ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนา หาญพล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2554 1
4 2551 2
5 2520 1
6 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การใช้สารสนเทศของข้าราชสำนักเพื่อการดำเนินงานในกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง
ปี พ.ศ. 2558
2 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ปี พ.ศ. 2554
3 การใช้แหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ปี พ.ศ. 2551
4 การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา
5 การใช้สารสนเทศของนักศึกษาสหกิจศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2520
6 การใช้บริการห้องสมุดของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง