ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนีย์ ญาณะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทัศนีย์ ญานะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 11
2 ไม่มีข้อมูล 10
3 พฤกษา บุกบุญ 8
4 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 7
5 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 7
6 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
7 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
8 เกษม เวชสุทธานนท์ 5
9 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 4
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
11 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 4
12 ภัทระ แสนไชยสุริยา 4
13 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
14 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
15 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
17 วิจารณ์ พานิช 3
18 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
19 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
20 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
21 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
22 สตางค์ ศุภผล 2
23 โรงพยาบาลจะนะ 2
24 Ernst Tenambergen 2
25 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 2
27 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
28 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
29 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
30 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
31 สิรินาฏ นิภาพร 2
32 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
33 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 2
34 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
35 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
36 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
37 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
38 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
39 มุกดา สำนวนกลาง 2
40 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
42 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
43 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
44 สงครามชัย ลีทองดี 2
45 อังสุมาลี ผลภาค 2
46 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
47 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
48 อาณัติ วรรณศรี 2
49 รัชนี สรรเสริญ 2
50 วัชริน สินธวานนท์ 2
51 พัฒนาวิไล อินใหม 2
52 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
53 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
54 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
55 ศิริราชพยาบาล 1
56 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
57 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
58 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
59 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
60 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
61 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
62 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
63 เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม 1
64 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
65 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
66 ดุษณี ดำมี 1
67 นฤมล จันทรเจิด 1
68 ณัฐกา สงวนวงษ์ 1
69 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
70 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
71 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
72 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
73 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
74 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
75 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
76 ณภากุล โรจนสุภัค 1
77 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
78 กันยา บุญธรรม 1
79 กฤษณา คำมูล 1
80 Tassanee Yana 1
81 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
82 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
83 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
84 สมหญิง อุ้มบุญ 1
85 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
86 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
87 Pruksa Bookboon 1
88 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
89 สุธี สุดดี 1
90 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
91 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
92 จุติพร ผลเกิด 1
93 สิวพร ประเสริฐสุช 1
94 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
95 Supattra Srivanichakorn 1
96 การุณย์ หงษ์กา 1
97 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
98 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
99 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2552 2
4 2550 1
5 543 19