ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทักษิณ เทพชาตรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 19
2 สุนิสสา ทองศรี 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
4 ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์ 1
5 วีระพงษ์ ไชยสถิตวานิช 1
6 สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ 1
7 สัญญา เพชรเนียม 1
8 ศิริวุฒิ ศศิบุตร 1
9 วรพรรณ วงศ์สรรคกร 1
10 อลงกรณ์ ละม่อม 1
11 ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ 1
12 อุดม ฉัตรศิริกุล 1
13 วันชัย ริ้วไพบูลย์ 1
14 สมพร หนองผือ 1
15 สมชาย สุนทรวีระ 1
16 ภัทรินทร์ เอี่ยมเซี่ยม, 2519- 1
17 อดินันท์ ธีรานุพัฒนา 1
18 วรนาถ แช่มสุวรรณ 1
19 สุรชาญ แซ่ลี้ 1
20 อัครวัชร เล่นวารี 1
21 ประวิทย์ สันติสุขโพธา 1
22 เทอดเกียรติ จันทวัชรากร, 2517- 1
23 รัฐพล สุวรรณพฤกษ์, 2521- 1
24 มนตรี จันทรกุลพงศา 1
25 ชัยณรงค์ เสียงไพรพันธ์, 2524- 1
26 นิวัตต์ ดารานันท์ 1
27 ต่อตระกูล ยมนาค 1
28 กนกอร แก้วนิรัตน์, 2520- 1
29 ก่อเกียรติ เธียรภักดีพัฒน์ 1
30 วินิจ เจียรสถาวงศ์ 1
31 วินัย สังหิตกุล 1
32 พิเชษฐ ชูฤทธิ์ 1
33 บรรพต เจริญสัตยธรรม 1
34 ประณต เลิศมีมงคลชัย 1
35 สมยศ ศิริโสภณศิลป์ 1
36 วิโรจน์ เตรียมเจริญพร 1
37 โกเมน ตันฑ์มานะธรรม 1
38 พงศกร ตั๊งถาวรการ 1
39 ประทุมรัตน์ ทักษเศรณี 1
40 วิเชียร ปังประเสริฐ 1
41 ธีรศักดิ์ แสงบุญส่ง 1
42 ชัยวุฒิ แสงอร่าม 1
43 ประมวล หาดขุนทด 1
44 ทรงพล วงศ์สกุลวิวัฒน์ 1
45 กำธร เจนศุภเสรี 1
46 ขจรศักดิ์ มโนทรัพย์ศักดิ์ 1
47 จารุณี เหลืองเพชรงาม 1
48 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 1
49 ชาญชัย อิงคณิสร 1
50 บุญไชย สถิตมั่นในธรรม 1
51 ปรเมษฐ์ เฉลิมรัตนโกมล 1
52 อลงกรณ์ กัวตระกูล 1
53 ปรีดา ศิริศรีโร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2550 2
4 2548 1
5 2547 1
6 2545 2
7 2544 2
8 2542 2
9 2539 10
10 2538 1
11 2536 1
12 2535 2
13 2534 2
14 2533 3
15 2532 5
16 2529 2
17 2527 1
18 2526 3
19 2525 2
20 2523 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุด สำหรับโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นโดยวิธีความกว้างประสิทธิผลและวิธีฮิวริสติก
ปี พ.ศ. 2553
2 พฤติกรรมการหลุดล่อนของแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยคาร์บอนในคานเหล็กที่เสริมกำลังภายใต้แรงกระทำเป็นรอบแอมพลิจูดคงที่
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงสร้างเหล็กในระนาบโดยวิธีฮิวริสติก
4 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงสร้างเหล็กในระนาบโดยวิธีฮิวริสติก
ปี พ.ศ. 2550
5 โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ปรับขนาดชื้นส่วนอัตโนมัติโดยใช้ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมอย่างง่ายพร้อมการหมุนที่จุดยอด
6 อัลกอริทึมการเลือกขนาดวัสดุที่เหมาะสมด้วยเทคนิคการจำลองการอบเหนียว
ปี พ.ศ. 2548
7 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงถักเหล็กในระนาบโดยใช้วิธีอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2547
8 โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ปรับขนาดชิ้นส่วนอัตโนมัติ โดยใช้ชิ้นส่วนสามเลี่ยมชนิดความเครียดเชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2545
9 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นคอนกรีตไร้คานอัดแรงภายหลังชนิดมีแป้นรองรับหัวเสา ด้วยวิธีซิมเพล็กซ์
10 การสร้างและปรับขนาดชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติด้วยวิธีแลกเปลี่ยนร่วมกับวิธีฟรอนต์เดินหน้า
ปี พ.ศ. 2544
11 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับคานคอนกรีตอัดแรงบางส่วนด้วยวิธีซิมเพล็กซ์
12 โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ที่ปรับขนาดชิ้นส่วนอัตโนมัติ โดยใช้วิธีการปรับเรียบเชิงมุม
ปี พ.ศ. 2542
13 โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ที่ปรับขนาดชิ้นส่วนอัตโนมัติ
14 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นคอนกรีตไร้คานอัดแรงภายหลังด้วยวิธีซิมเพล็กซ์
ปี พ.ศ. 2539
15 การศึกษากำลังรับแรงเฉือนของแผ่นพื้นไร้คาน ที่มีช่องเปิดเสริมด้วยหมุดรับแรงเฉือน
16 การคำนวณออกแบบโครงถักเหล็กระนาบอย่างเหมาะสมโดยใช้วิธีงานสมมุติ
17 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับพื้นคอนกรีตไร้คานอัดแรงภายหลัง
18 การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธี อิลาสติก-พลาสติก โดยพิจารณาผลของ P- และความยาวของชิ้นส่วน
19 การออกแบบที่เหมาะที่สุดสำหรับโครงข้อแข็งเหล็กระนาบ โดยใช้วิธีงานเสมือน
20 พฤติกรรมการดัดของแผ่นพื้นท้องเรียบหล่อสำเร็จเททับหน้า ด้วยคอนกรีตไฟเบอร์โพลีโพรพีลีน
21 การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติก โดยพิจารณาผลของ P- และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยการเฉือนของชิ้นส่วนข้อต่อ
22 กำลังของสลักแรงเฉือนคอนกรีตล้วนเมื่อมีแรงโอบรัด
23 การวิเคราะห์อิลาสติกอันดับที่สองของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กโดยคำนึงถึงผลของการแตกร้าว
24 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงถักระนาบ ที่มีพฤติกรรมไม่เชิงเส้นโดยใช้วิธีงานสมมุติ
ปี พ.ศ. 2538
25 การวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กข้อต่อกึ่งแข็งเชิงอิลาสติก-พลาสติก อันดับที่สอง
ปี พ.ศ. 2536
26 การศึกษาระบบการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จแบบ หลายโรงผสม
ปี พ.ศ. 2535
27 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งด้วยวิธี อิลาสติก-พลาสติก โดยคำนึงถึงผล จาก P-delta
28 การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติกโดยอัตโนมัติสำหรับหากลไกวิบัติแบบอิสระ และแบบรวมของโครงสร้างข้อแข็ง /
ปี พ.ศ. 2534
29 ผลตอบสนองของอาคารต่อแผ่นดินไหวในเขตกรุงเทพมหานคร
30 การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธี อิลาสติก-พลาสติกสำหรับน้ำหนักบรรทุกแบบเป็นจุด และ แบบแผ่กระจายสม่ำเสมอ
ปี พ.ศ. 2533
31 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีอิลาสติก-พลาสติก สำหรับโครงเหล็กข้อแข็ง
32 การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับอาคารสูง ภายใต้แรงกระทำด้านข้าง
33 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยประมาณของโครงระนาบ ที่ประกอบด้วยโครงข้อแข็ง และผนังต้านแรงเฉือนเมื่อรับแรงกระทำด้านข้าง
ปี พ.ศ. 2532
34 การวิเคราะห์อย่างง่ายสำหรับอาคารสูงภายใต้แรงกระทำด้านข้าง
35 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบ
36 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดโดยวิธีพลาสติก สำหรับโครงเหล็กข้อแข็ง
37 การวิเคราะห์อย่างง่ายเพื่อหาค่าการกระจายแรงกระทำด้านข้าง สำหรับโครงข้อแข็งรูปกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า
38 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดโดยวิธีพลาสติก สำหรับโครงเหล็กหลายชั้น ชนิดไร้ยึดโยงทะแยง
ปี พ.ศ. 2529
39 ผลของช่องเปิดในผนังต้านแรงเฉือนภายใต้แรงกระทำด้านข้าง
40 การกระจายของแรงด้านข้างโดยประมาณในโครงอาคารที่แปรขนาดตามความสูง
ปี พ.ศ. 2527
41 พฤติกรรมของแผ่นหลังคาอาร์ชบาง รูปทรงกระบอกทำด้วยคอนกรีตเสริมใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2526
42 การวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ในพื้นระบบ Flat plate ด้วยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัย
43 การทดลองและการวิเคราะห์สะพานแบบบ๊อกซเกอร์เดอร์ปลายเฉียง
44 การกระจายของอุณหภูมิบนหน้าตัดคอนกรีตรูปกล่องที่อยู่กลางแจัง
ปี พ.ศ. 2525
45 ประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารในเขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 การวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับโครงข้อหมุนสามมิติ
ปี พ.ศ. 2523
47 การวิเคราะห์โครงสร้างเปลือกบางโดยวิธีไฟไนท์เอลเม้นท์
48 พฤติกรรมของระบบแผ่นพื้น-ตง คอนกรีตเสริมด้วยไม้ไผ่ที่อาบด้วยฟลินท์โคท