ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิภา สุโรจนะเมธากุล 8
2 อำพร แจ่มผล 7
3 อินทิรา นาคนัตร์ 5
4 ปาลีรัตน์ การดี 5
5 ศรีศักดิ์ สุนทรไชย 5
6 วารุณี วารัญญานนท์ 5
7 ภัทรฤดี ครองชนม์ 4
8 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 4
9 สิริพันธุ์ จุลกรังคะ 3
10 อบเชย วงศ์ทอง 3
11 วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ 3
12 อรสา ปานขาว 3
13 กล้า ทองขาว 2
14 สุมาลี สังข์ศรี 2
15 จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ 2
16 ขนิษฐา พูนผลกุล 2
17 บุญเสริม หุตะแพทย์ 2
18 ระพีพรรณ ทองห่อ 2
19 มงคล นาคนัตร์ 2
20 อรัสธรรม พรหมมะ 2
21 นวลละออ แสงสุข 2
22 รสิกา อังกูร 2
23 ฉวีวรรณ แย้มหัตถา 2
24 อนุกูล พลศิริ 2
25 เพลินใจ ตังคณะกุล 2
26 ทิพวรรณ ดวงปัญญา 2
27 จินดา ขลิบทอง 2
28 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 2
29 ลัคนา พูลเจริญ 2
30 ศรีเมือง มาลีหวล 2
31 จิตต์กันยา จูจ้อย 2
32 วรนุช ควนสุวรรณ 2
33 ปราณี แก้วเจริญ 2
34 กาญจนิจ วาจนะวินิจ 2
35 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
36 สุรชัย จิวเจริญสกุล 1
37 จิตต์กันยา จุจ้อย 1
38 ประกายรัตน์ ภัทรธิติ 1
39 ณัฐพล รำไพ 1
40 สุจิตตา เรืองรัศมี 1
41 น.ส.นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์ 1
42 ธิดารัตน์ ล้อมสุขวัฒนา 1
43 วิรัชยา อินทะกันฑ์ 1
44 งามศิรขวัญ เพิ่มศรี 1
45 ปริญญา รัชนีลัดดาจิต 1
46 รัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ 1
47 พัชรี ตั้งตระกูล 1
48 ณรงค์ สมพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 8
8 2549 3
9 2548 3
10 2547 2
11 2546 2
12 2545 1
13 2544 1
14 2533 2
15 2532 3
16 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ
2 การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
3 การพัฒนาไอศกรีมสมุนไพรที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำและไขมันต่ำ
ปี พ.ศ. 2555
4 การเปรียบเทียบแบบแผนการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้กับที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ที่เข้ารับการบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
5 แบบแผนการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ คุณภาพชีวิต และการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุของข้าราชการครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการภูมิปัญญาอาหารจากข้าว
ปี พ.ศ. 2553
7 โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วน ในเขตกรุงเทพมหานคร
8 ปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการหุงข้าวกล้องและการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องหุงสุก
9 ศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปในเขตภาคกลางตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
10 โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาขนมไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีพลังงานต่ำ
12 ภูมิปัญญาอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับแม่ระหว่างให้นมบุตร
ปี พ.ศ. 2550
13 โครงการการจัดพิมพ์หนังสือคู่มืออาหารและโภชนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
14 การจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอบางกรวย
15 การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
16 ศักยภาพอาหารควบคุมน้ำหนักเพื่อส่งเสริมครัวไทยสู่โลก
17 สภาวะอาหารและโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ณ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
18 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร
19 สถานภาพการจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี : กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอบางกรวย
20 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2549
21 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้แห้งของชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี
22 การจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอบางกรวย
23 สภาวะอาหารและโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ณ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2548
24 ศักยภาพอาหารควบคุมน้ำหนักเพื่อส่งเสริมครัวไทยสู่โลก
25 สภาวะอาหารและโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ณ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
26 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2547
27 การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
28 การวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2546
29 การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
30 มาตรฐานกล้วยน้ำว้าแผ่นอบ
ปี พ.ศ. 2545
31 การวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2544
32 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2533
33 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ
34 การศึกษาขบวนการที่เหมาะสมในการดองกระเทียมพันธุ์ต่าง ๆ และคุณค่าทางอาหาร
ปี พ.ศ. 2532
35 การศึกษาปริมาณกรดไฟติคในผลิตภัณฑ์อาหารถั่วเหลือง
36 ผลของวิธีการผลิตต่อคุณภาพของน้ำนมถั่วเหลือง
37 การศึกษาปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 การศึกษาปริมาณกรดไฟติคในผลิตภัณฑ์อาหารถั่วเหลือง
39 ผลของวิธีการผลิตต่อคุณภาพของน้ำนมถั่วเหลือง
40 การศึกษาปริมาณวิตะมินซีในน้ำผลไม้
41 การศึกษาขบวนการที่เหมาะสมในการดองกระเทียมพันธุ์ต่าง ๆ และคุณค่าทางอาหาร