ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทักษิณ อาชวาคม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทักษิณ อาชวคม
- ทักษิณ, อาชวาคม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสริมศักดิ์ หงส์นาค 16
2 เกษม ทองทวี 14
3 พวงทอง บุญทรง 12
4 ชูเกียรติ สุวรรณชัย 10
5 พงศ์เทพ สุวรรณวารี 10
6 กรแก้ว เสือสะอาด 6
7 วิยะดา สีหบุตร 4
8 วารินทร์ บุญเรียม 4
9 ทรงทัพ แก้วตา 4
10 พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา 4
11 ดวงกมล แม้นศิริ 4
12 หนูเดือน เมืองแสน 4
13 ดุสิต งอประเสริฐ 3
14 Colin T. Strine 3
15 สมชาย ตั้งพูลผล 2
16 จิราภรณ์ วัฒนกุล 2
17 ชัชวาลย์ วงศ์ราษฏร์ 2
18 วีรศักดิ์ สุรพัฒน์ 2
19 ประจง สุดโต 2
20 สายันต์ ตันพานิช 2
21 ปริญญา วิไลรัตน์ 2
22 สิริธร ธีระเวทย์ 1
23 สุขสรรณ ศรีช่วย 1
24 และพิราวรรณ ศรีศิลป์ 1
25 อรัณย์ภัค, พิทักษ์พงษ์ 1
26 แทนวงศ์ แดงสุภา 1
27 กาญจนา เรืองยศจันทนา 1
28 ฉัตรฤดี สุวรรณชาติ 1
29 ศราวี อรุณ 1
30 ณัฐวุฒิ ธานี 1
31 ลาวัลย์ ชตานนท์ 1
32 ศิรินันท์ ทับทิมเทศ 1
33 ปราโมทย์ ไตรบุญ 1
34 ภัทราวุฒิ แสงศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 1
5 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยคุณค่าทางโภชนาการของพืชกินได้ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 คุณค่าทางโภชนาการของพืชกินได้ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและพื้นที่ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.
3 การศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยและการหาอาหารของงูจงอาง ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
4 การศึกษาขอบเขตและแหล่งที่อยู่อาศัยของหมูป่าในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ปี พ.ศ. 2559
5 รายงานการวิจัยความหลากของชนิดและอาหารของค้างคาวในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ปี พ.ศ. 2558
6 คลังทรัพยากรชีวภาพและวัสดุวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
7 รายงานการวิจัยนิเวศวิทยาและความหลากหลายของไลเคนในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ปี พ.ศ. 2557
8 รายงานการวิจัยความเสียหายต่อระบบนิเวศและพืชผลทางการเกษตรโดยหมูป่า (Sus scrofa) ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพื้นที่โดยรอบ