ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทัศนีย์ แจ่มจรรยา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นุชรีย์ ศิริ 55
2 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 24
3 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 16
4 จิราพร เพชรรัตน์ 12
5 ยุวดี ชูประภาวรรณ 10
6 โกศล เจริญสม 10
7 โสภณ อุไรชื่น 8
8 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 7
9 วิยวรรณ บุญทัน 6
10 พิมพรรณ สมมาตย์ 6
11 อัจฉรา เพ็งหนู 6
12 อรพรรณ เกินอาษา 6
13 เทิดไทย ปอสูงเนิน 5
14 ราตรี ภูศรี 4
15 ภัทรา สารถี 4
16 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 4
17 มานะ กาญจนมณีเสถียร 4
18 กิตติยา สุขเสน 4
19 สินีนาฏ รัตนาคะ 4
20 ดวงทิพย์ กันฐา 4
21 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 4
22 ศมาพร แสงยศ 4
23 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 4
24 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
25 พุฒิพงศ์ โคกคาน 3
26 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
27 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 2
28 สายฝน ทดทะศรี 2
29 รัตติรส เชียงสิน 2
30 ยุวธิดา ศรีพลแท่น 2
31 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
32 วานิด รอดเนียม 2
33 ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ 2
34 เทอดไทย บ่อสูงเนิน 2
35 ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ 2
36 พรพิศ ชูสอน 2
37 เกษสุดา เดชภิมล 2
38 ยุพา หาญบุญทรง 2
39 มงคล ริยะปาน 2
40 ยุวธิดา ผลแท่น 2
41 เทวี มณีรัตน์ 2
42 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 2
43 สังวอน ไกรวิจิตร 2
44 จำเป็น อ่อนทอง 2
45 วสันณ์ เพชรรัตน์ 2
46 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
47 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 2
48 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
49 ประสงค์ มั่นสลุง 2
50 เลาจนา เชาวนาดิศัย 2
51 จิราภรณ์ เสวะนา 2
52 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
53 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
54 ปวีณา บูชาเทียน 2
55 นุรี อาญาเมือง 2
56 ภาราดร ชัยฤกษ์ 1
57 พัชรา วงษ์คำอุด 1
58 จิรวัฒน์ จันทาสีกา 1
59 นภาพร ศรีตะวานิช 1
60 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
61 ลำใย อิทธิจันทร์ 1
62 เพิ่มสิทธิ์ ชาติกุลวัฒน์ 1
63 ยุวธิดา พลแท่น 1
64 ยุวรัตน์ บุญเกษม 1
65 อุบล ตังควานิช 1
66 จุรีรัตน์ รัตนทิพย์ 1
67 วินิภา ชาลีคาร 1
68 จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก 1
69 สิริภา แก้วคำแสน 1
70 วิภาลัย พุตจันทึก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 6
5 2551 3
6 2550 2
7 2549 6
8 2548 5
9 2547 1
10 2545 2
11 543 101
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การบริหารและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจความเสียหายและประสิทธิภาพของแมลงหางหนีบและแตนเบียนไข่ในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหวาน
ปี พ.ศ. 2553
3 ความหลากหลายของจิ้งหรีดและการวิเคราะห์ชนิดโดยใช้อวัยวะสืบพันธุ์ และเสียงเรียกของจิ้งหรีดเพศผู้
ปี พ.ศ. 2552
4 การจัดการศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนโดยไม่ใช้สารเคมี
5 ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมเห็บโค
6 การจัดการศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนโดยไม่ใช้สารเคมี
7 ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมเห็บโค
8 การเบียนของแตนเบียนหนอนกออ้อย Cotesia flavipes ในอ้อยต่างสายพันธุ์ และต่างสภาพพื้นที่
9 ความสามารถในการทำให้เกิดโรคของเชื้อรา และไส้เดือนฝอยสาเหตุโรคแมลงในเห็บโค [Boophilus microplus Canestrini]
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาชนิดของสัตว์ขาปล้องในซากหมู และการประยุกต์ใช้ในทางนิติเวชศาสตร์
11 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินในป่าเต็งรัง สวนยางพาราและแปลงอ้อย
12 การจัดการศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนโดยไม่ใช้สารเคมี
ปี พ.ศ. 2550
13 ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมเห็บโค
14 ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมเห็บโค
ปี พ.ศ. 2549
15 การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน : จิ้งหรีด
16 การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน : มดแดง
17 การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ : ตั๊กแตน
18 การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ : ตั๊กแตน
19 การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน : มดแดง
20 การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน : จิ้งหรีด
ปี พ.ศ. 2548
21 การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน
22 การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์
23 การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ : ตั๊กแตน
24 การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์
25 การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
26 การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน : จิ้งหรีด
ปี พ.ศ. 2545
27 การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แมลงที่เป็นอาหารของ มนุษย์
28 การผลิตแมลงกินได้เพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน