ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทศพล พรพรหม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รวีวรรณ ตัณฑวณิช 13
2 ศรีสม สุวรรณวงศ์ 13
3 ณัฎฐา เสนีวาส 12
4 ณรงค์ วงศ์กันทรากร 11
5 รังสิต สุวรรณเขตนิคม 4
6 ดรุพัน แสนศิริพันธุ์ 3
7 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 2
8 อนุชา จุลกะเสวี 2
9 สุรียา ตันติวิวัฒน์ 2
10 มินตา ชัยประสงค์สุข 2
11 Tosapon Pornprom 2
12 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 2
13 มาลี ณ นคร 2
14 สมศิริ แสงโชติ 2
15 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 2
16 วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 2
17 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
18 ศรีสม สุรวัฒนานนท์ 2
19 ถวัลย์ศักดิ์ โพธิ์แสง 2
20 ภัทรนภา สกุณวัฒน์ 1
21 ภาคภูมิ ปัญญาดี 1
22 ปัณรสี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
23 มัตติกา ทองรส 1
24 วัชรศักดิ์ สุขเจริญวิภารัตน์ 1
25 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
26 วราภรณ์ พาราสุข 1
27 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
28 สิริกุล วะสี 1
29 อรรัตน์ มงคลพร 1
30 สมพร อิศวิลานนท์ 1
31 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 1
32 สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล 1
33 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
34 จารึก สิงหปรีชา 1
35 สุรเชษฐ จามรมาน 1
36 ปัณรสี สนิทวงศ์ 1
37 สรัญญา วัชโรทัย 1
38 Banarasi Sanitwong Na-Ayuthya 1
39 Srisom Surawattananon 1
40 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 2
7 2552 1
8 2551 5
9 2550 2
10 2549 2
11 2547 1
12 2544 1
13 2542 2
14 2541 1
15 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาหญ้าข้าวนกต้านทานสารบิสไพริแบค-โซเดียมในนาหว่านน้ำตม
ปี พ.ศ. 2557
2 ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งในการควบคุมวัชพืช
ปี พ.ศ. 2555
4 ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งสำหรับการควบคุมวัชพืชในการผลิตพืชผัก  
ปี พ.ศ. 2554
5 ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งสำหรับการควบคุมวัชพืชในการผลิตพืชผัก
ปี พ.ศ. 2553
6 การป้องกันสารตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก
7 ความเป็นพิษต่อพืชทดสอบและการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นในดินของสาร MBOA
ปี พ.ศ. 2552
8 การป้องกันสารตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
9 การป้องกันสารตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก
10 การเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยีน GS และ ALS ในพืชต้านทานสารกำจัดวัชพืช
11 การเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยีน GS และ ALS ในพืชต้านทานสารกำจัดวัชพืช
12 การพัฒนาการจัดการวัชพืชในการผลิตถั่วเหลืองฝักสด
13 กิจกรรมของเอนไซม์อะซิโทแลคเตทซินเธสในเซลล์อ้อยที่ผ่านการคัดเลือกให้ต้านทานสารอิมาซาเพอร์
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูถั่วเหลืองแบบผสมผสาน
15 การคัดเลือกและกลไกทางชีวเคมีของพันธุ์อ้อยต้านทานสารกำจัดวัชพืชอิมาซาเพอร์
ปี พ.ศ. 2549
16 กลไกทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลของหญ้าดอกขาวต้านทานสารฟีโนซาพรอป
17 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด
ปี พ.ศ. 2547
18 กลไกทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลของหญ้าดอกขาวต้านทานสารฟีโนซาพรอป
ปี พ.ศ. 2544
19 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR
ปี พ.ศ. 2542
20 ความต้านทานข้ามของสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก
21 ความต้านทานข้ามของสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก
ปี พ.ศ. 2541
22 ความต้านทานข้ามของสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก