ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทองอินทร์ วงศ์โสธร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ทองอินทร์ วงค์โสธร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 สุกัญญา โฆวิไลกูล 4
3 ประกอบ คุปรัตน์ 3
4 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2
5 ประยูร ศรีประสาธน์ 2
6 สมประสงค์ วิทยเกียรติ 2
7 นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ 2
8 ธนันต์ ยุระเกตุ 1
9 กมล กล้าหาญ 1
10 ลดาวรรณ บัวผัน 1
11 ประไพพิศ โล่ห์สิทธิศักดิ์ 1
12 จิรณี ตันติรัตนวงศ์ 1
13 พราวมาศ นนทยาธร 1
14 เอนก ศลโกสุม 1
15 อุทุมพร จามรมาน 1
16 นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ 1
17 สุกัญญา ติยะสุวรรณ 1
18 ทองหยด ประทุมวงศ์ 1
19 อุไรพรรณ หล่อศิริ 1
20 ทัศนีย์ ทองศิริ 1
21 คณฑี สูงสถิตานนท์ 1
22 นวลอนงค์ ตันตระกุล 1
23 ณรงค์ เพียรเกิดสุข 1
24 จรูญ ถาวรจักร์ 1
25 มณฑป ไชยชิต 1
26 บุญเลิศ กลางใจ 1
27 บุญรอด ลาภะสัมปันโน 1
28 วนิดา สุรวดี 1
29 รัชนี อมรพันธุ์ 1
30 ไพฑูรย์ สินสารัตน์ 1
31 กัลยา ตะบูนพงศ์ 1
32 ไพฑูรย์ กฤษณ์เพ็ชร์ 1
33 สมสรวง พฤติกุล 1
34 สุนทรี รสสุธาธรรม 1
35 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 1
36 เมธี ปิยะคุณ 1
37 ชูพันธ์ สมเกื้อ 1
38 อาภรณ์ เจียมไชยศรี 1
39 วันชัย ศิริชนะ 1
40 มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล 1
41 นพดล เกตุพิชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2542 1
3 2539 1
4 2538 1
5 2537 2
6 2535 1
7 2531 1
8 2528 2
9 2526 1
10 2524 1
11 2523 6
12 2522 3
13 2521 3
14 2520 2
15 2519 1
16 2518 3
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
2 การพัฒนาระบบการรับรองปริญญาของต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของไทย
ปี พ.ศ. 2539
3 การมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2538
4 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลองค์การสำหรับวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2537
5 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
6 ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชา
ปี พ.ศ. 2535
7 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2531
8 ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถาบันครุศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
9 การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด สุโขทัยธรรมาธิราช
10 การติดตามผลบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2525
ปี พ.ศ. 2526
11 ความพึงพอใจในงานของอาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิทยาเขต
ปี พ.ศ. 2524
12 การศึกษาเปรียบเทียบความพอใจในการปฏิบัติงาน ของบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือ กับบรรณารรักษ์ฝ่ายบริการตอบคำถามของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
13 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคกลาง
14 ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การเปรียบเทียบระหว่างอาจารย์ในวิทยาเขตหลักกับอาจารย์ในวิทยาเขตสาขา
15 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคเหนือ
17 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคใต้
18 งานบริหารการศึกษาของวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2522
19 พฤติกรรมผู้นำกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของแผนกวิชาในวิทยาลัยครู
20 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
21 บทบาทผู้บริหารและความคาดหวังของบรรณารักษศาสตร์ ในการบริหารงานห้องสมุดในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2521
22 ประสิทธิผลของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2513-2518
23 การวิเคราะห์งานบริหารสำนักงานเลขานุการคณะของสถาบันครุศึกษา
24 การให้บริการงานดรรชนีวารสารเพื่อการค้นคว้าวิจัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
25 ความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมแบบประสม ในกรุงเทพมหานคร
26 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของอำเภอและอาชญากรรม
ปี พ.ศ. 2519
27 ลักษณะความเป็นผู้นำของนักศึกษาวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
28 การใช้ประโยชน์ห้องเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 การลาของอาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2516
30 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตบัณฑิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย