ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ทัศนา ชุวรรธนะปกรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 18
2 สายฝน อินศรีชื่น 2
3 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2
4 เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 2
5 นันทา เล็กสวัสดิ์ 2
6 ลินจง โปธิบาล 2
7 วิภาดา คุณาวิกติกุล 2
8 โรงพยาบาลสุราษฏ์ธานี 1
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
10 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
11 ระพีพรรณ ทะนันไชย 1
12 เตือนใจ ภักดีพรหม 1
13 ธนพร รัตนาธรรมวัฒน์ 1
14 วริศรา ด้วงสกุล 1
15 แสงอรุณ สุรวงค์ 1
16 อณัศยา ซื่อตรง 1
17 ศศิธร รุ่งสว่าง 1
18 วิพาพร ขาวนวล 1
19 วิญญ์ทัญญู บุญทัน 1
20 ชลภูมิ รุ่งรจนา 1
21 รจนาถ หอมดี 1
22 จรรยาภรณ์ ป้องสวย 1
23 เดือนเพ็ญ ตั้งเมตตาจิตตกุล 1
24 รัตนาภรณ์ กรุณา 1
25 ปานใจ กันยะมี 1
26 พิชญา รินทา 1
27 วีรภัทรา ประภาพักตร์ 1
28 ภูริพงษ์ เจริญแพทย์ 1
29 ปุณรดา พวงสมัย 1
30 จรรยา ฉิมหลวง 1
31 สุชาดา คงหาญ 1
32 สุจิตรา มหาสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 6
3 2557 2
4 2556 3
5 2554 6
6 2553 2
7 2552 2
8 2550 1
9 2548 2
10 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายของผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร
3 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้สุวคนธบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
5 ผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้สุวคนธบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
6 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุโรคมะเร็งท่อทางเดินน้ำดีที่ได้รับการใส่ท่อระบายทางเดินน้ำดี
7 ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
8 ผลของโปรแกรมการสอนและการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อความวิตกกังวลของผู้สูงอายุก่อนได้รับการตรวจส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือในการใช้ยาหลายขนานของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2557
10 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
11 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฟื้นฟูมือและแขนต่อการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2556
12 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการฝึกบริหารการหายใจโดยการเป่าฮาร์โมนิกาต่ออาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
13 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ความเข้มแข็งในการมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
14 ผลของโปรแกรมการใช้ดนตรีเพื่อการบำบัดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน
ปี พ.ศ. 2554
15 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสุวคนธบำบัด ต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคไตวายระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
16 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้สูงอายุโรคต้อหิน
17 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมอย่างมีแผนร่วมกับการใช้ผ้าห่มแบบเป่าลมร้อนต่ออุณหภูมิของร่างกายและภาวะหนาวสั่นในผู้สูงอายุผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
18 ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตอยู่กับเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร
19 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
20 ความยืดหยุ่น การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหา และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2553
21 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
22 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองและการออกกำลังกายแบบรำไม้พลองต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
23 รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย
24 การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
25 เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
26 เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่
27 บทบาทเชิงซ้อนของผู้หญิงไทยที่แต่งงานและทำงานนอกบ้าน : ผลกระทบต่อความซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2546
28 บทบาทเชิงซ้อนของผู้หญิงไทยที่แต่งงานและทำงานนอกบ้าน : ผลกระทบต่อความซึมเศร้า