ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนีย์ ญาณะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- ทัศนีย์ ญานะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 9
2 พฤกษา บุกบุญ 7
3 ไม่มีข้อมูล 7
4 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
5 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
6 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 5
7 เกษม เวชสุทธานนท์ 4
8 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
10 ภัทระ แสนไชยสุริยา 3
11 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 3
12 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 3
13 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
14 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
15 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
16 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
17 สิรินาฏ นิภาพร 2
18 สตางค์ ศุภผล 2
19 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
20 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
21 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
22 สมบูรณ์ เทียนทอง 2
23 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
24 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
25 วิจารณ์ พานิช 2
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 2
27 สมพนธ์ ทัศนิยม 2
28 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
29 สิวพร ประเสริฐสุช 1
30 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
31 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
32 จุติพร ผลเกิด 1
33 ณภากุล โรจนสุภัค 1
34 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
35 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
36 สุธี สุดดี 1
37 Supattra Srivanichakorn 1
38 Ernst Tenambergen 1
39 Pruksa Bookboon 1
40 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
41 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
42 โรงพยาบาลจะนะ 1
43 การุณย์ หงษ์กา 1
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
45 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
46 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
47 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
48 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
49 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
50 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 1
51 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
52 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
53 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
54 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
55 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
56 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
57 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
58 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
59 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
60 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
61 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
62 ศิริราชพยาบาล 1
63 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
64 สงครามชัย ลีทองดี 1
65 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
66 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
67 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
68 สมหญิง อุ้มบุญ 1
69 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
70 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
71 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
72 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
73 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
74 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
75 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
76 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
77 เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม 1
78 ดุษณี ดำมี 1
79 ณัฐกา สงวนวงษ์ 1
80 นฤมล จันทรเจิด 1
81 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
82 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
83 พัฒนาวิไล อินใหม 1
84 รัชนี สรรเสริญ 1
85 วัชริน สินธวานนท์ 1
86 อาณัติ วรรณศรี 1
87 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
89 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
90 อังสุมาลี ผลภาค 1
91 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
92 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
93 กฤษณา คำมูล 1
94 กันยา บุญธรรม 1
95 มุกดา สำนวนกลาง 1
96 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
97 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
98 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
99 Tassanee Yana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 3
3 2554 4
4 2553 5
5 2552 4
6 2551 1
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว
ปี พ.ศ. 2555
2 เรียนรู้แลกเปลี่ยนผลงานเด่นR2R ยกระดับสนับสนุนบริการปฐมภูมิให้แข็งแกร่งด้วยการวิจัยR2R
3 บทคัดย่อแบบไหนที่ไม่ได้รางวัล จากบทเรียนงานปฐมภูมิ
4 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
6 เคล็ดลับสำหรับคุณเอื้อ : การส่งเสริม R2R ในหน่วยงาน
7 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
8 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 : จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ
ปี พ.ศ. 2553
9 สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
10 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
11 การสังเคราะห์บทเรียน Theme based research: การพัฒนาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลจาก Hospital Care สู่ Primary Care
12 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
13 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
14 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
15 คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ
16 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
17 กว่าจะเป็นเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ปี พ.ศ. 2551
18 การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยหมวดบริการ (รูปแบบบริการ/บทบาทหน่วยบริการ)
ปี พ.ศ. 2550
19 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ