ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนีย์ บุญเติม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสังเคราะห์องค์ความรู้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการ "การยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยใช้ความรู้ด้านประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2553
3 ความจำขณะทำงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
4 ผลการเรียนรุ้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องระบบในร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5 ผลการเรียนรู้และระดับความเครียดของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล
7 การศึกษาความเชื่อของครูในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด
ปี พ.ศ. 2547
8 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงาน ร่วมกันของผู้ร่วมวิจัย
9 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงาน ร่วมกันของผู้ร่วมวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
10 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงาน ร่วมกันของผู้ร่วมวิจัย
ปี พ.ศ. 2538
11 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : การวิเคราะห์เส้นทางตามโมเดลลิสเรลที่มีตัวแปรแฝง
12 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : การวิเคราะห์เส้นทางตามโมเดลลิสเรลที่มีตัวแปรแฝง
ปี พ.ศ. 2537
13 การสอนแบบ Research based learning