ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิภา สุโรจนะเมธากุล 8
2 อำพร แจ่มผล 7
3 อินทิรา นาคนัตร์ 5
4 ปาลีรัตน์ การดี 5
5 ศรีศักดิ์ สุนทรไชย 5
6 วารุณี วารัญญานนท์ 5
7 ภัทรฤดี ครองชนม์ 4
8 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 4
9 สิริพันธุ์ จุลกรังคะ 3
10 อบเชย วงศ์ทอง 3
11 วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ 3
12 อรสา ปานขาว 3
13 สุมาลี สังข์ศรี 2
14 บุญเสริม หุตะแพทย์ 2
15 กล้า ทองขาว 2
16 จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ 2
17 รสิกา อังกูร 2
18 นวลละออ แสงสุข 2
19 ทิพวรรณ ดวงปัญญา 2
20 มงคล นาคนัตร์ 2
21 อรัสธรรม พรหมมะ 2
22 ระพีพรรณ ทองห่อ 2
23 ขนิษฐา พูนผลกุล 2
24 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 2
25 ลัคนา พูลเจริญ 2
26 เพลินใจ ตังคณะกุล 2
27 ฉวีวรรณ แย้มหัตถา 2
28 ศรีเมือง มาลีหวล 2
29 อนุกูล พลศิริ 2
30 กาญจนิจ วาจนะวินิจ 2
31 จินดา ขลิบทอง 2
32 จิตต์กันยา จูจ้อย 2
33 วรนุช ควนสุวรรณ 2
34 ปราณี แก้วเจริญ 2
35 งามศิรขวัญ เพิ่มศรี 1
36 ประกายรัตน์ ภัทรธิติ 1
37 ธิดารัตน์ ล้อมสุขวัฒนา 1
38 รัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ 1
39 สุจิตตา เรืองรัศมี 1
40 ปริญญา รัชนีลัดดาจิต 1
41 วิรัชยา อินทะกันฑ์ 1
42 ณรงค์ สมพงษ์ 1
43 ณัฐพล รำไพ 1
44 พัชรี ตั้งตระกูล 1
45 สุรชัย จิวเจริญสกุล 1
46 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
47 จิตต์กันยา จุจ้อย 1
48 น.ส.นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2550 2
8 2549 2
9 2546 2
10 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ
2 การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
3 การพัฒนาไอศกรีมสมุนไพรที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำและไขมันต่ำ
ปี พ.ศ. 2555
4 การเปรียบเทียบแบบแผนการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้กับที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ที่เข้ารับการบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
5 แบบแผนการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ คุณภาพชีวิต และการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุของข้าราชการครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการภูมิปัญญาอาหารจากข้าว
ปี พ.ศ. 2553
7 ปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการหุงข้าวกล้องและการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องหุงสุก
8 ศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปในเขตภาคกลางตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
9 โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาขนมไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีพลังงานต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการการจัดพิมพ์หนังสือคู่มืออาหารและโภชนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
12 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2549
13 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้แห้งของชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี
14 สภาวะอาหารและโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ณ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2546
15 การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
16 มาตรฐานกล้วยน้ำว้าแผ่นอบ