ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิภา สุโรจนะเมธากุล 8
2 อำพร แจ่มผล 7
3 อินทิรา นาคนัตร์ 5
4 ปาลีรัตน์ การดี 5
5 ศรีศักดิ์ สุนทรไชย 5
6 วารุณี วารัญญานนท์ 5
7 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 4
8 ภัทรฤดี ครองชนม์ 4
9 อบเชย วงศ์ทอง 3
10 วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ 3
11 อรสา ปานขาว 3
12 สิริพันธุ์ จุลกรังคะ 3
13 รสิกา อังกูร 2
14 ระพีพรรณ ทองห่อ 2
15 บุญเสริม หุตะแพทย์ 2
16 สุมาลี สังข์ศรี 2
17 นวลละออ แสงสุข 2
18 มงคล นาคนัตร์ 2
19 ลัคนา พูลเจริญ 2
20 เพลินใจ ตังคณะกุล 2
21 ทิพวรรณ ดวงปัญญา 2
22 อรัสธรรม พรหมมะ 2
23 กล้า ทองขาว 2
24 กาญจนิจ วาจนะวินิจ 2
25 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 2
26 อนุกูล พลศิริ 2
27 จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ 2
28 ปราณี แก้วเจริญ 2
29 ศรีเมือง มาลีหวล 2
30 วรนุช ควนสุวรรณ 2
31 ขนิษฐา พูนผลกุล 2
32 ฉวีวรรณ แย้มหัตถา 2
33 จินดา ขลิบทอง 2
34 จิตต์กันยา จูจ้อย 2
35 ณัฐพล รำไพ 1
36 ณรงค์ สมพงษ์ 1
37 สุรชัย จิวเจริญสกุล 1
38 น.ส.นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์ 1
39 พัชรี ตั้งตระกูล 1
40 จิตต์กันยา จุจ้อย 1
41 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
42 ประกายรัตน์ ภัทรธิติ 1
43 งามศิรขวัญ เพิ่มศรี 1
44 สุจิตตา เรืองรัศมี 1
45 ธิดารัตน์ ล้อมสุขวัฒนา 1
46 วิรัชยา อินทะกันฑ์ 1
47 ปริญญา รัชนีลัดดาจิต 1
48 รัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 2
9 2546 2
10 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ
2 การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
3 การพัฒนาไอศกรีมสมุนไพรที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำและไขมันต่ำ
ปี พ.ศ. 2555
4 การเปรียบเทียบแบบแผนการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้กับที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ที่เข้ารับการบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
5 แบบแผนการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ คุณภาพชีวิต และการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุของข้าราชการครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการภูมิปัญญาอาหารจากข้าว
ปี พ.ศ. 2553
7 ปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการหุงข้าวกล้องและการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องหุงสุก
8 ศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปในเขตภาคกลางตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
9 โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาขนมไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีพลังงานต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการการจัดพิมพ์หนังสือคู่มืออาหารและโภชนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
12 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2549
13 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้แห้งของชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี
14 สภาวะอาหารและโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ณ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2546
15 การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
16 มาตรฐานกล้วยน้ำว้าแผ่นอบ