ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทักษพล ธรรมรังสี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
2 สิรินทร์ยา พูลเกิด 7
3 Thaksaphon Thamarangsi 4
4 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 4
5 นงนุช ใจชื่น 4
6 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 3
7 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
8 จิราพร ขีดดี 3
9 วลัยพร พัชรนฤมล 2
10 ชมพูนุท ไทยจินดา 2
11 Sirinya Phulkerd 2
12 สุวรา แก้วนุ้ย 2
13 ดารินทร์ อารีย์โชคชัย 2
14 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
15 อรทัย วลีวงศ์ 2
16 สุลัดดา พงษ์อุทธา 2
17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
18 Darin Areechokechai 1
19 Chompoonut Thaichinda 1
20 Walaiporn Patcharanarumol 1
21 Chiraporn Khitdee 1
22 Wilawan Auewongkul 1
23 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
24 Tithikorn Topothai 1
25 Chompoonut Topothai 1
26 Watinee Kunpeuk 1
27 วิลาวัลย์ เอื้อวงศ์กูล 1
28 วาทินี คุณเผือก 1
29 Orana Chantrasiri 1
30 Suladda Phonguttha 1
31 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
32 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 1
33 อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง 1
34 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 1
35 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
36 ไม่มีข้อมูล 1
37 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
38 พเยาว์ ผ่อนสุข 1
39 โศภิต นาสืบ 1
40 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 1
41 Jintana Jankhotkaew 1
42 จินตนา จันทร์โคตรแก้ว 1
43 Thailand Health Policy Program 1
44 Thaksaphon Thamrangsri 1
45 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
46 Orratai Waleewong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 3
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 5
6 2553 1
7 2550 1
8 2549 3
9 2547 1
10 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Gaps and Opportunities of Policy Implementation in Thailand to Comply with WHO’s Set of Recommendations on the Marketing of Foods and Non-Alcoholic Beverages to Children
2 The Daily Energy Expenditure of 4 Domains of Physical Activity of Thai Adults
3 Evolution of Advertising Regulations of Food and Beverages with High Sugar, Fat, and Sodium in Thailand and Foreign Countries
ปี พ.ศ. 2557
4 Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors
5 Factors Affecting Food Provision in Primary Schools: Chiang Mai, Loei, Nonthaburi and Phuket
6 Alcohol‘s Harm to Others in Thailand: Concept, Situation and Gap in Knowledge
ปี พ.ศ. 2556
7 การทบทวนสถานการณ์ระบบป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
8 การซื้อและการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปี พ.ศ. 2555
9 การจำยี่ห้อผลิตภัณฑ์อาหารของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปี พ.ศ. 2554
10 การคัดกรอง บำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา : ช่องว่างภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 พฤติกรรมการคุกคามทางเพศในกลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใต้อิทธิพลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
12 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย : ผลจากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2550
13 การทบทวนมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีระบบ
14 ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
ปี พ.ศ. 2553
15 ยุทธศาสตร์การจัดการภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
ปี พ.ศ. 2550
16 บทสรุปสำหรับผู้บริหารและบทสังเคราะห์งานวิจัยจากการศึกษากระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2549
ปี พ.ศ. 2549
17 การกระจายแพทย์ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
18 การสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบ
19 ทำไมคนไทยถึงขี้เมา
ปี พ.ศ. 2547
20 แพทย์ลาออก เขาเป็นใคร
ปี พ.ศ. 2546
21 การลาออกของแพทย์