ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัสสนี นุชประยูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 5
2 องอาจ วิพุธศิริ 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
4 อานนท์ วรยิ่งยง 2
5 มุนี เศรษฐบุตร 2
6 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
7 พนิดา ดามาพงศ์ 1
8 ลำยวน โชคชัยชำนาญกิจ, 2504- 1
9 ทิพวัลย์ แก้วสะแสน 1
10 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
11 นภา ศิวรังสรรค์ 1
12 ประนอม รอดคำดี 1
13 วรรณวิไล กมลกิจวัฒนา 1
14 ศิริลักษณ์ อุปวาณิช 1
15 ดุษณี วินิจฉัย 1
16 ภัทรภร ทองสัมฤทธิ์ 1
17 ชัชวาล ประภาวิทย์ 1
18 ปัญญวดี สาทิพจันทร์ 1
19 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
20 โกศล เสรีรัตนาคร 1
21 วรวิทย์ ทัตตากร 1
22 ทศพร วิมลเก็จ 1
23 มยุรี จิรวิศิษฎ์ 1
24 องอาจ วิพุธศิริ 1
25 วันทนีย์ อิสระไพจิตร์ 1
26 เติมศรี ชำนิจารกิจ 1
27 ประศักดิ์ สันติภาพ 1
28 เพ็ญศรี เทียมสุข 1
29 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
30 พูนชัย ไตรภูธร 1
31 พรพิมล พวงเงิน 1
32 ชนกพร ตันวัฒนานนท์ 1
33 หะทัย เทพนิสัย 1
34 พรรณราย สมิตสุวรรณ 1
35 มุนี เศรษฐบุตร 1
36 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
37 บดี ธนะมั่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 2
2 2546 2
3 2545 1
4 2544 2
5 2542 1
6 2539 4
7 2538 2
8 2537 1
9 2536 2
10 2534 2
11 2531 1
12 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2 ความรู้ ทัศนคติ ภาวะการมีพฤติรกรรมเสี่ยง และการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2546
3 พฤติกรรมการออกกำลังกาย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ สถาบันราชภัฎ จันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
4 พฤติกรรมเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสตรีวัยกลางคนจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2545
5 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดนนทบุรี ต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
ปี พ.ศ. 2544
6 ความชุกของปัญหาพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม
7 ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอยปลายในส่วนถูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิต
ปี พ.ศ. 2542
8 การประเมินความพึงพอใจและผลการตรวจสุขภาพของผู้มารับการตรวจสุขภาพ ที่คลินิกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2539
9 ระบบบริหารการใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
10 การสำรวจภาวะโภชนาการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย
11 ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตน และกลุ่มอาการของการหมดประจำเดือนในสตรีวัยเสื่อมของระบบสืบพันธุ์ จังหวัดสระบุรี : 2538
12 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 2 ปีแรกของโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2538
13 อุบัติการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0-5 ปี ในชุมชนเขตเมือง จังหวัดสุโขทัย
14 การศึกษาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในชุมชนแออัดเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
15 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกใช้สารปรุงแต่งรส และวัตถุเจือปนอาหาร ของผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2536
16 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะทุพโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตชนบท ของจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2535
17 การคงใช้ และเลิกใช้ยาฝังคุมกำเนิดนอร์พล้านท์ในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2534
18 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533
19 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักของหญิงมีครรภ์ ในชนบทอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2531
20 การศึกษาปัญหาอนามัยเคหะชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
21 ภาวะโภชนาการของเด็กระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย