ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนีย์ ญาณะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทัศนีย์ ญานะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 11
2 ไม่มีข้อมูล 10
3 พฤกษา บุกบุญ 8
4 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 7
5 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 7
6 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
7 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
8 เกษม เวชสุทธานนท์ 5
9 ภัทระ แสนไชยสุริยา 4
10 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 4
11 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 4
12 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
13 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
14 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
15 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
17 วิจารณ์ พานิช 3
18 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
19 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
20 พัฒนาวิไล อินใหม 2
21 อาณัติ วรรณศรี 2
22 รัชนี สรรเสริญ 2
23 อังสุมาลี ผลภาค 2
24 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
26 วัชริน สินธวานนท์ 2
27 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 2
28 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
29 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
30 โรงพยาบาลจะนะ 2
31 Ernst Tenambergen 2
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
33 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
34 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
35 สตางค์ ศุภผล 2
36 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
37 สิรินาฏ นิภาพร 2
38 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
39 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
40 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
41 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
42 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
43 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
44 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
45 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
46 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
47 มุกดา สำนวนกลาง 2
48 สงครามชัย ลีทองดี 2
49 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
50 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
51 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
52 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
53 สมหญิง อุ้มบุญ 1
54 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
55 ณัฐกา สงวนวงษ์ 1
56 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
57 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
58 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
59 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
60 เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม 1
61 ดุษณี ดำมี 1
62 นฤมล จันทรเจิด 1
63 การุณย์ หงษ์กา 1
64 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
65 Supattra Srivanichakorn 1
66 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
67 ณภากุล โรจนสุภัค 1
68 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
69 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
70 Pruksa Bookboon 1
71 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
72 กันยา บุญธรรม 1
73 กฤษณา คำมูล 1
74 Tassanee Yana 1
75 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
76 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
77 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
78 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
79 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
80 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
81 จุติพร ผลเกิด 1
82 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
83 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
84 สิวพร ประเสริฐสุช 1
85 สุธี สุดดี 1
86 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
87 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
88 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
89 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
90 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
91 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
92 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
93 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
94 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
95 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
96 ศิริราชพยาบาล 1
97 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
98 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
99 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2552 2
4 2550 1
5 543 19