ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทายาท ดีสุดจิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
2 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
3 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
4 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
5 อลงกร อมรศิลป์ 6
6 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
7 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
8 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
9 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
10 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
11 กมล สกุลวิระ 6
12 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
13 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
14 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
15 ธีรพร ชินชัย 6
16 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
17 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
18 จินตนา จิรถาวร 6
19 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
20 สันนิภา สุรทัตต์ 6
21 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
22 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
23 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
24 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
25 ทศพร วิมลเก็จ 6
26 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
27 อิศรางค์ นุชประยูร 6
28 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
29 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
30 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
31 ยง ภู่วรวรรณ 6
32 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
33 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
36 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
37 ชูศักดิ์ ลิโมทัย 2
38 โชติวุฒิ ตันศิริสิทธิกุล 1
39 ปณัชยา น้อยวงศ์ 1
40 ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 1
41 สันติ ปุณณหิตานนท์ 1
42 วรางคณา ตันติพรสินชัย 1
43 สุเทพ กลชาญวิทย์ 1
44 เจิดกุล โสภาวนิตย์ 1
45 มานะ รวมกิจธรรม 1
46 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 1
47 พรทิพย์ ปิติโภค 1
48 ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2553 1
4 2546 2
5 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อุบัติการณ์เเละปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะการเสียชีวิตแบบกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุในผู้ป่วยโรคลมชักของศูนย์โรคลมชักตติยภูมิของประเทศไทยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2557
2 ความชุกและผลกระทบต่อระบบประสาทที่เกิดจากอาการชักโดยใช้การตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลัน
3 ปัจจัยเสี่ยงของการตื่นตัวขณะนอนหลับกับการเกิดการไหลย้อนเข้ามาในหลอดอาหารในช่วงกลางคืนในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นร่วมกับโรคกรดไหลย้อน
ปี พ.ศ. 2553
4 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องวัดการหายใจแบบเหนี่ยวนำ
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาความชุกและลักษณะทางคลินิกของโรคติดเฃื้อเอ็นเทอโรไวรัส ในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 3 เดือนที่มีอาการของการติดเชื้อในกระแสเลือด
6 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ตรวจจับคลื่น QRS ในเวลาจริง