ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำแท่งที่มีการทำสัญญาขายล่วงหน้า
2 ขอบเขตและเงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาเพือปรับปรุงมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทน)
3 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดซื้อในอุตสาหกรรมการส่งออกประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสมุทรปราการ
4 ผลกระทบของการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ ภายใต้ภาวะวิกฤตอุทกภัยในประเทศไทย
5 โครงการที่ปรึกษาจัดทำกรอบการพัฒนา Government Application Center เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานน้ำตาลทรายด้านต้นกำลังหม้อน้ำ
7 โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ)
8 โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 3)
ปี พ.ศ. 2555
9 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การในด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และความพึงพอใจในงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท สีมาเทคโนโลยี จำกัด
10 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการระหว่างศูนย์บริการลูกค้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และศูนย์บริการลูกค้าบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
11 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
12 ภาวะผู้นำและการปฎิบัติการบริหารคุณภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
13 ปัจจัยความสำเร็จและผลการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
14 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ กรณีศึกษา :
ปี พ.ศ. 2552
15 ผลกระทบของภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงและแบบแลกเปลี่ยนต่อการปรับปรุงคุณภาพ