ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทองหยด ประทุมวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2528
1 ระบบจัดหมู่ของห้องสมุด
ปี พ.ศ. 2526
2 การใช้วารสารภาษาต่างประเทศในห้องสมุดกลางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2524
3 การศึกษาเปรียบเทียบความพอใจในการปฏิบัติงาน ของบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือ กับบรรณารรักษ์ฝ่ายบริการตอบคำถามของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
4 การศึกษาปัญหาการใช้บริการห้องสมุดกลาง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
ปี พ.ศ. 2522
5 การบริหารงานการจัดหมู่หนังสือและการทำบัตรรายการ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
6 การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันการศึกษาวิชาการทหารสูงสุดของประเทศ
7 การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันการศึกษาวิชาการทหารสูงสุดของประเทศ
ปี พ.ศ. 2519
8 การศึกษาระบบจัดหมู่หนังสือที่ใช้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย