ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทศพล เกียรติเจริญผล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2551 1
3 2549 3
4 2538 1
5 2537 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวัดประเมินคุณภาพการบริการการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามแนวคิดแบบจำลองคุณภาพในการบริการ (SERVQUAL)
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การผลิตเชิงบูรณาการ [การผลิตแบบลีน, การบริหารห่วงโซ่อุปทาน, การบริหารคุณภาพ] ต่อผลงานขององค์กร : ผลสำรวจของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ปี พ.ศ. 2549
3 พัฒนาโปรแกรมการบริหารสารสนเทศ สำหรับงานกิจการนิสิต
4 การวัดประเมินการรับรู้และความคาดหวังของนิสิตต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารการศึกษา โดยใช้แบบจำลองคุณภาพในการบริการ [SERVQUAL]
5 หม้อนึ่งความดันเพื่อฆ่าเชื้อ สำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเห็ด
ปี พ.ศ. 2538
6 การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเคลือบแลกเกอร์บนแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก โดยวิธีการออกแบบการทดลอง
ปี พ.ศ. 2537
7 การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเคลือบแลกเกอร์บนแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกโดยวิธีการออกแบบการทดลอง