ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนีย์ ญานะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทัศนีย์ ญาณะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 11
2 ไม่มีข้อมูล 10
3 พฤกษา บุกบุญ 8
4 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 7
5 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 7
6 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
7 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
8 เกษม เวชสุทธานนท์ 5
9 ภัทระ แสนไชยสุริยา 4
10 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 4
11 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 4
12 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
14 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
15 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
16 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
17 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
18 วิจารณ์ พานิช 3
19 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
20 อาณัติ วรรณศรี 2
21 รวิวรรณ เผ่ากัณหา 2
22 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 2
23 พัฒนาวิไล อินใหม 2
24 รัชนี สรรเสริญ 2
25 อังสุมาลี ผลภาค 2
26 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 2
27 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
28 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
29 สตางค์ ศุภผล 2
30 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
31 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
32 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
33 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 2
34 Ernst Tenambergen 2
35 โรงพยาบาลจะนะ 2
36 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
38 สิรินาฏ นิภาพร 2
39 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
40 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
41 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
42 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
44 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
45 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
46 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
47 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
48 มุกดา สำนวนกลาง 2
49 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
50 วัชริน สินธวานนท์ 2
51 สงครามชัย ลีทองดี 2
52 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
53 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
54 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
55 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 2
56 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
57 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
58 กันยา บุญธรรม 1
59 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
60 กฤษณา คำมูล 1
61 สมหญิง อุ้มบุญ 1
62 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
63 การุณย์ หงษ์กา 1
64 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
65 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
66 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
67 ไ่ม่มีข้อมูล 1
68 สิวพร ประเสริฐสุช 1
69 ณัฐกา สงวนวงษ์ 1
70 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
71 สุธี สุดดี 1
72 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
73 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
74 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
75 Supattra Srivanichakorn 1
76 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
77 Pruksa Bookboon 1
78 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
79 ณภากุล โรจนสุภัค 1
80 Tassanee Yana 1
81 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
82 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
83 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
84 ศิริราชพยาบาล 1
85 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
86 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
87 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
88 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
89 จุติพร ผลเกิด 1
90 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
91 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
92 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
93 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
94 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
95 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
96 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
97 เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม 1
98 ดุษณี ดำมี 1
99 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
101 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
102 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
103 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
104 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
105 นฤมล จันทรเจิด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2552 2
4 2550 1
5 543 19