ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทัศนา ชุวรรธนะปกรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 18
2 ลินจง โปธิบาล 3
3 วิภาดา คุณาวิกติกุล 3
4 นันทา เล็กสวัสดิ์ 3
5 ปานใจ กันยะมี 2
6 สายฝน อินศรีชื่น 2
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
8 สุชาดา คงหาญ 2
9 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2
10 เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 2
11 วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร 1
12 แสงอรุณ สุรวงค์ 1
13 ธนพร รัตนาธรรมวัฒน์ 1
14 ศศิธร รุ่งสว่าง 1
15 โรจนี จินตนาวัฒน์ 1
16 วริศรา ด้วงสกุล 1
17 จรรยาภรณ์ ป้องสวย 1
18 วิพาพร ขาวนวล 1
19 พิชญา รินทา 1
20 รจนาถ หอมดี 1
21 เดือนเพ็ญ ตั้งเมตตาจิตตกุล 1
22 รัตนาภรณ์ กรุณา 1
23 ธนาวรรณ แสนปัญญา 1
24 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
25 ปุณรดา พวงสมัย 1
26 ภูริพงษ์ เจริญแพทย์ 1
27 จรรยา ฉิมหลวง 1
28 ชลภูมิ รุ่งรจนา 1
29 วีรภัทรา ประภาพักตร์ 1
30 สุจิตรา มหาสุข 1
31 อณัศยา ซื่อตรง 1
32 ระพีพรรณ ทะนันไชย 1
33 โรงพยาบาลสุราษฏ์ธานี 1
34 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
35 เตือนใจ ภักดีพรหม 1
36 วิญญ์ทัญญู บุญทัน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 6
3 2557 2
4 2556 3
5 2554 6
6 2553 4
7 2552 3
8 2548 1
9 2547 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายของผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร
3 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้สุวคนธบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
5 ผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้สุวคนธบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
6 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุโรคมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีที่ได้รับการใส่ท่อระบายทางเดินน้ำดี
7 ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
8 ผลของโปรแกรมการสอนและการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อความวิตกกังวลของผู้สูงอายุก่อนได้รับการตรวจส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือในการใช้ยาหลายขนานของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2557
10 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
11 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฟื้นฟูมือและแขนต่อการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2556
12 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการฝึกบริหารการหายใจโดยการเป่าฮาร์โมนิกาต่ออาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
13 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ความเข้มแข็งในการมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
14 ผลของโปรแกรมการใช้ดนตรีเพื่อการบำบัดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน
ปี พ.ศ. 2554
15 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสุวคนธบำบัด ต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคไตวายระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
16 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้สูงอายุโรคต้อหิน
17 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมอย่างมีแผนร่วมกับการใช้ผ้าห่มแบบเป่าลมร้อนต่ออุณหภูมิของร่างกายและภาวะหนาวสั่นในผู้สูงอายุผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
18 ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตอยู่กับเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร
19 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
20 ความยืดหยุ่น การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหา และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2553
21 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
22 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองและการออกกำลังกายแบบรำไม้พลองต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
23 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนทางสังคม ต่อพฤติกรรมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
24 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองและการออกกำลังกายแบบรำไม้พลอง ต่อระดับฮีโมลโกบินเอวันซีและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
25 รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย
26 การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย
27 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุ หลังผ่าตัดกระดูกสะโพก หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลแพร่
ปี พ.ศ. 2548
28 เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
29 บทบาทเชิงซ้อนของผู้หญิงไทย ที่แต่งงานและทำงานนอกบ้าน : ผลกระทบต่อความซึมเศร้า