ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์วดี อรรถธรรม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุดาวรรณ เชยชมศรี 6
2 สุพัฒน์ อรรถธรรม 5
3 มณี ตันติรุ่งกิจ 4
4 วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 4
5 วิน เชยชมศรี 4
6 นิพนธ์ ทวีชัย 3
7 จริยา จันทร์ไพแสง 3
8 นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์ 2
9 วาลุลี โรจนวงศ์ 2
10 พิชัย คงพิทักษ์ 2
11 วรรณวิไล อินทนู 2
12 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 2
13 จิระเดช แจ่มสว่าง 2
14 นางนิตยา มหาไชยวงศ์ 2
15 ศิรินันท์ เอี่ยมประภา 2
16 พิศวรรณ พูลพล 2
17 ไศลโสภิณ โกมารกุล ณ นคร 2
18 Tipvadee Attathom 2
19 Hans-Michael Poehling 1
20 เสาวนี เขตสกุล 1
21 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 1
22 สมนึก วงศ์ทอง 1
23 เลขา มาโนช 1
24 มัลลิกา แก้ววิเศษ 1
25 สุภาวดี ง้อเหรียญ 1
26 รัชนี ฮงประยูร 1
27 สมหญิง ชูประยูร 1
28 ถวัลศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
29 ธำรงค์ เมฆโหรา 1
30 นิตยา มหาไชยวงศ์ 1
31 สุพัฒน์ ชัยตั้งจิต 1
32 สุชาดา อุชชิน 1
33 เนื่องพณิช สินชัยศรี 1
34 ดวงทิพย์ กันฐา 1
35 จีรภา ปัญญาศิริ 1
36 รศ. วิชา หมั่นทำการ 1
37 โสภณ อุไรชื่น 1
38 กฤติยาภรณ์ สำราญพัฒน์ 1
39 เอมอร อังสุรัตน์ 1
40 นงนุช ปรมาคม 1
41 นายปณิธาน คิวเจริญวงษ์ 1
42 นางสุชาดา อุชชิน 1
43 นิตยา ทิพพิลา 1
44 ราตรี รอดอารีย์ 1
45 เพ็ญลักษณ์ อัยสานนท์ 1
46 นุชนาถ วารินทร์ 1
47 อรประไพ คชนันทน์ 1
48 Hana Chair 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 4
6 2552 2
7 2551 1
8 2549 3
9 2546 1
10 2542 1
11 2541 2
12 2535 1
13 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาการเลี้ยงไหมอีรี่ระบบฟาร์มอินทรีย์
2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สะอาดจากไหมอีรี่
4 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพรังและเส้นด้ายจากไหมอีรี่
5 การศึกษาระบบการผลิตไหมอีรี่ที่เหมาะสมสู่อุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินทางเทคนิคในการผลิตไหมเชิงการค้าเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
7 การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้
8 การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้
ปี พ.ศ. 2553
9 การจัดชั้นมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรังไหมและเส้นไหมอีรี่
10 การจัดระบบเครือข่ายในการผลิตไหมอีรี่เชิงอุตสาหกรรม
11 ชุดโครงการการพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม
12 การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2552
13 การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย
14 ความหลากหลายของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสของหนอนไหมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
15 การให้บริการไหมอีรี่ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2549
16 โครงการย่อย การบริหารจัดการแมลงศัตรูพืชมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์
17 การให้บริการไหมอีรี่เพื่อการดำเนินงานวิจัย
18 การบริหารจัดการแมลงศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2546
19 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไหมป่าอีรี่เพื่อการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2542
20 การพัฒนาใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis ในการสร้างฝ้ายจำลองพันธุ์ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย (เฟส 2)
ปี พ.ศ. 2541
21 การพัฒนาการใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis ในการสร้างฝ้ายจำลองพันธุ์ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย
22 การพัฒนาใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis ในการสร้างฝ้ายจำลองพันธุ์ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย
ปี พ.ศ. 2535
23 การแยกและจำแนกสายพันธุ์ bacillus thuringiensis ที่พบในประเทศไทย