ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทองอินทร์ วงค์โสธร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ทองอินทร์ วงศ์โสธร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 สุกัญญา โฆวิไลกูล 4
3 ประกอบ คุปรัตน์ 3
4 ประยูร ศรีประสาธน์ 2
5 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 2
6 นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ 2
7 สมประสงค์ วิทยเกียรติ 2
8 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2
9 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 1
10 ธิดารัตน์ บุญนุช 1
11 นพดล เกตุพิชัย 1
12 เมธี ปิยะคุณ 1
13 อาภรณ์ เจียมไชยศรี 1
14 คณฑี สูงสถิตานนท์ 1
15 ชูพันธ์ สมเกื้อ 1
16 อนงค์ อนัตตริยเวช 1
17 มณฑป ไชยชิต 1
18 อุทุมพร จามรมาน 1
19 ประไพพิศ โล่ห์สิทธิศักดิ์ 1
20 กมล กล้าหาญ 1
21 พราวมาศ นนทยาธร 1
22 ธนันต์ ยุระเกตุ 1
23 ลดาวรรณ บัวผัน 1
24 จิรณี ตันติรัตนวงศ์ 1
25 เอนก ศลโกสุม 1
26 มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล 1
27 พรชุลี อาชวอำรุง 1
28 วนิดา สุรวดี 1
29 สุกัญญา ติยะสุวรรณ 1
30 ทองหยด ประทุมวงศ์ 1
31 อุไรพรรณ หล่อศิริ 1
32 ทัศนีย์ ทองศิริ 1
33 นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ 1
34 จรูญ ถาวรจักร์ 1
35 นวลอนงค์ ตันตระกุล 1
36 ณรงค์ เพียรเกิดสุข 1
37 กัลยา ตะบูนพงศ์ 1
38 ไพฑูรย์ กฤษณ์เพ็ชร์ 1
39 สมสรวง พฤติกุล 1
40 นวนิตย์ อินทรามะ 1
41 สุนทรี รสสุธาธรรม 1
42 บุญรอด ลาภะสัมปันโน 1
43 บุญเลิศ กลางใจ 1
44 ไพฑูรย์ สินสารัตน์ 1
45 รัชนี อมรพันธุ์ 1
46 วันชัย ศิริชนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2542 1
3 2541 1
4 2539 1
5 2538 2
6 2537 2
7 2535 1
8 2531 1
9 2528 2
10 2526 1
11 2524 1
12 2523 6
13 2522 3
14 2521 3
15 2520 2
16 2519 1
17 2518 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
2 การพัฒนาระบบการรับรองปริญญาของต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของไทย
ปี พ.ศ. 2541
3 การกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของไทย
ปี พ.ศ. 2539
4 การมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2538
5 การกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของไทย
6 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลองค์การสำหรับวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2537
7 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
8 ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชา
ปี พ.ศ. 2535
9 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2531
10 ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถาบันครุศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
11 การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด สุโขทัยธรรมาธิราช
12 การติดตามผลบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2525
ปี พ.ศ. 2526
13 ความพึงพอใจในงานของอาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิทยาเขต
ปี พ.ศ. 2524
14 การศึกษาเปรียบเทียบความพอใจในการปฏิบัติงาน ของบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือ กับบรรณารรักษ์ฝ่ายบริการตอบคำถามของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
15 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคกลาง
16 ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การเปรียบเทียบระหว่างอาจารย์ในวิทยาเขตหลักกับอาจารย์ในวิทยาเขตสาขา
17 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคเหนือ
19 การศึกษาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยครูในภาคใต้
20 งานบริหารการศึกษาของวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2522
21 พฤติกรรมผู้นำกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของแผนกวิชาในวิทยาลัยครู
22 พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
23 บทบาทผู้บริหารและความคาดหวังของบรรณารักษศาสตร์ ในการบริหารงานห้องสมุดในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2521
24 ประสิทธิผลของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2513-2518
25 การวิเคราะห์งานบริหารสำนักงานเลขานุการคณะของสถาบันครุศึกษา
26 การให้บริการงานดรรชนีวารสารเพื่อการค้นคว้าวิจัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
27 ความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมแบบประสม ในกรุงเทพมหานคร
28 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของอำเภอและอาชญากรรม
ปี พ.ศ. 2519
29 ลักษณะความเป็นผู้นำของนักศึกษาวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
30 การใช้ประโยชน์ห้องเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 การลาของอาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2516
32 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตบัณฑิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย